DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Oktobar 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0904-1006/3-2016 31.10.2017. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-855/2-2017 31.10.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na sanaciji klizišta pored JPU ”Naša radost” na Savini u Opštini Herceg Novi
UP.0904-181/4-2017 31.10.2017. Rješenje Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje Konzorcijuma Grand-Adji Nabavka šopingom radova na rekonstrukciji sale za sastanke u zgradi Opštine Bijelo Polje
UP.0905-507/2-2017 31.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Elektro team” DOO Budva Nabavka ustupanja izvođenja radova: pripremni radovi zemljani radovi i betonski i armirano betonski radovi
UP.0905-341/2-2017 31.10.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica „Tehno Servis Jukić“ DOO Podgorica i  „Termo tim PG“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga servisiranja klima uređaja
UP.0905-697/2-2017 31.10.2017. Rješenje ”Agencija za izgradnju i razvoj Berane” DOO Berane ”Desetka Berane” DOO Berane Nabavka elektromaterijala za održavanje javne rasvjete na teritoriji opštine Berane u toku 2017g
UP.0905-341/3-2017 31.10.2017. Zaključak Pošta Crne Gore AD Podgorica „Tehno Servis Jukić“ DOO Podgorica i  „Termo tim PG“ DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga servisiranja klima uređaja
UP.0902-511/4-2017 31.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine
UP.0902-469/3-2017 31.10.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka opreme za puteve-usporivače brzine
UP.0902-738/3-2017 31.10.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane „Una“ DOO Tivat Nabavka opreme za vez, potrošnog materijala i rezervnih djelova za plovne objekte, po partijama
UP.0902-847/2-2017 31.10.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore „Ađi Invest“ DOO Nikšić Nabavka investicionog održavanja građevinskih objekata
UP.0902-348/2-2017 31.10.2017. Rješenje Zavod za školstvo ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga smještaja i ishrane i usluga avio prevoza, kao cjeline
UP.0905-83/14-2016 27.10.2017. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica „Milves” DOO Nikšić Nabavka i sukcesivne isporuke kočionih papuča za teretne vagone
UP.0905-794/3-2017 27.10.2017. Rješenje Opština Tivat “Nik Com” DOO Nikšić Nabavka usluga tehničkog prijema saobraćajnice MR1(I – faza)
UP.0905-793/5-2017 27.10.2017. Rješenje Opština Tivat „GKM“ DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog prijema saobraćajnice MR1(I – faza)
UP.0905-683/3-2017 27.10.2017. Rješenje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-411/5-2017 27.10.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica ”Spark” DOO Nikšić Nabavka zaštitne odjeće i obuće, po partijama
UP.0904-351/3-2017 27.10.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica „Šćepanović“ DOO Podgorica Nabavka šopingom fotokopir aparata
UP.0902-344/2-2017 27.10.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj “Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-15 (R-16) Virpazar-Murići
UP.0903-741/4-2017 27.10.2017. Rješenje Ministarstvo odbrane „Securitas Montenegro“ DOO Nikšić Nabavka usluga obezbjeđenja vojnog kompleksa “Valdanos”
UP.0902-342/3-2017 27.10.2017. Zaključak ”Radio-difuzni centar” DOO Podgorica “Alfa Projekt” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji pristupnih puteva do objekata RDC-a
UP.0905-444/5-2017 24.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistema ”Chint Electric Co Ltd“, Šangaj, Kina Nabavka Autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA
UP.0905-851/3-2017 24.10.2017. Rješenje Ministarstvo javne uprave „Demetra Tours“ DOO Podgorica Nabavka avio karata
UP.0905-853/3-2017 24.10.2017. Rješenje Opština Tivat ”Nik Com” DOO Nikšić Nabavka usluga tehničkog prijema saobraćajnice MR1(I – faza)
UP.0905-854/3-2017 24.10.2017. Rješenje Opština Tivat ”Urbi Pro” DOO Podgorica Nabavka usluga tehničkog prijema saobraćajnice MR1(I – faza)
UP.0905-772/4-2017 24.10.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj ,,Veletrans Co“ DOO Podgorica Nabavka za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju puta Cetinje -Čevo - Nikšić, L ≈ 45km
UP.0904-849/2-2017 24.10.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija javnih radova ”Nik Com” DOO Nikšić Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na sanaciji klizišta pored JPU ”Naša radost” na Savini u Opštini Herceg Novi
UP.0902-795/3-2017 24.10.2017. Rješenje ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Pg-Pak” DOO Podgorica Nabavka opreme i sredstava za održavanje higijene
UP.0902-390/2-2017 24.10.2017. Rješenje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Montal DSD” DOO Podgorica Nabavka radova na popločavanju platoa na Gurdiću
UP.0902-367/2-2017 24.10.2017. Rješenje JU Ispitni centar ”Lovćen” osiguranje AD Podgorica Nabavka šopingom usluga osiguranja zaposlenih
UP.0902-371/4-2017 24.10.2017. Rješenje JP ”Kulturni centar” Bar ”Kastex” AD Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0905-845/2-2017 24.10.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka hotelskih usluga u Podgorici, za potrebe stručnih konsultanata Kliničkog centra iz zdravstvenih ustanova iz drugih zemalja
UP.0904-260/4-2017 20.10.2017. Rješenje Agencija za sprječavanje korupcije ”Art Glorija” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga održavanja higijene
UP.0904-708/7-2016 20.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”AYLI Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga izdavanja avio karata
UP.0904-611/2-2017 20.10.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”MINS Knežević” DOO Nikšić Nabavka usluga štampanja obrazaca
UP.0904-465/2-2017 20.10.2017. Rješenje Ministarstvo prosvjete ”Montenegro Bonus” DOO Cetinje Nabavka robe – energenata mazuta za grijanje objekata javnih ustanova
UP.0905-606/2-2017 20.10.2017. Rješenje ”Komunalno” DOO Berane „Energy team“ DOO Podgorica Nabavka šopingom isporuka i ugradnja klima uređaja
UP.0905-564/2-2017 20.10.2017. Rješenje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ”Nespa Computers” DOO Podgorica Nabavka usluga elektronske zbirke propisa
UP.0905-442/5-2017 20.10.2017. Rješenje Agencija za sprječavanje korupcije „Mama International“ DOO Podgorica Nabavka šopingom televizijskih usluga
UP.0902-305/3-2017 20.10.2017. Rješenje Opština Kotor-Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Temko” DOO Podgorica Nabavka radova na vodosnabdijevanju naselja Troica
UP.0902-305/2-2017 20.10.2017. Zaključak Opština Kotor-Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Temko” DOO Podgorica Nabavka radova na vodosnabdijevanju naselja Troica
UP.0902-677/4-2017 20.10.2017. Rješenje ”Sportski objekti” DOO Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka šopingom profesionalnog ringa za boks, kik boks i ultima fight
UP.0905-309/2-2017 17.10.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Grafo Group” DOO Podgorica Nabavka usluga štampe, po partijama
UP.0905-364/5-2017 17.10.2017. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”Indel inženjering” DOO Podgorica Nabavka za izvodjenje radova na izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije u ulici Đečevića u zahvatu DUP-a Drač-Putnički terminal
UP.0904-819/3-2017 17.10.2017. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću za špediciju, informatički inženjering i usluge arhiviranja “Knjaz” Podgorica Nabavka radi zakupa poslovnog prostora za arhivu za potrebe Privrednog suda Crne Gore
UP.0902-94/2-2017 17.10.2017. Rješenje JZU ”Dom zdravlja” Podgorica ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja procjene osnovnih sredstava
UP.0902-259/4-2017 17.10.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević” Ulcinj ”Incom” DOO Podgorica Nabavka radova na sanaciji izolacije krova
UP.0902-254/3-2017 17.10.2017. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Elko” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji DTS 10/0,4 kV 400 kVA ”Orja Luka”, po sistemu ključ u ruke
UP.0902-245/2-2017 17.10.2017. Rješenje ”Komunalno Kotor” DOO Kotor ”Usluga” AD Bačka Topola Nabavka šopingom pogrebne opreme
UP.0903-826/11-2015 17.10.2017. Rješenje ”Čistoća” DOO Podgorica “Ben kov” DOO Tivat Nabavka komunalnog vozila autosmećar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera
UP.0902-622/10-2015 17.10.2017. Rješenje Opština Bijelo Polje – Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj “Arhiplan CG” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade DUP-a Ciglana,
UP.0905-38/4-2017 13.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica „Crnogorski Telekom“ A.D. Podgorica Nabavka usluga korprativnog internet paketa, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0905-113/2-2017 13.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Baranka Export – Import Pejanović” DOO Bar Nabavka robe po partijama
UP.0905-320/2-2017 13.10.2017. Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za njegove potrebe i potrebe organa u sastavu: Centara za smještaj lica koja traže azil i Uprave za zbrinjavanje izbjeglica.
UP.0905-358/2-2017 13.10.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica Nabavka šopingom izrade akta o procjene rizika
UP.0904-226/6-2017 13.10.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj AD “Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” Podgorica Nabavka usluga stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zaobilaznice Rožaja – II faza
UP.0903-761/4-2017 13.10.2017. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Čikom” DOO Podgorica Nabavka tonera za potrebe sudova Crne Gore
UP.0903-199/4-2017 13.10.2017. Rješenje “Vodovod  i  kanalizacija“ Nikšić ”Vjenniko Petrol” DOO Nikšić Nabavka goriva (euro dizel, euro benzin 95, euro benzim 98, lož ulje za grijanje)
UP.0903-518/5-2017 13.10.2017. Rješenje DOO ”Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor “Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica Nabavka usluga tehničkog prijema za PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kotor i Tivat)
UP.0903-518/4-2017 13.10.2017. Zaključak DOO ”Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor “Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu” Podgorica i ”Nik com ” DOO  Nikšić Nabavka usluga tehničkog prijema za PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kotor i Tivat)
UP.0903-812/2-2017 10.10.2017. Zaključak Opština Andrijevica “Uzor-M” DOO Podgorica Nabavka šopingom za rekonstrukciju krova kapele
UP.0903-497/3-2017 10.10.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj “Manna” DOO Nikšić Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R1 Cetinje – Njeguši, dionica od supermarketa ”Voli” do Bajičke crkve
UP.0905-784/3-2017 10.10.2017. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Ispravlja se greška u Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki br. UP.0905-784/3-2017 od 03.10.2017
UP.0905-462/4-2017 10.10.2017. Rješenje Državni arhiv Crne Gore „Jolly commerce“ DOO Nikšića Nabavka šopingom za nabavku kaseta sa tonerom
UP.0905-759/2-2017 10.10.2017. Rješenje Opština Tivat „Artek“ DOO Podgorica Nabavka za izvođenje  radova na izgradnji Lungo Mare Krašići
UP.0905-801/3-2017 10.10.2017. Zaključak JP Radio i Televizija Crne Gore ”Arhitektonski atelje” DOO Podgorica Nabavka za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kolektivnog stambenog objekta sa djelatnostima na urbanističkoj parceli I u zoni VII koju čini kat.parcela 2090/1413 KO Podgorica 3 u zahvatu DUP-a „Konik-Sanacioni plan“
UP.0905-785/3-2017 10.10.2017. Zaključak Opština Plužine ”Indel Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji potpornog zida i uređenju terena
UP.0904-809/5-2017 10.10.2017. Rješenje Ministarstva rada i socijalnog staranja ”Marla Travel” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija i sličnih usluga
UP.0904-809/4-2017 10.10.2017. Rješenje Ministarstva rada i socijalnog staranja ”Marla Travel” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija i sličnih usluga
UP.0904-803/2-2017 10.10.2017. Rješenje Klinički Centar Crne Gore ”Voli trade” DOO Podgorica Nabavka prehrambenih proizvoda, hljeba i mlijeka, po partijama
UP.0902-261/2-2017 10.10.2017. Rješenje Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”Titan Security” DOO Nikšić Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekata
UP.0902-396/3-2017 10.10.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
UP.0902-1/3-2017 10.10.2017. Rješenje Regulatorna agencija za energetiku ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog namještaja
UP.0902-802/2-2017 10.10.2017. Rješenje Opština Nikšić ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka izvođenje radova na investicionom održavanju, po partijama
UP.0902-813/2-2017 10.10.2017. Zaključak Ministarstvo pomorstva i saobraćaja-Direkcija za saobraćaj ”Eco power energy efficiency” DOO Beograd Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa ”Voli” do Bajičke crkve.
UP.0904-710/3-2017 06.10.2017. Rješenje Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području Opštine Danilovgrad ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na putnoj signalizaciji, po partijama
UP.0904-210/2-2017 06.10.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Sava Montenegro” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih
UP.0904-805/2-2017 06.10.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Toškovići” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača – I faza, u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-471/5-2017 06.10.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Indel inženjering”  DOO Podgorica Nabavka usluge izrade elaborata na hidrološkim uslovima na profilima pet MHE: MHE Rijeka Mušovića, MHE Rijeka Crnojevića, MHE Podgor, MHE Šavnik i MHE Lijeva Rijeka
UP.0902-713/4-2017 06.10.2017. Rješenje Ministarstvo sporta ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade softvera, održavanja kompjuterske mreže i opreme
UP.0902-713/3-2017 06.10.2017. Zaključak Ministarstvo sporta ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade softvera, održavanja kompjuterske mreže i opreme
UP.0902-786/2-2017 06.10.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „CIF Group“ DOO Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine u Opštini Bijelo Polje-II faza
UP.0902-787/2-2017 06.10.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Crnagoraput“ AD Podgorica Nabavka radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine u Opštini Bijelo Polje-II faza
UP.0903-804/2-2017 06.10.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Was-Design” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji - opremanju enterijera Podgoričke knjižare
UP.0903-810/1-2017 06.10.2017. Zaključak Agencija za izgradnju i razvoj DOO Podgorica ”Vlastošped” Bitola, Republika Makedonija Nabavka radova na izgradnji - opremanju enterijera Podgoričke knjižare
UP.0905-773/6-2016 03.10.2017. Rješenje Opština Plužine ”Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica i „Plan Plus“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade detaljnog Urbanističkog plana za naselje Plužine i izmjene broj 01-575/1 od 08.07.2016.g.
UP.0905-119/5-2017 03.10.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-784/3-2017 03.10.2017. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera i kaseta s tonerom
UP.0905-330/3-2017 03.10.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije “Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0905-31/2-2017 03.10.2017. Rješenje JU Centar za socijalni rad opštine Nikšić, Plužine i Šavnik ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka šopingom usluga mobilne telefonije
UP.0905-935/6-2016 03.10.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-1 (M-2.4), dionica: Bar-Ulcinj
UP.0905-784/4-2017 03.10.2017. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore “Kastex” DOO Podgorica Nabavka tonera i kaseta s tonerom
UP.0904-782/2-2017 03.10.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Crnagoraput” AD Podgorica Nabavka radova II faze sanacije odlagališta otpada Vasove vode u Opštini Berane
UP.0904-421/2-2017 03.10.2017. Rješenje Ministarstvo sporta ”Marla Travel” DOO Podgorica Nabavka usluga turističkih agencija
UP.0904-236/2-2017 03.10.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Obod” AD Cetinje Nabavka šopingom manipulativnih obrazaca
UP.0904-904/2-2016 03.10.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Budva ”Sigillum CO” DOO Podgorica Nabavka rezervnih djelova za vodomjere po specifikaciji
UP.0904-783/3-2017 03.10.2017. Zaključak Ministarstva održivog razvoja i turizma – Direkcije javnih radova „Faktotum“ DOO Rožaje Nabavka radova II faze sanacije odlagališta otpada Vasove vode u Opštini Berane
UP.0904-943/4-2016 03.10.2017. Zaključak Skupština Crne Gore ”Fidas” DOO Podgorica Nabavka podnih obloga, po partijama
UP. 0902-267/3-2017 03.10.2017. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Smart Tech” DOO Podgorica Nabavka dokument menadžment sistema
UP.0902-278/2-2017 03.10.2017. Rješenje ZU ”Institut za javno zdravlje” Podgorica ”V.U. Veterinum” Ulcinj Nabavka šopingom potrošnog materijala za deratizaciju i dezinsekciju za potrebe epidemiologije (DDD odjeljenje)
UP.0902-228/2-2017 03.10.2017. Rješenje Javna predškolska ustanova ”Ljubica Popović” Podgorica ”Tehnoinženjering-Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka šopingom sitnog inventara za potrebe kuhinje
UP.0902-517/2-2017 03.10.2017. Rješenje Opština Tivat ,,Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade geografskog informacionog sistema za javnu rasvjetu
UP.0902-21/2-2017 03.10.2017. Zaključak ”Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica „Domaća trgovina” DOO Podgorica Nabavka reprezentcije-posluženja za biznis salon
UP.0902-666/2-2017 03.10.2017. Zaključak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine-Kružna saobraćajnica I faza
UP.0902-754/3-2017 03.10.2017. Zaključak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić „Geo sistem“ DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine-Kružna saobraćajnica I faza
UP.0902-717/2-2017 03.10.2017. Zaključak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić „MANNA“ DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova za potrebe HE ”Piva” u dijelu realizacije obaveza prema opštini Plužine-Kružna saobraćajnica I faza