DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-514-5-2015 22.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu” Podgorica i ”Sami Inženjering” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade elaborata o usaglašenosti sa propisima prelaza i približavanja 35 kV dalekovoda drugim objektima za potrebe FC Distribucija.
UP.0903-669-1-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 78/15 od 30.04.2015.g. Nabavka usluge održavanja sistema ID – lična dokumenta.
UP.0903-437-5-2015 22.09.2015 Rješenje JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Konzorcijum ”Montal DSD” DOO Podgorica i ”Geoart” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji kamenog parapetnog zida u Borovoj šumi u opštini Ulcinj.
UP.0905-533-2-2015 22.09.2015 Rješenje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore “AP Print” DOO Podgorica Usluga štampanja uz primjenu okvirnog sporazuma na period od 4 godine.
UP.0904-431-3-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Konzorcijum ”Sigurnost Borvin” DOO Podgorica i ”Sinisa Bičkai PR Servis protivpožarnih aparata, opreme i sistema za dojavu požara Sigurnost – Borvin Rumenka”, Republika Srbija. Nabavka usluga pregleda, kontrole, servisa, punjenja i izdavanja atesta za PP aparate u objektima MUP-a i na graničnim prelazima
UP.0904-668-1-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 20/15 od 30.04.2015.g. Nabavka ID obrazaca za lična dokumenta.
UP.0903-436-2-2015 22.09.2015 Zaključak Ministarstvo finansija HG ”Budvanska rivijera” AD Budva Nabavka usluge hotelskog smještaja, po partijama
UP.0903-455-5-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Tehnoput-MNE” DOO POdgorica i “DING” DOO POdgorica i Konzorcijum “Crnagoraput” AD Podgorica i “Sami Inženjering” DOO Podgorica Radovi na zaštiti obale i regulacije korita rijeke Tare u opštini Mojkovac
UP.0903-436-3-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo finansija HG ”Budvanska rivijera” AD Budva Nabavka usluge hotelskog smještaja, po partijama
UP.0902-676-3-2015 22.09.2015 Rješenje Opština Pljevlja “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica Izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama.
UP.0904-595-3-2015 22.09.2015 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica ”WINsoft” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade urbanističko planske dokumentacije, po partijama.
UP.0902-566-9-2015 22.09.2015 Rješenje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu br. 139 od 19.01.2015.g.
UP.0902-562-3-2015 22.09.2015 Zaključak Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum “Ding” DOO Podgorica, “Geotehnika” DOO Bijelo Polje, “Novi Volvox” DOO Podgorica i “Signal M” DOO Bijelo Polje Otvoreni postupak javne nabavke izgrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju krivine, km 1071+900 na magistralnom putu M-2 Mojkovac – Ribarevine, kritična tačka broj 26, lokalitet Stevanovac.
UP.0905-547-6-2015 22.09.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Novi Pazar-put” AD Novi Pazar Izvođenje radova na rekonstrukciji gradske saobraćajnice u opštini Rožaje.
UP.0902-494-3-2015 22.09.2015 Zaključak JP “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj “Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog materijala
UP.0902-481-8-2015 22.09.2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Osmi red-D” DOO Podgorica i “Farmalab” DOO Podgorica Dopunsko rješenje Rješenja Državne komisije broj UP. 0902-481/4-2015 od 21.07.2015.g.
UP.0905-522-2-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo kulture ”DPC” DOO Podgorica Nabavka usluga grafičkog dizajna, štampanja, isporuke i digitalnog štampanja.
UP.0902-476-3-2015 22.09.2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-455-4-2015 22.09.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijuma ”Tehnoput MNE” DOO Podgorica i ”Ding” DOO Podgorica i Konzorcijum ”Crnagoraput” AD Podgorica i ”Sami Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na zaštiti obale i regulacije korita rijeke Tare u opštini Mojkovac.
UP.0904-605-4-2015 22.09.2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj. ”Ding” DOO Podgorica
UP.0903-709-2-2015 22.09.2015 Zaključak Klinički centar Crne Gore „Osmi Red-D “ DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Centra za kardiohirurgiju.
UP.0904-587-2-2015 22.09.2015 Rješenje I -Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove Konzorcijum “Toškovići” DOO Podgorica, “BB Solar” DOO Podgorica, “ETG Grupa” DOO Podgorica i “Geo-sistem” DOO Podgorica. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-4/15 od 13.03.2015.g. Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića sa opremanjem u opštini Bar.
UP.0903-587-2-2015 22.09.2015 Rješenje II-Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove. Konzorcijum “Toškovići” DOO Podgorica, “BB Solar” DOO Podgorica, “ETG Grupa” DOO Podgorica i “Geo-sistem” DOO Podgorica. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-4/15 od 13.03.2015.g. Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića sa opremanjem u opštini Bar.
UP.0903-587-2-2015 22.09.2015 Rješenje III-Dio Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija za javne radove Konzorcijum “Toškovići” DOO Podgorica, “BB Solar” DOO Podgorica, “ETG Grupa” DOO Podgorica i “Geo-sistem” DOO Podgorica. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-4/15 od 13.03.2015.g. Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića sa opremanjem u opštini Bar.
UP.0902-517-2-2015 22.09.2015 Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije “BBMI” DOO Podgorica Zakup mjesnih i međumjesnih linkova za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci.
UP.0905-615-3-2015 22.09.2015 Rješenje Crnogorski elektoprenosni sistem AD Podgorica “Electro team” DOO Budva Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova
UP.0903-427-2-2015 15.09.2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva. ”Norma” DOO Budva Nabavka elektro materijala, aparata, kablova i ostale elektro potrepštine, po partijama
UP.0904-687-1-2015 15.09.2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Šćepanović” DOO Podgorica Nabavka računarske opreme-nabavka sistema za upravljanje i kontrolu štampe.
UP.0903-49-50-2014 15.09.2015 Zaključak Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore „Osmi Red-D“ DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajuća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore, po partijama (27 partija).
UP.0904-471-3-2015 15.09.2015 Rješenje Opština Budva ”Olmark” DOO Budva Nabavka rezervnih djelova, popravke i održavanja službenih vozila, po partijama, uz zaključivanje okvirnog sporazuma sa prvorangiranim ponuđačem na period od dvije godine.
UP.0905-496-2-2015 15.09.2015 Rješenje Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje Konzorcijum “3D4M” DOO Tivat, “Aqua – in” DOO Tivat i “AVACOM” DOO Tivat Nabavka radova održavanja – farbanja stubova javne rasvjete.
UP.0905-504-3-2015 15.09.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Home Servis” DOO Podgorica, “Art build” DOO Bijelo Polje i “Bjelmont” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji dječijeg vrtića u opštini Žabljak
UP.0902-484-1-2015 15.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Montex-Hidromont” DOO Nikšić Nabavka roba za potrebe HE „Perućica“, po partijama
UP.0903-653-3-2015 15.09.2015 Zaključak Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić “Siemens” DOO Beograd Nabavka srednjenaponskih i niskonaponskih blokova
UP.0902-383-13-2014 15.09.2015 Rješenje Državna revizorska institucija “Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-472-1-2015 15.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Montex-Hidromont” DOO Nikšić Nabavke roba za potrebe HE „Perućica“, po partijama
UP.0902-442-2-2015 15.09.2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Sigillum co” DOO Podgorica i “Controlmatic Commerce” DOO Herceg Novi Nabavka vodomjera sa daljinskim očitavanjem i rezervnim djelovima za vodomjere, po partijama.
UP.0902-442-3-2015 15.09.2015 Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Sigillum co” DOO Podgorica i “Controlmatic Commerce” DOO Herceg Novi Nabavka vodomjera sa daljinskim očitavanjem i rezervnim djelovima za vodomjere, po partijama
UP.0904-614-1-2015 15.09.2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistema AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 15/15 od 27.12.2012.g. Nabavka energetskog transformatora 110/35 kV, 63 MNA.
UP.0904-456-2-2015 15.09.2015 Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Amplitudo” DOO Podgorica Nabavka usluga medijskog predstavljanja aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u dnevnoj štampi i na WEB portalima, odnosno usluga oglašavanja i marketinga.
UP.0904-453-2-2015 15.09.2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”AP Print” DOO Podgorica Nabavka štampanih obrazaca – razni štampani materijal
UP.0902-457-2-2015 15.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum ”Eurozox” DOO Danilovgrad i ”Euro-Mont-Ing” DOO Beograd Nabavka izvođenja radova na sistemu rashladne vode za potrebe HE ”Piva”.
UP.0903-474-3-2015 15.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Hemija pateting” DOO Lukavac, Bosna i Hercegovina Nabavka roba za potrebe remonta TE Pljevlja – Hidratisani kreč Ca (OH) 2, Ferihlorid FeCI3 40% i Sona kisjelina (HCI), po partijama.
UP.0905-520-5-2015 15.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Temko” DOO Nikšić Nabavka ustupanje izvođenja radova za potrebe HE “Perućica”- Zamjena oštećene betonske obloge kanala Zeta II
UP.0905-511-5-2015 15.09.2015 Zaključak Opština Pljevlja ,,Markoturs” DOO Pljevlja Nabavka usluge prevoza sportista.
UP.0905-667-2-2015 15.09.2015 Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice ”Toškovići” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji gradskog pozorišta
UP.0903-49-51-2014 15.09.2015 Rješenje Fond za zdravstveno osigruanje Crne Gore “Osmi red-d” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošni medicinski materijal i odgovarajućća oprema) iz oblasti labaratorije za potrebe JZU Crne Gore
UP.0902-690-2-2015 15.09.2015 Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Digital interiors” DOO Podgorica Radovi na rekonsturkciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje km 40+100 do km 44+100, Obzovica – Brajići
UP.0902-600-1-2015 15.09.2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 87/14 od 18.11.2014.g.  Žalilac: “Tehnoput-MNE” DOO Podgorica. Redovno održavanje i zaštita državnih puteva u Crnoj Gori za period od 48 kalendarskih mjeseci sa zaključivanjem okvirnog sporazuma, po partijama.
UP.0905-491-2-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0903-409-2-2015 07.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Tangenta” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE “Perućica”, po partijama
UP.0903-414-2-2015 07.09.2015 Rješenje “Tržnice i pijace” DOO Podgorica “Spark” DOO Nikšić Nabavka roba HTZ opreme
UP.0904-632-1-2015 07.09.2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Berane “Sigillum co” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala za redovno održavanje mreže u Beranama
UP.0904-425-3-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo odbrane “Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka ogrijevnog drveta za potrebe Vojske Crne Gore, po vrsti i količini u specifikaciji datoj u Knjizi II Tenderske dokumentacije
UP.0904-422-4-2015 07.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Hemija pateting” DOO Lukavac, Bosna i Hercegovina. Nabavka roba za potrebe remonta TE Pljevlja – tehnički gasovi, natrijum hidroksid NaOH, azot N2 u bocama, amonijum hidroksid 25% i rezervni dijelovi za tehnički sistem upravljanja, po partijama.
UP.0904-428-2-2015 07.09.2015 Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica Nabavka potrošnog materijala za štampače, faks, fotokopirne i multifunkcionalne uređaje (toneri, ketridži, riboni, filmovi i drugo), prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije.
UP.0902-432-5-2015 07.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Electro team” DOO Budva Nabavka radova za potrebe FC Distribucija – ED Tivat – Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji TS 35/10kV “Pržno” (sistem ključ u ruke).
UP.0902-420-6-2015 07.09.2015 Rješenje Skupština Crne Gore “Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila, po partijama
UP.0902-439-2-2015 07.09.2015 Rješenje Opština Danilovgrad ”Jolly Commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala i tonera, po partijama
UP.0904-406-5-2015 07.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Geosoft” DOO Beograd, Republika Srbija, “Stucky” Ltd, Švajcarska, “Stucky Balkans” DOO Beograd, “Institut za građevinarstvo IG” DOO Trebinje, Republika Srpska i “Ground Engineering” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE “Perućica” – Tehničke oskultacije objekta HE “Perućica”
UP.0904-408-3-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo ekonomije Konzorcijum ”Amplitudo” DOO Podgorica i ”ProZone” DOO Novi Sad Nabavka usluge izrade softvera za energetsku efikasnost zgrada.
UP.0905-650-3-2015 07.09.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”SC Canalpin SRL” Rumunija. Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji žičare ,,Kolašin 1600’’ i projektovanje ski staza, sistema za osnježavanje i akumulacionog jezera u opštini Kolašin
UP.0903-585-3-2015 07.09.2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Novi Pazar-put“ AD Novi Pazar, MPP “Jedinstvo“ AD Sevojno i “Vuković LN“ DOO Mojkovac Rekonstrukcija puta Rožaje-Štedin, opština Rožaje.
UP.0903-424-2-2015 07.09.2015 Rješenje Opština Ulcinj “Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka radova na obilježavanju horizontalne signalizacije u gradu
UP.0903-594-2-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija za javne radove Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu 05-17/15 od 17.04.2015.g. Nabavka radova na izgradnji individualnih stambenih objekata u MZ Bukovica
UP.0903-421-2-2015 07.09.2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore Konzorcijum “Elektro team” DOO Budva, “Lončar” DOO Petrovac i “Sami Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na instalaciji rasvjete kruga elektrane po Glavnom projektu za potrebe HE “Perućica”
UP.0904-654-2-2015 07.09.2015 Zaključak “Project-Consulting” DOO Podgorica “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Telefonske usluge
UP.0904-613-3-2015 07.09.2015 Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova “Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka opreme za bezbjednosne službe, vatrogasne službe, policiju i odbranu-biber spreja
UP.0903-656-2-2015 07.09.2015 Zaključak Uprava za javne nabavke ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za korisničku grupu od 140 korisnika
UP.0905-478-2-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo zdravlja ”Jolly commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala, papirnog kancelarijskog materijala i druge robe i kancelarijskih uređaja, opreme i potrepštine, osim kompjutera, štampača i namještaja, po partijama
UP.0902-435-2-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Konzorcijum “Ingenium” DOO Podgorica, “Geos” DOO Podgorica, ” Institut za građevinarstvo” DOO Podgorica, “Geotehnika” DOO Bijelo Polje i “Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rezervoara, hlorinatorskih stanica i rekonstrukcija postojeće pumpne stanice u vodovodnom sistemu u opštini Berane.
UP.0905-608-2-2015 07.09.2015 Zaključak Ministarstvo finansija-Uprava za imovinu ”Nikšić Guard Security” DOO Budva Nabavka usluge zaštite objekata za potrebe državnih organa.
UP.0905-460-6-2015 07.09.2015 Rješenje Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore “Institut za šumarstvo” AD Podgorica i “Taxus, forest project” DOO Pljevlja Izvođenja radova za potrebe inventure šuma u nacionalnim parkovima Crne Gore: NP Durmitor, NP Biogradska gora, NP Prokletije, NP Lovćen i NP Skadarsko jezero
UP.0904-659-2-2015 07.09.2015 Zaključak Turistički centar ”Durmitor” DOO Žabljak ”Plutos” DOO Podgorica Nabavka radova na generalnom remontu dvosjedne žičare Savin kuk II, proizvođača ”Energoinvest”, na lokalitetu Savin kuk – Žabljak, sa puštanjem u rad iste i izradom projekta održavanja po završetku radova, te radova na demontaži ski lifta I (tanjir) koji se nalazi na lokalitetu Savin...
UP.0902-446-4-2015 07.09.2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu 01/15 od 23.02.2015.g. Radovi na rekonstrukciji objekta za uključenje u novi SCADA i EMS.
UP.0905-450-2-2015 07.09.2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Konzorcijum “GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING” doo Podgorca, “Geoengineering” doo Podgorica, „Spinel” doo Kotor, „MonteCEP„ doo Kotor Nabavke usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Cvjetne ulice na Starom aerodromu u Podgorici