DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

April 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključka Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0902-315/4-2017
28.04.2017. Zaključak „Deponija” DOO Podgorica
Nabavka šopingom za nabavku ulja i maziva, po partijama
UP.0902-315/3-2017 28.04.2017. Rješenje „Deponija” DOO Podgorica „M Oil“ DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku ulja i maziva, po partijama
UP.0902-43/14-2016 28.04.2017. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica “Alfa project” DOO Podgorica Nabavka radova na obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u tunelima ”Sozina” i ” Raš” i na prilaznim saobraćajnicama
UP.0903-284/2-2017 28.04.2017. Zaključak Turistička organizacija opštine Kotor ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP.0903-294/2-2017 28.04.2017. Zaključak Ministarstvo evropskih poslova ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-241/2-2017 28.04.2017. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Development & Consulting” DOO Podgorica Nabavka šopingom radova na košenju lokalnih puteva na teritoriji opštine Kotor
UP.0902-307/2-2017 28.04.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”HydroGIS System” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku usluge izrade elaborata na hidrološkim uslovima na profilima pet MHE: MHE Rijeka Mušovića, MHE Rijeka Crnojevića, MHE Podgor, MHE Šavnik i MHE Lijeva Rijeka
UP.0903-279/2-2017 28.04.2017. Zaključak Ministarstvo zdravlja ”Knjaz” DOO Podgorica Nabavka usluge arhiviranja i izlučivanja arhivske građe
U.P.0905-175/6-2017 28.04.2017. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem ”Kolektor Etra” DOO Ljubljana-Črnuče, Slovenija Ispravka Rješenja
UP.0903-229/3-2017 28.04.2017. Zaključak Klinički centar Crne Gore „Medica“ DOO Podgorica Nabavka medicinskih aparata i opreme za potrebe Centra za patologiju i sudsku medicinu
UP.0905-286/3-2017 28.04.2017. Zaključak Opština Žabljak ,,Projectman“ DOO Podgorica Nabavka za izradu Detaljnog urbanističkog plana ”Pitomine”
UP. 0904-396/3-2016 28.04.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP. 0904-196/3-2017 28.04.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Farmegra” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala i odgovarajuće opreme za potrebe Klinike za očne bolesti-oftamologija, po partijama
UP.0904-796/2-2016 28.04.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica ”SL Montenegro” DOO Nikšić Nabavka šopingom usluga pripremanja i dostave gotovih jela za gradilišta ”Putevi” DOO u reorganizaciji
UP.0905-274/3-2017 28.04.2017. Rješenje JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Vododjelnica-Lazović” DOO Podgorica Nabavka pogrebne opreme
UP.0904-310/2-2017 28.04.2017. Zaključak Opština Tivat Republički zavod za urzbanizam i projektovanje AD Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade glavnog projekta saobraćajnice Gornje Seljanovo
UP.0903-273/3-2017 28.04.2017. Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica Obradović Saša iz Podgorice Nabavka usluga zakupa poslovnog prostora na mikrolokaciji ”Blok 5” u Podgorici
UP.0903-293/2-2017 28.04.2017. Zaključak Ministarstvo evropskih poslova ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP. 0904-396/2-2016 28.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP.0902-854/3-2016 28.04.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija Cetinje” DOO Cetinje ”Raster office” DOO Podgorica Nabavka šopingom specijalnih pressure seal obrazaca za kovertiranje dokumenata
UP.0905-274/4-2017 28.04.2017. Zaključak JP ”Komunalne djelatnosti” Bar ”Vododjelnica-Lazović” DOO Podgorica Nabavka pogrebne opreme
UP.0902-834/2-2016 24.04.2017. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka komunikacionih usluga-mobilne telefonije
UP.0902-741/3-2016 24.04.2017. Zaključak Direkcija za zaštitu tajnih podataka Crne Gore Društvo za telekomunikacije ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka telekomunikacionih usluga
UP.0904-295/2-2017 24.04.2017. Zaključak Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Dit Rebus” DOO Plužine Nabavka za ustupanje radova na izradi i montaži kontejnera
UP.0902-884/2-2016 24.04.2017. Zaključak JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju ”Pljevlja” ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-865/2-2016 24.04.2017. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Spark” DOO Nikšić Nabavka garderobe za radnike
UP.0902-108/3-2017 24.04.2017. Zaključak JP Kulturni centar Bar ”Fidas” DOO Podgorica Nabavka šopingom materijala za potrebe čajne kuhinje
UP.0902-239/2-2017 24.04.2017. Zaključak „13. Jul Plantaže” AD Podgorica „Fobra“ DOO Podgorica Nabavka roba akumulatora i guma, po partijama
UP. 0904-243/3-2017 24.04.2017. Zaključak Opština Budva ”Ing Invest” DOO Danilovgrad Nabavka usluge izrade planskih dokumenata i izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
UP. 0904-269/2-2017 24.04.2017. Zaključak HG ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Monte Casa Co” DOO Podgorica Nabavka opreme za hotele
UP. 0902-686/5-2016 24.04.2017. Rješenje opština Ulcinj ”Signalizacija” DOO Zagreb, Republika Hrvatska Nabavka šopingom obilježavanja horizontalne signalizacije u gradu
UP.0903-898/4-2016 24.04.2017. Rješenje JU Dom starih ”Grabovac” Risan ”Osmi red – D” DOO Podgorica Nabavka potrošnih roba, po partijama
UP.0905-498/10-2016 24.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ,,Marbis“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampanje raznih materijala
UP. 0905-693/17-2015 24.04.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijum “Electro team” DOO Budva i “Lončar” DOO Petrovac Nabavka građevinskih radova za Region 2 - za potrebe FC Distribucije
UP. 0905-591/2-2016 24.04.2017. Rješenje Monteput DOO Podgorica “Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka šopigom guma za putnička vozila
UP. 0903-858/4-2016 24.04.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka radova postavljanja vještačke podloge – trave na fudbalskom terenu u Opštini Žabljak
UP. 0904-166/2-2017 24.04.2017. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”Medica” DOO Podgorica Nabavka proteza kuka za potrebe Kliničkog centra Crne Gore, Specijalne bolnice Risan i opštih bolnica u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću
UP. 0904-535/5-2017 24.04.2017. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”MRG Export-Import” DOO Beograd Nabavka instalacija i uređaja za detekciju eksploziva u tragovima ETD za kontrolu putnika i ručnog prtljaga
UP.0904-33/2-2017 24.04.2017. Rješenje JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje Društvo za telekomunikacije “Mtel” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP. 0904-934/3-2016 24.04.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka za nabavku i ugradnju opreme za objekat JZU Opšta bolnica Berane i JZU Dom zdravlja Berane, po partijama
UP. 0904-280/4-2016 24.04.2017. Zaključak Opština Bar “Slac Commerce” DOO Podgorica Nabavka radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izradi potpornih zidova, čišćenju kanala i ostale infrastrukture u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani, kao i sanaciji trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ
UP. 0902-292/4-2017 24.04.2017. Zaključak Glavni grada Podgorica ”Putevi“ DOO Nabavka opreme za puteve-usporivače brzine
UP.0905-232/3-2017 24.04.2017. Zaključak JP za nacionalne parkove Crne Gore ”Centar za pravne poslove Crne Gore“ DOO Podgorica Nabavka šopingom, za nabavku usluga instaliranja modema za praćenje vozila i plovila
UP.0903-754/4-2016 24.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ,,Development&Consulting“ DOO Podgorica Nabavka radova na bojanju oznaka na asfaltnim površinama
UP.0905-238/3-2017 24.04.2017. Zaključak Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka usluga skladištenja, čuvanja, digitalizacije i upravljanja arhivskom građom Fonda za razvoj Crne Gore i arhivskom građom Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore
UP.0903-251/ 3-2017 24.04.2017. Zaključak JP Komunalne djelatnosti Ulcinj ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka mašina za obeležavanje horizontalne signalizacije
UP.0903-264/3-2017 24.04.2017. Zaključak Javno komunalno preduzeće ,,Komunalno Nikšić” ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku saobraćajnih znakova
UP.0902-240/3-2017 24.04.2017. Zaključak Opština Pljevlja ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova i stubnih nosača za saobraćajne znakove za obnavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije na području grada Pljevlja
UP.0905-277/2-2017 24.04.2017. Zaključak Direkcija javnih radova ”Geo expert” DOO Podgorica Nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Bistrica – manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje – I faza.
UP.0905-276/2-2017 24.04.2017. Zaključak Direkcija javnih radova ”Konstruktor group” DOO Bijelo Polje Nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Bistrica – manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje – I faza.
UP.0903-733/4-2016 24.04.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova “Ing Invest“ DOO Danilovgrad Nabavka usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Kolašin
UP.0902-292/3-2017 24.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica “Buster” DOO Podgorica Nabavka opreme za puteve-usporivače brzine
UP.0904-280/3-2017 24.04.2017. Zaključak Opština Bar “Slac Commerce” DOO Podgorica Nabavka radova na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, izradi potpornih zidova, čišćenju kanala i ostale infrastrukture u putnom pojasu na područjima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Sutomore, MZ Šušanj, MZ Sutorman, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Polje, MZ Stari Bar, MZ Mrkojevići, MZ Crmnica, MZ Ostros i MZ Šestani, kao i sanaciji trotoara i parkirališnih mjesta po pojedinim MZ.
UP.0905-873/5-2016 24.04.2017. Zaključak Skupština Crne Gore “Congres Travel” DOO Podgorica Nabavka usluga izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju.
UP.0905-253/2-2017 24.04.2017. Zaključak Rektorat Univerziteta Crne Gore „Pro file“ DOO Podgorica Nabavka usluga štampe, po partijama
UP. 0903-898/3-2016 24.04.2017. Zaključak JU Dom starih ”Grabovac” Risan ”Osmi red – D” DOO Podgorica Nabavka potrošnih roba, po partijama
UP.0903-234/3-2017 24.04.2017. Zaključak JU Dom starih ”Grabovac” Risan ”Osmi red – D” DOO Podgorica Nabavka potrošnih roba, po partijama
UP.0903-156/3-2017 24.04.2017. Zaključak Sekretarijat Sudskog savjeta ,,Tri-K“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog štampanog materijala za potrebe sudova Crne Gore.
UP.0903-876/2-2016 24.04.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Berane DOO „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP. 0902-225/3-2017 13.04.2017. Rješenje Hotelska Grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Higijena” AD Podgorica Nabavka usluga pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša, po partijama
UP.0902-875/2-2016 13.04.2017. Rješenje JU “Sportski centar Nikšić” Nikšić „Tehnotekstil“ DOO Nikšić Nabavka robe, po partijama
UP.0903-823/2-2016 13.04.2017. Zaključak JU Ispitni centar Crne Gore „Mtel“ DOO Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije
UP. 0902-136/2-2017 13.04.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Milves” DOO Nikšić Nabavka provodnih užadi, energetskih kablova 0,6/1 kV (PPOO) i izolatora (SO), po partijama
UP. 0902-125/2-2017 13.04.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Raduč” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova za region 6
UP.0902-233/2-2017 13.04.2017. Zaključak JU OŠ ”Njegoš” Spuž ”Dani Commerc” DOO Budva Nabavka šopingom za izvođenje radova za prilagođavanje objekta osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom
UP.0903-256/3-2017 13.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Development & Consulting” DOO Podgorica Nabavka za bojanje oznaka na asfaltnim površinama
UP.0902-259/3-2017 13.04.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja ”Bogdan Vujošević” Ulcinj “Incom” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji krova
UP. 0902-787/3-2016 13.04.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Polar Clean Hemijska” DOO Tivat Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene u objektima FC Distribucija
UP.0902-213/3-2017 13.04.2017. Zaključak „Vodovod i kanalizacija“ DOO Herceg Novi „Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka šopingom građevinskog materijala
UP.0904-127/3-2017 13.04.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”AG Infoplan” DOO Nikšić Naknada za vođenje postupka
UP.0905-833/4-2016 13.04.2017. Rješenje JU OŠ ”Mileva Lajović Lalatović” Nikšić TA „Glušica“ DOO Nikšić Nabavka šopingom organizacije i realizacije polumaturske ekskurzije učenika IX  razreda
UP. 0905-235/3-2017 13.04.2017. Rješenje ”Radio televizija Ulcinj“ DOO Ulcinj ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom robe režijske i studijske opreme u Radio Ulcinj
UP. 0905-175/3-2017 13.04.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem ”Kolektor Extra” DOO Ljubljana-Črnuče, Slovenija i žalba ”Chint Electric Co Ltd“, Šangaj, Kina Nabavka Autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA
UP.0905-930/3-2016 13.04.2017. Rješenje Inženjerska komore Crne Gore ,,Congres Travel” DOO Podgorica Nabavka šopingom za organizaciju seminara, okruglih stolova i skupova
UP. 0904-560/4-2016 13.04.2017. Rješenje Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”GEMNE” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja higijene i zelenila
UP. 0905-124/5-2017 13.04.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Lovćen” osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja, po partijama
UP. 0904-938/2-2016 13.04.2017. Rješenje Opština Pljevlja ”Markoturs” DOO Pljevlja Nabavka usluga prevoza sportista
UP.0905-235/4-2017 13.04.2017. Rješenje „Radio televizija Ulcinj“ DOO Ulcinj ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom režijske i studijske opreme u Radio Ulcinj
UP.0904-265/3-2017 13.04.2017. Rješenje Opština Tivat ”SIP” DOO  Tivat Nabavka šopingom usluga putničkih agencija
UP.0903-256/4-2017 13.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica „Putevi“ DOO Podgorica Nabavka za bojanje oznaka na asfaltnim površinama
UP.0905-222/3-2017 13.04.2017. Zaključak Opština Budva ,,Development & Consulting“ DOO Podgorica Nabavka i postavljanje saobraćajne signalizacije na području opštine Budva
UP.0905-212/2-2017 13.04.2017. Zaključak JU Dom učenika i studenata „Eurozox“ DOO Danilovgrad Nabavka za izolaciju krovova u Starom studentskom domu
UP.0905-153/3-2017 13.04.2017. Zaključak Opština Tivat ”GlobalSoft Montenegro” DOO Podgorica Nabavka šopingom za usluge video produkcije namijenjene televizijskom emitovanju za potrebe opštine Tivat
UP.0905-211/3-2017 13.04.2017. Zaključak Ministarstvo unutrašnjih poslova Kojašević Bojan iz Podgorice Nabavka ronilačke opreme
UP.0902-225/4-2017 13.04.2017. Zaključak Hotelska Grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Higijena” AD Podgorica Nabavka usluga pranja, peglanja i hemijskog čišćenja hotelskog i restoranskog veša, po partijama
UP. 0904-560/3-2016 13.04.2017. Zaključak Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”GEMNE” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja higijene i zelenila
UP.0904-218/3-2017 13.04.2017. Zaključak Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ,,Arhiplan CG“ DOO Podgorica Nabavka usluga za izrade geodetskih podloga za potrebe izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije 5 MHE (Rijeka Mušovića, Lijeva rijeka, Šavnik, Podgor i Rijeka Crnojevića).
UP.0904-220/2-2017 13.04.2017. Zaključak Opština Berane „Desetka Berane“ DOO Berane Nabavka i isporuku klima uređaja
UP.0904-248/2-2017 13.04.2017. Zaključak Uprava za imovinu „Fini Dom“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja građevinsko-zanatskih radova za potrebe tekućeg održavanja objekata državnih organa
UP. 0905-175/2-2017 13.04.2017. Zaključak Crnogorski elektroprenosni sistem ”Kolektor Extra” DOO Ljubljana-Črnuče, Slovenija i žalba ”Chint Electric Co Ltd“, Šangaj, Kina Nabavka Autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA
UP.0905-201/2-2017 13.04.2017. Zaključak Zavod za školstvo ,,Strategic Lab“ DOO Podgorica Nabavka usluga organizovanja ljetnje akademije ljudskih prava
UP.0903-546/3-2016 13.04.2017. Rješenje Skupština Crne Gore „Ivago“ DOO Podgorica Nabavka usluga servisiranja fotokopir aparata Ricoh Aficio MP C3000
UP.0903-748/5-2016 13.04.2017. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku „Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP.0903-789/2-2016 13.04.2017. Rješenje Agencija za mirno rješavanje radnih sporova "Pro - File" DOO Podgorica Nabavka štamparskih usluga
UP. 0905-159/3-2017 04.04.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Met&alu plast” DOO Danilovgrad, ”Tehnoput - MNE” DOO Podgorica i Zajednička ponuda “Putevi” Bar Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj – Krute
UP. 0905-159/2-2017 04.04.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Met&alu plast” DOO Danilovgrad, ”Tehnoput - MNE” DOO Podgorica i Zajednička ponuda “Putevi” Bar Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 (M-1) Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj – Krute
UP.0903-545/3-2016 04.04.2017. Rješenje „Pogrebne usluge“ DOO Podgorica „Ljetopis“ DOO Podgorica Nabavka šopingom za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala po specifikaciji na period od 12 mjeseci
UP.0903-672/3-2016 04.04.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „Tehnotekstil“ DOO Nikšić Nabavka šopingom nabavke potrošnog materijala i HTZ opreme za potrebe Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, po partijama
UP.0903-508/2-2016 04.04.2017. Rješenje ”Monteput” DOO Podgorica „Top Force System“ DOO Nikšić Nabavka šopingom usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica
UP.0902-187/3-2017 04.04.2017. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore “Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga kolektivnog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja zaposlenih
UP.0905-186/3-2017 04.04.2017. Rješenje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore “Sava osiguranje” AD Podgorica i ”Sava car” Nabavka šopingom usluga registracije službenih vozila
UP.0903-194/2-2017 04.04.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica ”Aztek” DOO Budva Nabavka za nabavku boje za označavanje puteva i razređivači
U.P.0902-1045/7-2016 04.04.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija Cetinje” DOO Cetinje Konzorcijum ”Controlmatic Commerce DOO Herceg Novi, CMC Ekocon DOO Logatec, CMC Ekokon DOO Skoplje” Ispravka Rješenja
UP.0905-548/3-2016 04.04.2017. Rješenje ”13 jul Plantaže” AD Podgorica ”Osmanagić Co” DOO Nikšić i „Efel travel“ DOO Cetinje Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozila, po partijama
UP. 0904-913/4-2016 04.04.2017. Rješenje Opština Herceg Novi DVOCUT-ECRO DOO Zagreb Nabavka vršenja usluga izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan Opštine Herceg Hovi
UP. 0904-9/3-2017 04.04.2017. Rješenje Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje ”Fidas” DOO Podgorica Nabavka šopingom za nabavku i ugradnju mobilijara za dječji park
UP. 0904-82/7-2017 04.04.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ivana Miloševića iz Podgorice Nabavka konkursom usluga izrade idejno urbanističko-arhitektonskih rješenja javnih objekata i objekata i lokacija od opšteg interesa - izrada idejno urbanističko-arhitektonskog rješenja Obalne zone u Sutomoru, Opštini Bar
UP. 0904-20/3-2017 04.04.2017. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i tonera
UP.0905-869/5-2016 04.04.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka i isporuke kancelarijskih ergonomskih stolica za potrebe OKC 112
UP.0905-577/2-2016 04.04.2017. Rješenje ”13 jul Plantaže” AD Podgorica ”Efel travel” DOO Cetinje Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozila, po partijama
UP. 0904-908/5-2016 04.04.2017. Rješenje Služba za zajedničke poslove opštine Bijelo Polje ”Smart team” DOO Podgorica Nabavka lož ulja za grijanje
UP.0904-179/3-2017 04.04.2017. Zaključak ”Vodovod i kanalizacija“ DOO Kotor „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala za sanaciju mreže Starog grada
UP.0902-202/2-2017 04.04.2017. Zaključak Turistička organizacija opštine Kotor ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka šoingom usluga mobilne telefonije
UP.0903-207/2-2017 04.04.2017. Zaključak Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka komunukacionih usluga, po partijama
UP.0902-185/4-2017 04.04.2017. Zaključak Hotelska grupa ,,Budvanska rivijera“ AD Budva ”Veletex” DOO Podgorica Nabavka voća i povrća, po partijama
UP. 0903-214/4-2017 04.04.2017. Zaključak J.P. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Budva “Fini Dom” DOO Podgorica Nabavka radova na povezivanju opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem
UP. 0902-208/5-2017 04.04.2017. Zaključak ”Monteput“ DOO Podgorica “Nevada” dooel Bitolj Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama
UP.0905-548/4-2016 04.04.2017. Zaključak ”13 jul Plantaže” AD Podgorica ”Osmanagić Co” DOO Nikšić i „Efel travel“ DOO Cetinje Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozila, po partijama
UP.0902-187/4-2017 04.04.2017. Zaključak Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore “Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga kolektivnog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja zaposlenih
UP.0905-186/4-2017 04.04.2017. Zaključak Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore “Sava osiguranje” AD Podgorica i ”Sava car” Nabavka šopingom usluga registracije službenih vozila
UP.0905-192/2-2017 04.04.2017. Zaključak JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi „Mtel“ DOO Podgorica Nabavka po partijama, za nabavku telekomunikacionih usluga za zaposlene u JU Centru za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi
UP.0903-214/3-2017 04.04.2017. Zaključak J.P. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Budva „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka radova na povezivanju opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem
UP.0902-208/4-2017 04.04.2017. Zaključak ”Monteput” DOO Podgorica “Nevada” dooel Bitolj Nabavka radova na modernizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu ”Sozina” i na prilaznim saobraćajnicama