DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da se odluke sa sjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki održanih od 19. maja 2016 g. više neće uporedo objavljivati na sajtu Uprave za javne nabavke i Državne komisije, već će se iste samo objavljivati na sajtu Državne komisije u odjeljku “pregled rješenja i zaključaka”.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki  promijenila mjesto sjedišta, te se iz poslovnih prostorija u Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.130, PC Kula, preselila u nove poslovne prostorije, u ul.Vuka Karadžića bb. Državna komisija će se na novoj adresi nalaziti od ponedeljka 06.04.2015.g.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da su odluke Državne komisije donijete dana 29.08.2014.g. javno objavljene na sajtu Uprave za javne nabavka Crne Gore, i iste možete naći u rubrici “ODLUKE DK". Takođe Vas obavještavamo da će se i ubuduće donijete odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki objavljivati na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore i to sve dok se ne otkloni tehnički problem na softveru.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da zbog  tehničkih  problema u radu softvera, stručna služba Državne komisije nije u mogućnosti da objavi na sajtu odluke donijete dana 29.08.2014.godine.

Donjete odluke Državne komisije će biti objavljene odmah nakon otklanjanja smetnji na softveru.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da trenutno imamo tehničkih problema u radu baze podataka.

Naime, pojedina rješenja koja se redovno objavljuju na sajtu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki nakon nekog vremena više nisu dostupna.

Stoga, ukoliko ustanovite postojanje navedenog problema, a vezano za objavu rješenja Državne komisije koje je predmet Vašeg interesovanja, molimo Vas da nas o istom obavijestite, kako bi Državna komisija isto ponovo objavila.

Hvala na razumijevanju.


DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je osnovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u sastavu:

Predsjednik Državne komisije:

- Zoran Živković, dipl. pravnik

Članovi:

- Tomo Miljić, dipl. pravnik

- Tatjana Pejović, dipl.pravnik

- Irena Uskoković, dipl.pravnik

- Vladimir Ivanović, dipl. pravnik


Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki ima predsjednika i četiri člana koji vrše funkciju profesionalno, a imenuje ih Vlada na osnovu javnog konkursa na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.

Stručna služba Državne komisije

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki shodno članu 141 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG”, 42/11,57/14 I 28/15) ima Stručnu službu koja vrši stručne i administrativno tehničke poslove neophodne za njen rad. Unutrašnja organizacija i sistematizacija Stručne službe Državne komisije uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji broj 09-258/9-2016 od 28.12.2016.g. 

U skladu  sa navedenim pravilnikom poslove u Stručnoj službi Državne komisije vrše sledeći državni službenici i namješetenici:

Sekretar  Državne komisije

- Nataša Cicmil, dipl. pravnik

 Samostalna savjetnica I za finansije

 - Milojka Petrušić, dipl.ekonomista

Samostalna savjetnica I

-Sanja Andrić, dipl. pravnik 

Samostalni savjetnik I 

- Milovan Vujović, dipl. pravnik

Samostalna referentkinja - tehnička sekretarka

- Milena Radulović, ekonomski tehničar

Samostalna referentkinja - knjigovođa i blagajnik

- Bosa Šestović, ekonomski tehničar

Samostalni referent –upisničar-arhivar

- Nikač Dušan, tehničar drumskog saobraćaja

Samostalna savjetnica I - prevodilac za engleski jezik i za međunarodnu saradnju

- Ana Vukčević, dipl. prof. engleskog jezika

Samostalni savjetnik II

- Aleksandar Tomašević, spec. primijenjenog računarstva

Samostalna referentkinja

- Latinka Šundić, konfekcijski tehničar


Državna komisija je u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama nadležna da:

-  razmatra i odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki;
-  ispituje u žalbenom postupku pravilnost primjene ovog zakona i predlaže i preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki;
-  odlučuje o zahtjevima naručilaca o nastavku postupka javne nabavke kada je izjavljena žalba u skladu sa ovim zakonom;
-  odlučuje o zahtjevima u pogledu troškova postupka;
-  prati sprovođenje odluka u skladu sa članom 132 stav 5 ovog zakona i preduzima mjere u skladu sa zakonom;
-  saradjuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država;
-  donosi poslovnik o radu;
-  vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom

Način rada Državne komisije

Predsjednik Državne komisije zastupa Državnu komisiju i rukovodi njenim radom.
Državna komisija odlučuje o žalbama i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova.
Sjednice Državne komisije nijesu javne.
Način rada Državne komisije bliže se uređuju poslovnikom o radu.

KONTAKTI


Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore

Adresa:
ul.Vuka Karadžića bb,
81000 Podgorica
Crna Gora

Br.tel: 020/510-402

Fax: 020/510-402

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


elektronskeelektronske
 
 
You are here Home