DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

April 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-166-2-2015 29/04/2015 Rješenje ”Tržnice i pijace” DOO Podgorica “Spark“ DOO Nikšić Nabavka roba HTZ opreme
UP.0902-172-3-2015 29/04/2015 Rješenje Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica. Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za higijenu.
UP.0902-164-2-2015 29/04/2015 Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Lovćen” Osiguranje AD Podgorica i ”Lovćen auto” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja, tehničkog pregleda i registracije motornih vozila.
UP.0902-149-1-2015 29/04/2015 Rješenje Metalurško-tehnološki fakultet Univerzitet Crne Gore ”Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka usluge punjenja tonera za laserske štampače.
UP.0903-189-4-2015 29/04/2015 Rješenje Inženjerska komora Crne Gore Konzorcijum „Aqua In“ DOO Tivat i „SS & Gavrilović Gradnja“ DOO Tivat. Nabavka uređaja za grijanje, provjetravanje i klimatizaciju.
UP.0904-151-3-2015 29/04/2015 Rješenje Ministarstvo finansija – Uprava za imovinu “Was-Design” DOO Podgorica i “Grand Design” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja i trakastih zavjesa za kancelarije, po partijama.
UP.0904-151-2-2015 29/04/2015 Zaključak Ministarstvo finansija – Uprava za imovinu “Was-Design” DOO Podgorica i “Grand Design” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja i trakastih zavjesa za kancelarije, po partijama.
UP.0903-186-2-2015 29/04/2015 Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić” Nikšić “Diamond security“ DOO Podgorica Nabavka usluge obezbjeđenja i čuvanja deponije.
UP.0902-263-1-2015 29/04/2015 Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 139 od 19.01.2015.g.;“Montcarton” DOO Podgorica i “M-Print” DOO Podgorica. Usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa, nardužbenica i svesaka, po partijama.
UP.0903-271-2-2015 29/04/2015 Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica. Nabavka usluge zakupa MPLS i dodatnih MPLS servisa, za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci.
UP.0904-272-4-2015 29/04/2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova. “Bjelica – Boričić” DOO Podgorica Fotokopir aparati.
UP.0902-304-3-2015 29/04/2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “ACME” DOO Podgorica. Radovi na rekonsturkciji magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Ulcinj – Krute.
UP.0903-191-4-2015 29/04/2015 Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore “Montal DSD” DOO Podgorica. Nabavka montaže i postavljanja mobilnog objekta – info punkta na zaštićenom području Solila, opština Tivat.
UP.0902-144-3-2015 29/04/2015 Rješenje Revizorsko tijelo Crne Gore “Collis Advisory” DOO Podgorica. Nabavka strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže
UP.0904-285-4-2015 29/04/2015 Zaključak JU osnovna škola “Orjenski bataljon” Bijela Turistička agencija ”Ave tours” Bar Nabavka usluga ekskurzije učenika devetih razreda
UP.0904-199-1-2015 29/04/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 92/14 od 01.07.2014.g. Žalilac: „Osmanagić Co“ DOO Nikšić Nabavka dva navalna vatrogasna vozila (vatrogasna nadogradnja na novom vozilu) i vatrogasne nadogradnje na jednom postojećem vozilu naručioca, prema specifikaciji i tehničkim karakteristikama u Knjizi II Tenderske dokumentacije.
UP.0904-167-5-2015 29/04/2015 Rješenje Investiciono razvojni fond Crne Gore AD Podgorica “Mediteran Plus” DOO Podgorica. Nabavka usluga Agencije za oglašavanje, po partijama, i to : Partija 1 – zakup medijskog prostora u svim dnevnim novinama koje se štampaju i distribuiraju na teritoriji Crne Gore i Partija 2 – zakup reklamnog prostora – bilborda na teritoriji Crne Gore
UP.0903-165-2-2015 22/04/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade i popravke turističke signalizacije
UP.0904-262-4-2015 22/04/2015 Zaključak ”Doponija” DOO Podgorica. ”Sargon” DOO Bijelo Polje Izvođenje radova na izgradnji sanitarne kade broj 3 na deponiji ”Livade” u Podgorici koji će se odvijati u dvije faze i to: prva faza zemljani i građevinski radovi, druga faza ugradnja hidroizolacionih slojeva u skladu sa projektnom dokumentacijom, betonski i montažni radovi.
UP.0904-161-4-2015 22/04/2015 Rješenje ”Komunalno” DOO Tivat ”Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka novog teretnog motornog vozila kiper – kran sa rotirajućim grajferom
UP.0904-138-2-2015 22/04/2015 Rješenje Ministarstvo ekonomije. Konzorcijum ”Amplitudo” DOO Podgorica i ”ProZone” DOO Novi Sad, Republika Srbija Nabavka usluga izrade softvera za energetsku efikasnost zgrada.
UP.0903-231-3-2015 22/04/2015 Rješenje Uprava za inspekcijske poslove “Višni” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila
UP.0903-264-2-2015 22/04/2015 Zaključak Državna revizorska institucija ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-211-3-2015 22/04/2015 Rješenje Prijestonica Cetinje „Lars Fire“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade dokumentacije za odlučivanje i izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za nesanitarno odlagalište Vrtijeljka sa potrebnim ispitivanjem lokacije.
UP.0903-179-3-2015 22/04/2015 Rješenje „Komunalne usluge“ DOO Podgorica ”Kips” DOO Podgorica Nabavka roba PE i PVC cijevi
UP.0903-173-2-2015 22/04/2015 Rješenje Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-227-1-2015 22/04/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Kontrola postupka javne nabavke po Izmjenjenom Pozivu broj 94/14 od 29.01.2015.g Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići.
UP.0902-135-2-2015 22/04/2015 Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Simant” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova koji će se nabavljati sukcesivno, po partijama
UP.0902-152-2-2015 22/04/2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka isporuke i zamjene faznih provodnika i dijela ovjesne i spojne opreme na DV 110 kV Budva-Tivat.
UP.0903-169-4-2015 22/04/2015 Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora opštine Kotor ”ZSCOM” DOO Tivat Nabavka usluge izrade projekta sanacije i uređenja gradskih bedema na potezu od Gurdića do Ljetnje pozornice.
UP.0903-225-6-2015 22/04/2015 Zaključak “Vujačić Company” DOO Podgorica Ministarstvo odbrane Nabavka pneumatika, akumulatora, baterija, ulja i masti za vazduhoplove, po partijama.
UP.0902-160-2-2015 22/04/2015 Rješenje Opština Kotor ,,Sanitacija” DOO Podgorica Nabavka usluga proljećnje (maj-jun) i jesenje (oktobar-novembar) deratizacije.
UP.0904-249-2-2015 16/04/2015 Rješenje Agencija za zaštitu konkurencije “VM Kod” DOO Podgorica. Usluga revizije završnog računa Agencije za zaštitu konkurencije za 2014. g.
UP.0903-224-1-2015 16/04/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 77/14 od 26.12.2014.g. Usluga održavanja sistema ID – lična dokumenta.
UP.0904-103-6-2015 16/04/2015 Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum “Montal DSD” DOO Podgorica i “Geoart” DOO Podgorica Izvođenje radova na sanaciji oštećenih djelova obale u zoni morskog dobra, po partijama
UP.0902-128-3-2015 16/04/2015 Zaključak JP Vodovod i kanalizacija Ulcinj Konzorcijum “Aqua-in” DOO Tivat i “Libro” DOO Nikšić Usluge popravki i održavanja vodomjera.
UP.0902-155-3-2015 16/04/2015 Zaključak Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore “Status D&V” DOO Podgorica Usluge fotokopiranja za 2015.g.
UP.0902-139-6-2015 16/04/2015 Zaključak Opština Plužine “Sanitacija” DOO Podgorica Dezinsekcija na području opštine Plužine.
UP.0902-233-2-2015 16/04/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Konzorcijum “Flemer stone” DOO Nikšić i “Studio prostor” DOO Podgorica. izvođenje radova na sanaciji putnih objekata na lokalnom putu Muo-Prčanj-Stoliv.
UP.0903-156-6-2015 16/04/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Raci” DOO Ljubljana Servisiranje i kalibracija automatskog mjernog sistema za kontrolu dimnih gasova
UP.0903-159-5-2015 16/04/2015 Rješenje Opština Plužine Konzorcijum “Ramel” DOO Nikšić i “LD Gradnja” DOO Nikšić. Radovi na izgradnji trafostanice TS 10/0,4 kV 630 kVa Plužine nova, sa priključkom 20 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu za napajanje stambene zgrade.
UP.0902-118-4-2015 16/04/2015 Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo. “Mtel” DOO Podgorica. Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva) po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0902-118-3-2015 16/04/2015 Zaključak Agencija za civilno vazduhoplovstvo. “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije za 24 priključka i mobilne telefonije za potrebe 48 korisnika (58 brojeva) po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma.
UP.0902-168-3-2015 16/04/2015 Zaključak Investiciono razvojni fond Crne Gore AD Podgorica “Mediteran plus” DOO Podgorica. Izbor agencije za marketing usluge za potrebe Investiciono razvojnog gonda Crne Gore AD – usluge TV oglašavanja.
UP.0902-125-3-2015 16/04/2015 Zaključak Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore “Pet zvjezdica” DOO Podgorica Nabavka sredstava za održavanje higijene
UP.0904-258-3-2015 16/04/2015 Rješenje JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” Brezovik Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Pozivu br. 02/14 od 03.11.2014.g. Nabavke medicinske opreme za opremanje intenzivne njege
UP.0902-130-3-2015 16/04/2015 Rješenje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore “Jolly commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala.
UP.0903-153-4-2015 16/04/2015 Rješenje Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić “BB Grupa” DOO Podgorica Čišćenje i održavanje higijene u objektima EPCG AD Nikšić
UP.0903-162-2-2015 16/04/2015 Rješenje Direkcija za investicije i razvoj opštine Tivat “HLB Mont Audit” DOO Podgorica Usluga godišnje revizije opštine Tivat.
UP.0903-140-4-2015 16/04/2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila autosmećara 22 m2.
UP.0904-235-3-2015 16/04/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova. “Grand design” DOO Podgorica. Izrada, transport i ugradnja namještaja po specifikaciji.
UP.0902-229-3-2015 16/04/2015 Zaključak Elektroprivrda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Eminent” DOO Podgorica i “Novi Volvox” DOO Podgorica. Radovi na izgradnji TS 10/0,4kV ,,Nova” 1 (DUP Rastoci 1) sa uklapanjem u 10 i 0,4 Kv mrežu izgradnja TS 10/0,4 kV ,,Nova 2” (DUP Rastoci 2) sa uklapanjem u 10 i 0,4 Kv mrežu za potrebe ED
UP.0904-127-2-2015 16/04/2015 Rješenje Inženjerska komora Crne Gore “Ljetopis” DOO Podgorica. Nabavka kancelarijskog materijala (sitna kancelarijska oprema: registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal od papira ili kartona; toneri za fotokopir aparate; kancelarijski materijal; štampane koverte; toneri za laserske štampače/faks mašine i papirni materijal i druga roba)
UP.0902-210-4-2015 16/04/2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova “Stratus” DOO Podgorica Nabavka hrane i opreme za službene pse, po partijama
UP.0904-163-3-2015 16/04/2015 Rješenje Opština Herceg Novi “Racom” DOO Danilovgrad Usluge deratizacije – DDD, javnih površina na području opštine Herceg Novi.
UP.0903-237-3-2015 16/04/2015 Zaključak Državna revizorska institucija “Crnogorski telekom” AD Podgorica Usluge mobilne telefonije.
UP.0902-174-2-2015 7/4/2015 Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “PDG” DOO Podgorica, “Urion” DOO Podgorica, “Glosarij” DOO Podgorica, “Farmalab” DOO Podgorica i “Osmi red-D” DOO Podgorica Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe Operacionih blokova u Crnoj Gori, po partijama.
UP.0902-176-3-2015 7/4/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Sigillum co” DOO Podgorica Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0904-142-2-2015 7/4/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica. Usluga izrade Prostornog plana posebne namjene, strateške procjene uticaja na životnu sredinu i studije zaštite kulturnih dobara za prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka “Prokletije”.
UP.0903-150-3-2015 7/4/2015 Rješenje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-221-1-2015 7/4/2015 Rješenje Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm” Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 0315 od 16.02.2015.g. Nabavka insulina, po partijama.
UP.0902-174-3-2015 7/4/2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “PDG” DOO Podgorica, “Urion” DOO Podgorica, “Glosarij” DOO Podgorica, “Farmalab” DOO Podgorica i “Osmi red-D” DOO Podgorica. Nabavka potrošnog medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava za potrebe Operacionih blokova u Crnoj Gori, po partijama.
UP.0903-147-3-2015 7/4/2015 Rješenje Zavod za intelektualnu svojinu. “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-134-2-2015 7/4/2015 Rješenje Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore “Ivago” DOO Podgorica Nabavka usluga fotokopiranja.
UP.0903-198-1-2015 7/4/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 05-141/14 od 18.11.2014.g. Izvođenje radova na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju.
UP.0902-178-3-2015 7/4/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Sigillum co” DOO Podgorica Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama.
UP.0902-177-3-2015 7/4/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Budva “Sigillum co” DOO Podgorica Nabavka vodovodno kanalizacionog materijala, po partijama
UP.0904-205-2-2015 7/4/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Televex” DOO Podgorica i “Civil Engineer” DOO Podgorica. Izrada projekta ugradnje SN bloka (SF6 izvedba) u TS 10/0,4kV ”Zagrade ZIB-a” i nabavka i ugradnja opreme u skladu sa projektom; Izrade projekta ugradnje SN bloka (SF6 izvedba) u TS 10/0,4kV ”Petrovića zabio” i nabavka i ugradnja opreme
UP.0904-206-2-2015 7/4/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Televex” DOO Podgorica i “Civil Engineer” DOO Podgorica. Radovi na izgradnju NDTS 10/0,4 kV, 630 kV “Gusinje 3” sa uklapanjem na 10 kV mrežu i NN kablovsku mrežu užeg centra Gusinje – ED Berane.
UP.0903-200-4-2015 7/4/2015 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO “Studio ZI ZA” DOO Danilovgrad Nabavka, isporika i montaža namještaja sa akustičnim oblogama za multimedijalnu, skupštinsku i salu za vjenčanje – press salu za objekat Gradskog parlamenta.
UP.0904-220-1-2015 7/4/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Toškovići” DOO Podgorica, “Geo-sistem” DOO Podgorica i “Bastion” DOO Podgorica_; Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br.98/14 od 29.12.2014.g. Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M-2.4 Petrovac – Bar, lokalitet Sutomore.
UP.0903-137-1-2015 7/4/2015 Rješenje JU Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” “Saga CG” DOO Podgorica Nabavka kompjuterske opreme i pribora.
UP.0903-146-2-2015 7/4/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera i kertridža za štampače, fotokopir aparate i faksove, po partijama.
UP.0904-181-3-2015 7/4/2015 Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Cetinje: Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”Gipos (zamjena 2 NN bloka); Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”4 jul II” (zamjena NN bloka); TS 10/0,4kV ”Bajice II” (zamjena NN bloka); Rekonstrukcija TS 10/0,4kV ”Nova pjaca” (zamjena SN i NN