DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Decembar 2015

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-781-4-2015 30/12/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma “Bi – Kod” DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje, lokalitet tunel Mekavac.
UP.0904-872-5-2015 30/12/2015 Zaključak „Pogrebne usluge“ DOO Podgorica Konzorcijum „AM Sistem“ DOO Podgorica, „Civil Engineer“ DOO Podgorica i „Verde Projekt“ DOO Podgorica. Nabavka radova na izgradnji tipiziranih grobnica na proširenju gradskog groblja ”Čepurci” V faza sa ugradnjom elektroinstalacija jake struje, instalacija vodovoda i kanalizacije i uređenja terena.
UP.0904-723-7-2015 30/12/2015 Rješenje JU Viša stručna škola Policijska akademija Danilovgrad “Ribnica commerce” DOO Podgorica Nabavka kuhinjske opreme
UP.0905-643-9-2015 30/12/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcije za saobraća Konzorcijum „DB Inženjering“ DOO Beograd, „Eco Aqua Consulting“ DOO Podgorica, „Lavian Inženjering“ DOO Tivat, „Geotehnika Plus“ DOO Nikšić, „Tekton Group“ DOO Podgorica, „Geopromet“ DOO Podgorica i „Red Flame Montenegro“ DOO Podgorica Usluga izrade tehničke dokumentacije-Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Berane-Rožaje-Špiljani od km 1117+300 do km 1133+507.
UP.0902-836-2-2015 30/12/2015 Rješenje Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluge zakupa mjesnih i međumjesnih linkova za potrebe državnih organa i organa uprave na period od 12 mjeseci.
UP.0902-898-2-2015 30/12/2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum ,,Gradnja promet“ DOO Danilovgrad i ,,Met&Alu Plast“ DOO Danilovgrad. Izvođenje radova na izgradnji dječijeg vrtića, sa opremanjem, u naselju Stari aerodrom, Opština Podgorica.
UP.0905-911-2-2015 30/12/2015 Zaključak Glavni grad Podgorica “Tehnoinženjering – Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka i montaža opreme za kuhinju
UP.0905-739-5-2015 30/12/2015 Rješenje Ministarstvo zdravlja ”Jolly Commerce” DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala, papirnog kancelarijskog materijala i druge robe i kancelarijskih uređaja, opreme i potrepštine, osim kompjutera, štampača i namještaja, po partijama.
UP.0902-622-2-2015 30/12/2015 Rješenje Opština Bijelo Polje-Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj. “Arhiplan CG” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade DUP-a Ciglana.
UP.0905-919-2-2015 30/12/2015 Zaključak JP “Vodovod i kanalizacija” Kotor “Nik Stone” DOO Nikšić Nabavka usluga izrade projekata zona sanitarne zaštite izvorišta
UP.0903-787-2-2015 30/12/2015 Zaključak Uprava za javne nabavke u ime i za račun Vrhovnog državnog tužilaštva. “Telenor” DOO Podgorica i žalba Društva za telekomunikacije “Mtel” DOO PodgoricaV Usluga mobilne telefonije.
UP.0905-712-2-2015 30/12/2015 Rješenje JZU Opšta bolnica Berane “Farmont MP” DOO Danilovgrad Nabavka medicinskih aparata
UP.0903-787-3-2015 30/12/2015 Rješenje Uprava za javne nabavke u ime i za račun Vrhovnog državnog tužilaštva “Telenor” DOO Podgorica i žalba Društva za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Usluga mobilne telefonije
UP.0905-693-9-2015 30/12/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Electro team” DOO Budva i “Lončar” DOO Petrovac Nabavka građevinskih radova za Region 2 – za potrebe FC Distribucije.
UP.0902-830-3-2015 30/12/2015 Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore “Medica” DOO Podgorica Nabavka proteza kuke za potrebe KCCG ,SB Risan i Opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću, po partijama.
UP.0902-579-2-2015 24/12/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ben-Kov” DOO Tivat i ”PK” Rijeka, Republika Hrvatska Nabavka teretnih vozila kamiona – dizalica.
UP.0905-916-4-2015 24/12/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova. „Bartholet Maschinenbau AG” Lochriet 8890 Flums, Švajcarska, od 11.12.2015.g. izjavljena preko punomoćnika Bojana Koraća, advokata iz Podgorice. Usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji žičare “Kolašin 1600” i usluga projektovanja ski staza, sistema za osnježavanje i akumulacionog jezera u opštini Kolašin.
UP.0905-916-5-2015 24/12/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke. Usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji žičare “Kolašin 1600” i usluga projektovanja ski staza, sistema za osnježavanje i akumulacionog jezera u opštini Kolašin.
UP.0902-590-2-2015 24/12/2015 Zaključak ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-640-2-2015 24/12/2015 Rješenje Opština Nikšić ”Securitas Montenegro” DOO Podgorica Usluga fizičkog obezbjeđenja imovine, zaposlenih lica i zgrade opštine Nikšić.
UP.0904-692-2-2015 24/12/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Konzorcijum “Arhiplan CG” DOO Podgorica, ”Geo – sistem” DOO Podgorica, ”Geotehnika plus” DOO Nikšić, ”Simm inženjering” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica, ”MM – projekt” DOO Podgorica, ”Simm inženjering” DOO Podgorica,”13. Januar” DOO Podgorica, ”D&K inženjering” DOO Podgorica, ”S&T sistem” DOO Podgorica i ”Verde projekt” Usluga projektovanja Dječijeg vrtića i jaslica u naselju Guke u  opštini Pljevlja
UP.0902-845-2-2015 24/12/2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma Konzorcijum „Lotus projekt” DOO Podgorica i „Ekoboka“ DOO Herceg Novi. Nabavka usluga Strateške procjene uticaja na životnu sredinu i Studije zaštite kulturnih dobara za Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“, po partijama.
UP.0902-902-2-2015 24/12/2015 Zaključak ,,Centar za ekotoksikološka ispitivanja” DOO Podgorica ,,Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog namještaja
UP.0903-759-2-2015 24/12/2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Danilovgrad ”Norma” DOO Budva Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP.0903-929-1-2015 24/12/2015 Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica ”Ben-Kov” DOO Tivat Nabavka teretnog vozila – kipera snjegočistača.
UP.0903-895-4-2015 24/12/2015 Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju “Fini dom” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji krova poslovne zgrade Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Podgorici.
UP.0903-895-5-2015 24/12/2015 Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Podnosilac zahtjeva za nastavak postupka javne nabavke: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. Javna nabavka radova na sanaciji krova poslovne zgrade Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u Podgorici.
UP.0903-683-2-2015 24/12/2015 Rješenje JU Dom učenika i studenata Nikšić ”Spark” DOO Nikšić Nabavka radne odjeće.
UP.0903-698-2-2015 24/12/2015 Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma. ”Geosistem” DOO Podgorica. Nabavka usluge izrade geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru prostorno planske dokumentacije.
UP.0903-697-2-2015 24/12/2015 Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Geosoft” DOO Beograd, Republika Srbija. Nabavka usluge izrade geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru prostorno planske dokumentacije.
UP.0903-903-3-2015 18/12/2015 Zaključak Glavni grad Podgorica ,Amplitudo”DOO Podgorica Nabavka izrade softvera za unapređenje, kontrolu i naplatu poreza na nepokretnost
UP.0903-884-2-2015 18/12/2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Ulcinj ”Excalibur” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala
UP.0902-681-3-2015 18/12/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj Konzorcijum „Toškovići” DOO Podgorica, ”Geo-sistem” DOO Podgorica, ”Indel inženjering” DOO Podgorica i ”Gratom L” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin, dionica Ulcinj-Krute.
UP.0903-908-3-2015 18/12/2015 Zaključak ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”Tehnoput-MNE“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture.
UP.0902-921-2-2015 18/12/2015 Zaključak Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”ADOC” DOO Beograd Nabavka ljekova, po partijama.
UP.0903-899-2-2015 18/12/2015 Zaključak Turistička organizacija opštine Budva ”Agro Tim” DOO Podgorica Nabavka usluga regionalne outdoor i indoor kampanje Turističke organizacije opštine Budva i reprint, štampa i dostavljanje turističkih brošura, po partijama.
UP.0902-921-3-2015 18/12/2015 Rjšenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 7712-0116 od 30.10.2015.g. Nabavka ljekova, po partijama.
UP.0903-680-2-2015 18/12/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Institut “Sigurnost” DOO Podgorica Nabavka elektro usluga za potrebe HE ”Perućica”, po partijama.
UP.0904-625-2-2015 18/12/2015 Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica “Milves” DOO Nikšić Nabavka PP aparataNabavka PP aparata
UP.0903-702-2-2015 18/12/2015 Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica “Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska. Radovi na obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima ”Sozina” i ” Raš” i na prilaznim saobraćajnicama.
UP.0904-648-2-2015 18/12/2015 Rješenje ”Parking servis Podgorica” DOO Podgorica ”Pro file” DOO Podgorica Nabavka usluga štampe
UP.0904-628-2-2015 18/12/2015 Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić “Orbita” DOO Nikšić Nabavka transformatorskog ulja
UP.0903-918-4-2015 18/12/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ,Eko Montenegro”DOO Nikšić Radovi na sanaciji parapetnih zidova na lokalnom putu Muo-Prčanj-Stoliv.
UP.0904-602-5-2015 18/12/2015 Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica “Was – Desing” DOO Podgorica Nabavka izrade i ugradnje namještaja
UP.0905-901-2-2015 18/12/2015 Zaključak Klinički centar Crne Gore ”MVE-Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Operacionih blokova.
UP.0904-874-4-2015 18/12/2015 Zaključak JZU Opšta bolnica Pljevlja ”Alliance” DOO Podgorica Nabavka sanitetskog vozila
UP.0905-794-2-2015 18/12/2015 Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije i mobilnog interneta.
UP.0903-672-3-2015 18/12/2015 Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja za 2015.godinu i revizije obračuna deficita univerzalnog servisa.
UP.0904-599-4-2015 18/12/2015 Rješenje Uprava za kadrove “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-630-3-2015 18/12/2015 Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija “Ljetopis” DOO Podgorica Kancelarijski potrošni materijal
UP.0904-741-2-2015 18/12/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica “Retroline” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova u ime i za račun “Putevi” DOO u reorganizaciji
UP.0902-678-6-2015 18/12/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj. Konzorcijum “Bemax” DOO Podgorica i “Geotehnika plus” DOO Nikšić Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Ulcinj – Krute.
UP.0902-575-6-2015 18/12/2015 Rješenje Zavod za intelektualnu svojinu ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka usluge izrade softvera
UP.0902-606-4-2015 9/12/2015 Rješenje JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje Konzorcijum “Ađi Invest” DOO Nikšić i ”Dani Commerc” DOO Budva i Konzorcijum “Žitomlin“ DOO Nikšić i “Quasar“ DOO Podgorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje Predmet:Nabavka radova rekonstrukcije krova
UP.0902-606-3-2015 9/12/2015 Zaključak JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju ,,Tisa” Bijelo Polje Konzorcijum “Ađi Invest” DOO Nikšić i ”Dani Commerc” DOO Budva i Konzorcijum “Žitomlin“ DOO Nikšić i “Quasar“ DOO Podgorica Nabavka radova rekonstrukcije krova
UP.0902-598-2-2015 9/12/2015 Rješenje Opština Ulcinj ,,Elektroteam” DOO Budva Nabavka na izgradnji javne rasvjete na zidinama Starog Grada.
UP.0902-632-14-2014 9/12/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ,,Bajić-GBB” OD Podgorica Nabavka registarskih tablica i registracionih naljepnica, po partijama
UP.0903-629-3-2015 9/12/2015 Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ,,Ljetopis” DOO Podgorica Nabavka administrativnog (kancelarijskog) materijala
UP.0903-591-2-2015 9/12/2015 Rješenje Ministarstvo finansija-Uprava za imovinu ,,Refena” DOO Podgorica Nabavka radova za potrebe tekućeg održavanja objekata državnih organa.
UP.0905-843-3-2015 9/12/2015 Zaključak Opština Pljevlja “Ekoplant” DOO Podgorica Sadnice voća za jesenju sadnju.
UP.0903-677-2-2015 9/12/2015 Rješenje Opština Danilovgrad ,,Velimirović company Velco International” DOO Danilovgrad Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0905-785-3-2015 9/12/2015 Rješenje Klinički centar Crne Gore “MVE-Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka dezinfekcionih sredstava za prostor, opremu i instrumente
UP.0905-798-4-2015 9/12/2015 Rješenje JU OŠ “Orjenski bataljon” Bijela “Roaming Montenegro” DOO Nikšić Izvođenje radova na sanaciji dijela krova na škole
UP.0902-822-5-2015 9/12/2015 Rješenje Agencija za mirno rješavanje sporova “Mtel” DOO Podgorica i “Crnogorski telekom” AD Podgorica Usluge mobilne telefonije
UP.0903-722-3-2015 9/12/2015 Zaključak Ministarstvo finansija – Uprava carina “Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka roba – službene odjeće za potrebe carinskih službenika, po partijama.
UP.0902-822-4-2015 9/12/2015 Zaključak Agencija za mirno rješavanje sporova “Mtel” DOO Podgorica i “Crnogorski telekom” AD Podgorica Usluge mobilne telefonije
UP. 0904-713-3-2015 9/12/2015 Zaključak “Čistoća” DOO Podgorica “M Progres” DOO Podgorica i “OKI Co” DOO Danilovgrad Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom zapremine od 5m3.
UP.0904-713-4-2015 9/12/2015 Rješenje “Čistoća” DOO Podgorica “M Progres” DOO Podgorica i “OKI Co” DOO Danilovgrad Nabavka podzemnih kontejnera sa vrećom zapremine 5m3.
UP.0904-844-4-2015 4/12/2015 Zaključak Opština Budva ,,Olmark”DOO Budva Nabavka rezervnih djelova, popravka i održavanje službenih vozila, po partijama.
UP.0904-777-2-2015 4/12/2015 Zaključak “Deponija” DOO Podgorica “Bemax” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji sanitarne kade broj 3 na deponiji Livade u Podgorici
UP.0904-833-6-2015 4/12/2015 Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica Podnosilac zahtjeva: ,,Smart Consulting” DOO Podgorica, podnesen preko punomoćnika Vanje Mugoše, advokata iz Podgorice. Nabavka informatičke opreme, po partijama
UP.0902-838-2-2015 4/12/2015 Zaključak “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za period od 365 dana.
UP.0902-866-4-2015 4/12/2015 Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”ADOC” DOO Beograd od 23.11.2015.g. izjavljena preko punomoćnika Vladana S. Bojića, advokata iz Podgorice Nabavka ljekova, po partijama
UP.0905-870-4-2015 4/12/2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Vukotić-trejd” DOO Podgorica Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji seoskih vodovoda.
UP.0902-633-1-2015 4/12/2015 Rješenje Glavni grad Podgorica “Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka guma za motorna vozila
UP.0905-870-3-2015 4/12/2015 Rješenje “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 31/15 od 14.10.2015.g. Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji seoskih vodovoda
UP.0903-686-2-2015 4/12/2015 Zaključak Radio difuzni centar DOO Podgorica “Sipa” DOO Podgorica Nabavka audio-over-IP kodera i dekodera
UP.0904-847-3-2015 4/12/2015 Rješenje “PIO” DOO Ulcinj Konzorcijum “Civil Engineer” DOO Podgorica, “Lars fire” DOO Podgorica i “Verde Projekt” DOO Podgorica Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju objekta centralnih funkcija na urbanističkoj parceli broj 2014 koju čini dio katastarske parcele broj 2438 KO Ulcinj, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a “Ulcinj-Grad” za lokalitet “Pristan” u opštini Ulcinj.
UP.0903-686-3-2015 4/12/2015 Rješenje Radio difuzni centar DOO Podgorica ,,Sipa” DOO Podgorica Nabavka audio-over-IP kodera i dekodera
UP.0902-876-2-2015 4/12/2015 Zaključak JP Radio i Televizija Crne Gore “Sinfon” DOO Beograd, Republika Srbija Modernizacija tehnoloških kapaciteta RTCG
UP.0904-609-2-2015 4/12/2015 Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala.
UP.0903-851-3-2015 4/12/2015 Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Cetinje ”Euro Pipe” DOO Šavnik Nabavka i ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje i ventila i nabavku oprema.
UP.0903-732-2-2015 4/12/2015 Zaključak Radio difuzni centar DOO Podgorica “Incom” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji prostorija RDC-a u zgradi RTCG i objektu Plavnica.
UP.0903-869-4-2015 4/12/2015 Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora. ”Televex” DOO Podgorica Radovi na sanaciji parapetnih zidova na lokalnom putu Muo – Prčanj – Stoliv.
UP.0905-746-3-2015 4/12/2015 Rješenje Željeznički prevoz Crne Gore “RK-PH” DOO Podgorica Opravka ranga srednje opravke 10 putničkih kola tipa “Z”
UP.0903-748-2-2015 4/12/2015 Rješenje Radio difuzni centar DOO Podgorica “Sipa” DOO Podgorica Nabavka UPS uređaja za napajanje DVB opreme