DKZKPJNDRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU 

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je osnovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/2011) i imenovana Rješenjem Vlade Crne Gore broj 06-286/3 dana 23.02.2012. godine.

Predsjednica:

- Suzana Pribilović, dipl. pravnik

Članovi:

- Tomo Miljić, dipl. pravnik

- Katarina Radović, dipl. pravnik

- Vladimir Ivanović, dipl. pravnik

- Omer Mehmedović, dipl. pravnik


Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki ima predsjednika i četiri člana koji vrše funkciju profesionalno, a imenuje ih Vlada na osnovu javnog konkursa na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.


Državna komisija je nadležna da:

-  razmatra i odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki;
-  ispituje u žalbenom postupku pravilnost primjene ovog zakona i predlaže i preduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki;
-  odlučuje o zahtjevima naručilaca o nastavku postupka javne nabavke kada je izjavljena žalba u skladu sa ovim zakonom;
-  odlučuje o zahtjevima u pogledu troškova postupka;
-  prati sprovođenje odluka u skladu sa članom 132 stav 5 ovog zakona i preduzima mjere u skladu sa zakonom;
-  vrši kontrolu postupaka javnih nabavki vrijednosti preko 500.000 EUR-a;
-  saradjuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država;
-  donosi poslovnik o radu;
-  vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom

Način rada Državne komisije

Predsjednik Državne komisije zastupa Državnu komisiju i rukovodi njenim radom.
Državna komisija odlučuje o žalbama i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja članova.
Sjednice Državne komisije nijesu javne.
Način rada Državne komisije bliže se uređuju poslovnikom o radu.

KONTAKTI


Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore

Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog poslovni objekat "Kula",
81000 Podgorica
Crna Gora

tel: + 382 20 510 402
fax: + 382 20 510 402

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


You are here Home