DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Mart 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-762/2-2016 24.03.2017. Zaključak JZU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore „Crnogorski telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP. 0902-812/2-2016 24.03.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Virpazar-Murići
UP. 0902-817/2-2016 24.03.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj ”Urbi.pro” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Ostros-Vladimir
UP.0902-753/2-2016 24.03.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „Raster office” DOO Podgorica Nabavka tonera
UP.0902-593/2-2016 24.03.2017. Rješenje ,,13 Jul – Plantaže“ AD Podgorica ”Merkator International” DOO Bijelo Polje Nabavka reklamnog štampanog materijala-kataloga, flajera i kesa, po partijama
UP. 0904-698/2-2016 24.03.2017. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Gint-M” DOO Podgorica Nabavka zakupa prostora za arhivu za potrebe Privrednog suda
UP. 0904-1022/4-2016 24.03.2017. Rješenje Uprava za imovinu ”Rich Group” DOO Podgorica Nabavka radova na zamjeni spoljašnje stolarije na rezidenciji Predsjednika Crne Gore na Cetinju
UP.0902-148/3-2017 24.03.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-154/2-2017 24.03.2017. Zaključak Opština Petnjica „Urbi.Pro“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade prostorno urbanističkog plana
UP.0902-177/ 2-2017 24.03.2017. Rješenje ZU Institut za javno zdravlje Podgorica „Vodovod i kanalizacija“ DOO Tivat Nabavka šopingom usluga kompletne hemijsko-bakteriološke analize vode
UP.0905-169/2-2017 24.03.2017. Zaključak Uprava za imovinu ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka radova – izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe tekućeg održavanja objekata državnih organa
UP.0905-146/3-2017 24.03.2017. Zaključak Direkcija javnih radova ”Geo Sistem” DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača – I faza, opština Bijelo Polje
UP.0904-172/3-2017 24.03.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Geo Sistem” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje upravne zgrade
UP.0904-168/2-2017 24.03.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”ICI” DOO Beograd Nabavka mašinskih usluga za potrebe HE ”Piva” - Izrada i isporuka hladnjaka ulja kombinovanog generatora
UP.0904-916/3-2016 24.03.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica Konzorcijum ”Urbis i Winsoft” Nabavka šopingom usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Razvojnog plana „Biznis zona Podgorica I, II i III“
UP.0904-174/2-2017 24.03.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Oprema” DOO Podgorica Nabavka gumenog čamca sa vanbrodskim motorom
UP.0904-173/2-2017 24.03.2017. Zaključak Ministarstvo odbrane ”Una” DOO Tivat Nabavka gumenog čamca sa vanbrodskim motorom
UP.0903-694/4-2016 24.03.2017. Rješenje Turistička organizacija opštine Budva ”Amplitudo” DOO Podgorica Nabavka usluge medjunarodne promotivne online kompanje, administracije naloga na društvenim mrežama, administracije oficijelnog web site-a, kao i usluge grafičkog dizajna
UP.0903-595/2-2016 24.03.2017. Rješenje JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razovoju ”Pljevlja” DOO ”Knjižara Pelikan PV” Pljevlja Nabavka registara knjigovodstvenih knjiga, fascikli, obrazaca i drugog štampanog kancelarijskog materijala od papira i kartona i materijala za rad sa djecom, po partijama
UP.0903-932/2-2016 24.03.2017. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica „Ivago“ DOO Podgorica Nabavka šoping metodom za usluge štampanja i fotokopiranja za potrebe ”Monteput” DOO Podgorica i poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare
UP.0902-635/ 4-2016 24.03.2017. Rješenje Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-147/2-2017 17.03.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice „AM Sistem“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici Đečevića u zahvatu DUP-a Drač-Putnički terminal
UP.0903-137/2-2017 17.03.2017. Zaključak Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica ”DPC” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica
UP. 0905-688/4-2016 17.03.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Televex Elektro” Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji TS 10/0,4kV (VN, NN blokovi i transformatori): ”Škola Zagorič”; ”Soliteri Centar”; ”Opštinski sud”; ”Kat 2”; ”Gimnazija Tuzi”; ”Džan”; ”Blok 5-D2”; ”Drač 2”; ”Đoko Kovačević”; ”Malo Brdo 1”; ”Sib 2”; ”Stara Varoš 2”; ”Turska ambasada”; ”Ivanbegova” i ”Gipos”, po sistemu ključ u ruke
UP.0903-907/2-2016 17.03.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistema DOO Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga registracije vozila i kasko osiguranje po partijama
UP.0905-917/3-2016 17.03.2017. Rješenje JU ”Specijalistička veterinarska laboratorija” Podgorica ”PDG Professional Development group” DOO Podgorica Nabavka šopingom laboratorijske opreme za molekularna ispitivanja
UP.0905-145/2-2017 17.03.2017. Zaključak Direkcija javnih radova ”A4” DOO Bijelo Polje Nabavka izrade glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice ulice Mojkovačke i dijela bivšeg državnog puta M21 i Bijelo Polje – Prijepolje, u opštini Bijelo Polje
UP.0905-139/2-2017 17.03.2017. Zaključak TO opštine Kotor „Golbi“ DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku usluga štampe mape grada
UP. 0904-432/2-2016 17.03.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Herceg Novi ”Blue Line” DOO Herceg Novi Nabavka šopingom usluge tehničkog pregleda, osiguranja i pregleda vozila
UP. 0904-102/3-2017 17.03.2017. Rješenje JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ”Sergije Stanić” Podgorica ”Meso-Promet” DOO Bijelo Polje Nabavka raznih prehrambenih proizvoda, po partijama
UP. 0904-336/2-2016 17.03.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala, po partijama
UP. 0904-132/2-2017 17.03.2017. Rješenje ”13 Jul Plantaže” AD Podgorica ”Zeleni vrtovi” DOO Podgorica Nabavka vještačkih đubriva, po partijama
UP.0904-334/3-2016 17.03.2017. Zaključak Uprava za inspekcijske poslove Ljetopis“ DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog materijala
UP. 0902-804/3-2017 17.03.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić PU ”Biotehnički centar” Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga pripreme dokumentacije za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu i izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni projekat ”Optimalno korišćenje voda Gornje Zete (prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano)”
UP.0902-15/ 2-2017 17.03.2017. Rješenje Zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Farmegra” DOO Podgorica Nabavka nabavke ampuliranih ljekova, po partijama
UP.0902-151/4-2017 17.03.2017. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Luča-promet” DOO Beograd Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama
UP.0902-143/4-2017 17.03.2017. Zaključak HG „Budvanska rivijera“ AD Budva ,,Mediteran plus“ DOO Podgorica Nabavka radova na izvođenju i tekućem održavanju građevinskih objekata, po partijama
UP.0902-143/3-2017 17.03.2017. Zaključak HG „Budvanska rivijera“ AD Budva ,,Mediteran plus“ DOO Podgorica Nabavka radova na izvođenju i tekućem održavanju građevinskih objekata, po partijama
UP.0902-151/3-2017 17.03.2017. Zaključak „Monteput“ DOO Podgorica ”Luča-promet” DOO Beograd Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama
UP. 0902-804/2-2016 17.03.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić PU ”Biotehnički centar” Bijelo Polje Nabavka šopingom usluga pripreme dokumentacije za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu i izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni projekat ”Optimalno korišćenje voda Gornje Zete (prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano)”
UP.0904-127/2-2017 10.03.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG Infoplan” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova – Region 5
UP. 0902-1013/3-2016 10.03.2017. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Vilusi” DOO Nikšić Nabavka radova na vodosnadbijevanju naselja Troica
UP.0902-969/6-2016 10.03.2017. Zaključak JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” Ulcinj ”Incom” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji izolacije krova
UP. 0902-969/5-2016 10.03.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” Ulcinj ”Incom” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji izolacije krova
UP. 0902-663/2-2016 10.03.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Artek” DOO Nikšić Nabavka radova za potrebe HE “Perućica”, po partijama
UP.0902-14/2-2017 10.03.2017. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Farmegra” DOO Podgorica Nabavka ampuliranih ljekova, po partijama
UP.0902-134/3-2017 10.03.2017. Rješenje „Monteput“ DOO Podgorica ”Telenor” DOO  Podgorica Nabavka usluga mobile telefonije
UP. 0905-853/3-2016 10.03.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka radova na investicionom održavanju i adaptaciji građevinskih objekata
UP. 0905-87/4-2017 10.03.2017. Rješenje ”Radio televizija Ulcinj“ DOO Ulcinj ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom robe režijske i studijske opreme u Radio Ulcinj
UP. 0905-83/4-2017 10.03.2017. Rješenje ”Sportski objekti“ DOO Podgorica ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom robe mobilnog elektro-hidrauličnog lifta za invalide /kolica/ na bazenima SC „Morača”
UP. 0905-629/3-2016 10.03.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Putin” DOO Pljevlja Nabavka usluga po partijama
UP.0905-135/3-2017 10.03.2017. Rješenje JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Usluga” AD Bačka Topola Nabavka pogrebne opreme
UP.0904-744/2-2016 10.03.2017. Rješenje Opština Budva ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera
UP. 0904-597/2-2016 10.03.2017. Rješenje Agencija za mirno rješavanje sporova „Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka šopingom usluga fiksne telefonije
UP.0904-1044/2-2016 10.03.2017. Rješenje Uprava za javne nabavke “Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka usluga turističke agencije za kupovinu avio karata, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-831/2-2016 10.03.2017. Rješenje Direkcija javnih radova ”NIK COM DOO Nikšić Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zatvorenog bazena „Nikša Bućin“ u Kotoru
UP. 0904-268/2-2017 10.03.2017. Rješenje Direkcija za saobraćaj Ministarstva pomorstva i saobraćaja Konzorcijum „Saga“ DOO Podgorica i ”Logate” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade softvera za drumski saobraćaj
UP.0904-1037/4-2016 10.03.2017. Rješenje ”Deponija” DOO Podgorica ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, radnih mašina i zaposlenih lica od nesreća, po partijama
UP.0905-135/4-2017 10.03.2017. Rješenje JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Usluga” AD Bačka Topola Nabavka pogrebne opreme
UP.0903-131/2-2017 10.03.2017. Zaključak Barska plovidba AD Bar „Surfmont“ DOO Kotor Nabavka šopingom sredstava za higijenu
UP.0905-106/2-2017 10.03.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija javnih radova ”Geo Sistem” DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji Bajove ulice na Cetinju – II faza
UP. 0902-1013/2-2016 10.03.2017. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Vilusi” DOO Nikšić Nabavka radova na vodosnadbijevanju naselja Troica
UP. 0905-83/3-2017 10.03.2017. Zaključak ”Sportski objekti“ DOO Podgorica ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom robe mobilnog elektro-hidrauličnog lifta za invalide /kolica/ na bazenima SC „Morača”
UP.0904-123/3-2017 10.03.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Geo Sistem” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije 5MHE (Rijeka Mušovića, Lijeva rijeka, Šavnik, Podgor i Rijeka Crnojevića)
U.P.0904-107/5-2017 10.03.2017. Zaključak ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”B POP SHOP” DOO Novi Beograd, Republika Srbija Ispravka Zaključka
UP. 0902-720/2-2016 03.03.2017. Rješenje Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”Securitas Montenegro” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekata
UP.0902-675/4-2016 03.03.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „Raster office” DOO Podgorica Nabavka šopingom tonera
U.P.0904-40/4-2017 03.03.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Urbis” DOO Podgorica Ispravka Rješenja
UP. 0905-819/4-2016 03.03.2017. Rješenje Direkcija javnih radova IGP ”Fidija” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji puta Mojkovac-Vragodo-Žarski katun, I faza u opštini Mojkovac
UP.0902-110/1-2017 03.03.2017. Zaključak Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Kov Car” DOO Tivat Nabavka terenskih pick up vozila
UP. 0902-722/2-2016 03.03.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane „Urbi.Pro“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Detaljnog urbanističkog plana kasarne ”Milovan Šaranović” u Danilovgradu i kasarne ”Golubovci” u Podgorici
UP.0903-109/2-2017 03.03.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova „Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-728/3-2016 03.03.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog namještaja
UP.0902-104/2-2017 03.03.2017. Zaključak JU Crnogorsko narodno pozorište „Pivako Montenegro“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijske opreme
UP.0902-652/2-2016 03.03.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Educo centar” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga prevođenja za 2016 godinu
UP.0904-105/4-2017 03.03.2017. Rješenje Opština Šavnik “Desetka Berane” DOO Berane Nabavka šopingom kompjuterske opreme
UP.0905-996/2-2016 03.03.2017. Rješenje Ministarstvo finansija “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0905-704/4-2016 03.03.2017. Rješenje ”Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ DOO ”Urbis” DOO Podgorica, “Institut za razvoj i istraživanje iz oblasti zaštite na radu” Podgorica Nabavka usluga po partijama
UP.0904-28/3-2017 03.03.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Antena M” DOO Podgorica Nabavka šopingom radijskih usluga
UP.0904-105/3-2017 03.03.2017. Rješenje Opština Šavnik “Desetka Berane” DOO Berane Nabavka šopingom kompjuterske opreme
UP.0904-955/2-2016 03.03.2017. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica ”Računovodstvo i revizija” DOO Tivat Nabavka šopingom usluga revizije završnog računa za 2016.g.
UP.0904-749/4-2016 03.03.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih i imovine, po partijama
UP.0905-119/3-2017 03.03.2017. Rješenje ”Crnogorski telekom” AD  Podgorica Ministarstvo ekonomije Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-707/4-2016 03.03.2017. Rješenje ”Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ DOO Podgorica Konzorcijum ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica i „Planplus“ DOO Podgorica Nabavka usluga po partijama
UP.0902-1045/5-2016 03.03.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija Cetinje” DOO Cetinje Konzorcijum ”Controlmatic Commerce DOO Herceg Novi, CMC Ekocon DOO Logatec, CMC Ekokon DOO Skoplje” Nabavka izrade glavnog projekta i rekonstrukcije i sanacije transportnog cjevovoda PK ”Lašor”-R ”Sandin vrh” i distributivnog cjevovoda na potezu od PK ”Lašor” do R ”Zagrablje” u dužini od 1500 m
UP.0905-97/4-2017 03.03.2017. Zaključak Opština Budva ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka za nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije na području opštine Budva
UP.0905-704/3-2016 03.03.2017. Zaključak ”Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ DOO ”Urbis” DOO Podgorica Nabavka usluga po partijama
UP.0905-97/5-2017 03.03.2017. Zaključak Opština Budva ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka za nabavku i postavljanje saobraćajne signalizacije na području opštine Budva
UP.0904-117/2-2017 03.03.2017. Zaključak Opština Budva ”Studio FAADU” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade planskih dokumenata i izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, po partijama