DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Decembar 2017

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-740/14-2015 28.12.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore “Electro Team” DOO Budva, “Lončar” DOO Petrovac i “Sami Inženjering” DOO Podgorica Nabavka radova na instalaciji rasvjete kruga elektrane po Glavnom projektu za potrebe HE ”Perućica”
UP.0903-776/2-2017 28.12.2017. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”Tehnotekstil” DOO Bar Nabavka terenske opreme
UP.0905-681/3-2017 28.12.2017. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić” Nikšić "Mislov do" DOO Nikšić Nabavka šopingom  za održavanje deponije
UP.0905-205/3-2017 28.12.2017. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Bar „Sigillum Co“ DOO Podgorica Nabavka vodovodnog materijala, cijevi, armature i fazonski komadi
UP.0905-604/2-2017 28.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore „Tomaš Grupa“ DOO Podgorica Nabavka šopingom uniformi za Službu zaštite u nacionalnim parkovima
UP.0904-770/2-2017 28.12.2017. Rješenje JU Opšta bolnica Kotor “Mediteran plus” Boleč – Beograd, Republika Srbija Nabavka usluga održavanja medicinske opreme ”Dragar” sa ugradnjom rezervnih djelova i potrošnog materijala
UP.0902-818/3-2017 28.12.2017. Rješenje Crnogorski elektroprenosni  sistem AD Podgorica ”Tangenta” DOO Nikšić Nabavka  isporuke i ugradnje invertora za trafostanice
UP.0902-880/2-2017 28.12.2017. Rješenje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ,,DPC” DOO Podgorica Nabavka usluge medijske kampanje o zabrani diskriminacije
UP.0902-912/2-2017 28.12.2017. Zaključak Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka radova na vodosnadbijevanju naselja Troica
UP.0903-898/3-2017 28.12.2017. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorica ”Internis” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji-opremanju enterijera Podgoričke knjižare
UP.0905-799/2-2017 28.12.2017. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Profesional Development Group” DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala
UP.0905-432/2-2017 28.12.2017. Zaključak Opština Budva “Urbi Pro” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije,  po partijama
UP.0905-867/4-2017 28.12.2017. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova “Crnagoraput“ AD Podgorica Nabavka za izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, II faza, opština Mojkovac
UP.0904-919/2-2017 28.12.2017. Rješenje Direkcija javnih radova ”NIK-COM” DOO Nikšić Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže na lokaciji DUP-a ”Šavnik – jug” i DUP-a ”Šavnik – sjever” u Opštini Šavnik
UP.0904-893/5-2017 28.12.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja zaposlenih od nezgode sa dopunskim zdravstvenim osiguranjem
UP.0903-714/4-2017 28.12.2017. Rješenje Agencija za stanovanje DOO Podgorica „Rich Group“ DOO Podgorica Nabavka pocinčanog lima
UP.0902-858/2-2017 28.12.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Kedra” DOO Beograd Nabavka armatura glavnog pogonskog objekta i ventila za mazute za potrebe TE ”Pljevlja”
UP.0902-910/2-2017 28.12.2017. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova ”Demetra Tours” DOO Podgorica Nabavka avionskih karata za potrebe
UP.0902-935/3-2017 25.12.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Unipred” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovodnog sistema na seoskom području radetine u Opštini Rožaje
UP.0902-935/4-2017 25.12.2017. Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma-Direkcije javnih radova ”Unipred” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na izgradnji vodovodnog sistema na seoskom području radetine u Opštini Rožaje
UP.0902-646/5-2017 25.12.2017. Rješenje Uprava za javne nabavke ,,Crnogorski Telekom“ AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-12/2-2017 25.12.2017. Rješenje ”Montenegro Airlines” AD Podgorica “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonije
UP.0904-949/3-2017 25.12.2017. Rješenje Opština Budva ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova za izgradnju trafostanice TS ”Dubovica” 10/04, 1x630 kVA i TS ”Smokov Vjenac” 10/04, 2x1000 kVA
UP.0905-674/3-2017 25.12.2017. Rješenje Glavni grad Podgorica „Lovćen“ osiguranje AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja i registracije vozila
UP.0905-326/2-2017 25.12.2017. Rješenje „Vodovod i kanalizacija“ DOO Bar ZU Institut za javno zdravlje Podgorica Nabavka usluga uzimanja i ispitivanja uzoraka vode za piće za potrebe Vodovoda i kanalizacije
UP.0905-852/2-2017 25.12.2017. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga registracije i osiguranja vozila
UP.0905-674/2-2017 25.12.2017. Zaključak Glavni grad Podgorica „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica , ”Smokva” DOO Podgorica i ”Swiss Osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja i registracije vozila
UP.0905-500/4-2017 25.12.2017. Zaključak Ministarstvo finansija-Uprava carina „Ing Invest“ DOO Danilovgrad i „Grand Desing“ DOO Podgorica Nabavka ustupanje izvođenja radova za unapređenje tehničkih kapaciteta Uprave carina za sprovođenje carinskog nadzora u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom po partijama
UP.0905-500/5-2017 25.12.2017. Zaključak Ministarstvo finansija-Uprava carina „Ing Invest“ DOO Danilovgrad i „Grand Desing“ DOO Podgorica Nabavka ustupanje izvođenja radova za unapređenje tehničkih kapaciteta Uprave carina za sprovođenje carinskog nadzora u skladu sa Strategijom integrisanog upravljanja granicom po partijama
UP.0903-526/9-2016 25.12.2017. Zaključak Crnogorska akademija nauka i umjetnosti “Congress Travel” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga hotelskog smještaja
UP.0903-562/2-2017 25.12.2017. Zaključak JP Radio i Televizija  Crne Gore “Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica i ”Zeta Car” DOO Podgorica Nabavka za pružanje usluga kompletne registracije motornih vozila RTCG-e
UP.0903-596/2-2016 25.12.2017. Rješenje JPU ”Đina Vrbica” ”Mtel” DOO Podgorica Nabavka telekomunikacionih usluga
UP.0903-378/2-2017 25.12.2017. Rješenje Opština Kotor "Fidas” DOO Podgorica Nabavka šopingom  radova na košenju lokalnih puteva
UP.0903-764/2-2017 25.12.2017. Rješenje Opština Danilovgrad ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga pripreme štampe i štampanja
UP.0903-523/2-2017 25.12.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "Pro Link" DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga ugradnje novog sistema video nadzora, alarma i panik tastera
UP.0903-937/2-2017 25.12.2017. Rješenje JU Srednja stručna škola Bar ”Swiss osiguranje” AD Podgorica Nabavka  usluga osiguranja učenika u školskoj 2017/18.g.
UP.0903-312/2-2017 25.12.2017. Rješenje Turistička organizacija Opštine Budva ”Universal Media” DOO Podgorica Nabavka usluge za međunarodne promotivne online kampanje, administracije naloga na društvenim mrežama, administracije oficijelnog web site-a, kao i usluge grafičkog dizajna
UP.0903-928/2-2017 25.12.2017. Rješenje Javna predškolska ustanova ”Vukosava Ivanović Mašanović” Bar ”Surfmont” DOO Kotor Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene
UP.0903-938/2-2017 25.12.2017. Rješenje JP Radio i Televizija  Crne Gore ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka za Partiju I – osiguranje imovine (zgrada i teh. oprema)
UP.0903-484/2-2017 25.12.2017. Rješenje JU Srednja stručna škola Bar ”Swiss osiguranje” AD Podgorica Nabavka  usluga osiguranja učenika u školskoj 2017/18.g
UP.0903-431/2-2017 14.12.2017. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Electro Team” DOO Budva Nabavka izvođenja radova na uređenje atmosferskog kanala u naselju Bonići u Opštini Tivat i izmjena iste broj 0204-1199/8 od 20.04.2017.g
UP.0903-586/2-2017 14.12.2017. Rješenje Agencija za elektronske medije ”Jumedia Mont” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluge oglašavanja u medijima
UP.0903-668/2-2017 14.12.2017. Rješenje Zajednica opština Crne Gore ”Spectar Group” DOO Podgorica Nabavka šopingom za pružanje usluga štampanja biltena, promotivnog materijala i publikacija
UP.0905-771/2-2017 14.12.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Professional Development group” DOO Podgorica Nabavka robe, potrošnog materijala za Forenzički centar, po partijama
UP.0905-904/2-2017 14.12.2017. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Ribnica Commerce” DOO Podgorica Nabavka robe uređaja za kuhinje, za potrebe JU
UP.0905-266/2-2017 14.12.2017. Rješenje ”Komunalno” DOO Budva V.U. ”Veterinum” Ulcinj Nabavka šopingom nabavka robe, hrane i opreme za pse
UP.0905-926/2-2017 14.12.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova “For Light” DOO Podgorica Nabavka opreme za realizaciju komponenti za elektronski nadzor državne granice
UP.0905-811/2-2017 14.12.2017. Rješenje Ministarstvo finansija “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-923/4-2017 14.12.2017. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0904-272/3-2017 14.12.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Studije sistema korišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Lim u Crnoj Gori
UP.0904-923/3-2017 14.12.2017. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica „Telenor“ DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-287/2-2017 14.12.2017. Zaključak JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju ”Pljevlja” ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0902-570/5-2017 14.12.2017. Rješenje JU Dom starih ”Grabovac” Risan ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka usluga molersko farbarski radovi na objektu palijativnr njege za potrebe JU doma starih ”Grabovac” Risan
UP.0902-773/2-2017 14.12.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Tekom promet” DOO Podgorica Nabavka roba za potrebe HE ”Perućica”, po partijama
UP.0903-122/5-2017 14.12.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta za potrebe EPCG AD (partija 1), usluga mobilne telefonije i mobilnog interneta za potrebe CEDIS-a (partija 2) i usluga korporativnog APN-a za potrebe sistema daljinskog očitavanja brojila (partija 3).
UP.0903-420/4-2017 14.12.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva „Agencija Anzas“ DOO Podgorica Nabavka usluga obavljanja dijela poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila
UP.0902-644/3-2017 14.12.2017. Rješenje JU OŠ ”Njegoš“ Spuž ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova za prilagođavanje objekta osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom
UP.0903-848/5-2017 14.12.2017. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Global Market Securities” DOO Podgorica Nabavka obrazaca sa predštampom za potrebe Hibridne pošte
UP.0902-894/2-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Fineco” DOO Bijelo Polje Nabavka radova na izgradnji gradske pijace u Gusinju
UP.0902-887/3-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma “Civil engineer” DOO Podgorica i žalbi  ”Geotechnics, project&consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Stjenica-Trpezi, u dužini od 7 km
UP.0902-889/3-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma “Civil engineer” DOO Podgorica i žalbi  ”Geotechnics, project&consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Trpezi-Kalače, u dužini od 18 km
UP.0902-807/4-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo vanjskih poslova ”Demetra Tours” DOO Podgorica Nabavka avio karata
UP.0902-865/3-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo sporta ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga izrade softvera, održavanja kompjuterske mreže i opreme
UP.0902-887/2-2017 08.12.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma “Civil engineer” DOO Podgorica i žalbi Konzorcijuma ”Geotechnics, project&consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Stjenica-Trpezi, u dužini od 7 km
UP.0902-889/2-2017 08.12.2017. Zaključak Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj Konzorcijuma “Civil engineer” DOO Podgorica i žalbi Konzorcijuma ”Geotechnics, project&consulting” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 (R-12) Berane-Trpezi-Kalače, dionica Trpezi-Kalače, u dužini od 18 km
UP.0902-826/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Dr. Jovan S. Milovića Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-827/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore MAS-MC LLOYD Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-828/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore "Urgentna restitucija" Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-830/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mihailović Mladen, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-829/7-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore NVU "Društvo za zaštitu i unapredjenje prostora i zaštitu životne sredine" Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-840/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Papan Branislav, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-842/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Perišić Jovanke, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-841/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Perišić Periše, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-831/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Radovanović Perović Ljiljana, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-835/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Anđela, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-838/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Danica, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-836/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Ivona, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-837/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Marko, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-833/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Mileva, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-832/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Rosice, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-834/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Slavice, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0902-839/5-2017 08.12.2017. Zaključak Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Zanković Vjera, Sutomore Nabavka usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije obalne zone-trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru
UP.0903-587/3-2017 08.12.2017. Zaključak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka radova opremanja poslovnog prostora RC Nikšić (Zgrada Ibon)
UP.0903-528/2-2017 08.12.2017. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica ”Golbi” DOO  Podgorica Nabavka šopingom za usluge štampe reklamnih panoa i izmjena iste broj: 07/17-1993 od 07.04.2017g., 07/17-2063 od 12.04.2017.g. i 07/17-2746 od 15.05.2017.g.
UP.0903-789/3-2017 08.12.2017. Rješenje JZU Dom Zdravlja Herceg Novi ”Profil in” DOO Budva i “Roaming Montenegro ”DOO Nikšić Nabavka za radove  na održavanju zgrada  (Izrada fasade od Alu-bravarije)
UP.0903-915/13-2015 08.12.2017. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Konzorcijuma “Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica, “Bi Kod“ DOO Podgorica i “Geopromet“ DOO Podgorica nabavke radova na izgradnji TS 10/0,4 kV ”Rena” i TS 10/0,4 kV ”Čanj – Kaptaža” za potrebe FC Distribucija – ED Bar
UP.0903-789/2-2017 08.12.2017. Zaključak JZU Dom zdravlja Herceg Novi ”Profil in” DOO Budva i “Roaming Montenegro ”DOO Nikšić Nabavka za nabavku  radova na održavanju zgrada (izrada fasade od Alu-bravarije)
UP.0904-913/2-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova Branko Mrdak Nabavka izvođenja radova radova na izgradnji gradske pijace u Opštini Rožaje
UP.0904-318/4-2017 08.12.2017. Rješenje Opština Herceg Novi ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka šopingom usluga Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno – urbanistički plan Opštine Herceg Novi
UP.0905-531/10-2016 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo ekonomije “Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog, njemačkog, ruskog, italijanskog i francuskog jezika na crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski, njemački, ruski, italijanski i francuski jezik, u svemu prema specifikaciji datoj u Tenderskoj dokumentaciji
UP.0905-525/2-2017 08.12.2017. Rješenje "Vodovod i kanalizacije" DOO Herceg Novi “Atlas life” AD Podgorica Nabavka šopingom, usluga kolektivnog osiguranja radnika
UP.0905-438/3-2017 08.12.2017. Rješenje ”Marina” AD Bar “Grand desing” DOO Podgorica Nabavka robe plutajućeg pontonski gata i ostale opreme
UP. 0905-237/ 3-2017 08.12.2017. Rješenje Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD ”Gint M” DOO Podgorica Nabavka usluga skladištenje, čuvanje, digitalizacija i upravljanje arhivskom građom Fonda za razvoj Crne Gore i arhivskom građom Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD
UP.0905-895/2-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvao ekonomije ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine,
UP.0905-416/ 2-2017 08.12.2017. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova „Fini dom“ DOO Podgorica Nabavka i isporuke kancelarijskih ergonomskih stolica za potrebe OKC 112