DKZKPJN



KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Obavještenje

Prilikom objave rješenja Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP.0902-14-2023 od 20.02.2023 utvrđeno je da je došlo do tehničke greške u "tabeli" , pa se datum donošenja rješenja mijenja , umjesto dan 20.02.2023. na dan 17.02.2023.





Obavještenje

Rješenja Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0902-91/2022 i UP. 0902-71/2022 od 10.10.2022.g., zbog nemogućnosti objavljivanja na ESJN-u 

dana 13.10.2022.g., objaviće se na ESJN-u dana 14.10.2022.g.




Obavještenje

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da, zbog tehničkih problema u radu veb sajta ove Komisije, koji nije bio u funkciji od 18.03.2021.g.  do 26.03.2021.g., odluke broj UP.0907-27/2021, UP.0906-35/2021, UP.0906-37/2021, UP.0906-59/2021, UP.0906-41/2021, UP.0905-29/2021, UP.0902-36/2021, UP.0902-49/2021 od 19.03.2021.g., su ekspeditovane strankama preporučenom pošiljkom dana 22.03.2021.g., zbog čega su naknadno dana 26.03.2021.g. objavljene na ovom sajtu radi transparentnosti postupka.

 

Hvala

 

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

____________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da, zbog epidemioloških mjera, od dana 08.03.2021.g. prijem pošte nije moguć preko arhive ove Komisije, već će se sva pošta za Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki isključivo primati putem Pošte Crne Gore, dok će se prijem stranaka vršiti na osnovu pismenog zahtjeva za prijem.

 

Hvala

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Ul.Novaka Miloševa br 28

tel 020-510-402

email :komisija@nabavka.gov.me




Obavještenje

___________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da se od 01.09.2020.g., redovno vrši prijem pošte na arhivi  Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

 


Hvala



Obavještenje

_________________________________________________________________________________________________

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da u periodu od 03.08.2020.g. do 01.09.2020.g., zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora,

sva pošta za Komisiju za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki  će se isključivo primati putem Pošte Crne Gore.

 

Hvala


Obavještenje

______________________________________________________________________________________________

Poštovani,

S obzirom da je počela primjena novog Zakon o javnim nabavkama (,,SL.CG'' br. 74/19), Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki nastavlja sa radom sa novim nazivom

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki






Obavještenje

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je nova e-mail adresa Državne komisije:   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli     uz napomenu da će postojeća adresa   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli   biti u funkciji do dana 25.02.2019.g.


 Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki



Obavještenje


OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE  

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da ste na osnovu člana 128 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), dužni da, u roku od 8 dana od dana prijema žalbe,  Komisiji dostavite: žalbu i odgovor na žalbu, spise i dokumentaciju javne nabavke sa popisom priloga, orginale dostavljenih ponuda i druge dokaze od značaja za odlučivanje po žalbi.


Međutim, kako se u dosadašnjoj praksi pokazalo da pojedini naručioci ne poštuju ovu zakonsku obavezu i uz žalbu dostavljaju nepopotpunu dokumentaciju, a takođe često i bez popisa dostavljenih spisa, to Vas obaviještavamo da će  Komisija ubuduće u takvim slučajevima postupati u smislu člana 130 Zakona o javnim nabavkama.

Obavještenje za naručioce


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je  Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki  promijenila mjesto sjedišta, te se iz poslovnih prostorija u ul.Vuka Karadžića bb., preselila u nove poslovne prostorije, u ul. Novaka Miloševa 28 ,  Komisija će se na novoj adresi nalaziti od ponedeljka 29.01.2018.g.

Hvala na razumjevanju,

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ARHIVA OBAVJESTENJA


       __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






 KOMISIJA ZA zaštitu prava u POSTUPcima JAVNIH NABAVKI

 Komisija za zaštitu prava u  postupcima  javnih nabavki je osnovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u sastavu:


Članovi:

- Vladimir Ivanović, dipl. pravnik

- Nikola Golubović, dipl.pravnik

- Jelica Bošković, dipl. pravnica

- Jelena Peković, dipl. pravnica

- Milan Šuković, dipl. ekonomista


Komisija za zaštitu prava u  postupcima  javnih nabavki ima predsjednika i šest članova koji vrše funkciju profesionalno, a imenuje ih Vlada na osnovu javnog konkursa na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.

Stručna služba  Komisije

 Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki shodno članu 141 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG”, 42/11,57/14 I 28/15) ima Stručnu službu koja vrši stručne i administrativno tehničke poslove neophodne za njen rad. Unutrašnja organizacija i sistematizacija Stručne službe Državne komisije uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji broj 09-258/9-2016 od 28.12.2016.g. 

U skladu  sa navedenim pravilnikom poslove u Stručnoj službi  Komisije vrše sledeći državni službenici i namještenici:

Sekretar   Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

- Nataša Cicmil, dipl. pravnik

 Samostalna savjetnica I za finansije

 - Milojka Petrušić, dipl.ekonomista

Samostalna savjetnica I

-Sanja Damjanović, dipl. pravnik 

Viši savjetnik III

- Milena Radulović, dipl. pravnik

Samostalni referent 

- Nikač Dušan, tehničar drumskog saobraćaja

Samostalna savjetnica I - prevodilac za engleski jezik i za međunarodnu saradnju

- Ana Vukčević, dipl. prof. engleskog jezika

Samostalni savjetnik II

- Aleksandar Tomašević, spec. primijenjenog računarstva

Samostalni savjetnik I 

- Dušan Marković, dipl. pravnik

Samostalni savjetnik I 

- Aleksandra Peličić, dipl. pravnica

Samostalna referentkinja

- Latinka Šundić, SSS

Samostalna referentkinja-arhivarka

Jelena Drača , SSS -opšti smjer

Samostalna referentkinja-zapisničarka

- Mirjana Krstajić, SSS

Samostalna referentkinja-arhivarka

- Desa Perutić, SSS-opšti smjer

Samostalna referentkinja-zapisničarka

- Ljiljana Bajković, SSS


     Komisija je u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama nadležna da:

-  razmatra i odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki;
-  ispituje u žalbenom postupku pravilnost primjene ovog zakona i predlaže i preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki;
-  odlučuje o zahtjevima naručilaca o nastavku postupka javne nabavke kada je izjavljena žalba u skladu sa ovim zakonom;
-  odlučuje o zahtjevima u pogledu troškova postupka;
-  prati sprovođenje odluka u skladu sa članom 132 stav 5 ovog zakona i preduzima mjere u skladu sa zakonom;
-  saradjuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država;
-  donosi poslovnik o radu;
-  vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom

Način rada  Komisije

Predsjednik  Komisije zastupa  Komisiju i rukovodi njenim radom.
Komisija odlučuje o žalbama i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova.
Sjednice  Komisije nijesu javne.
Način rada  Komisije bliže se uređuju poslovnikom o radu.

KONTAKTI


 Komisija za zaštitu prava u  postupcima  javnih nabavki Crne Gore

Adresa:
ul.Novaka Miloševa 28
81000 Podgorica
Crna Gora

Br.tel: 020/510-402

Fax: 020/510-402

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


elektronskeelektronske
 
 
You are here Home