DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jun 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-211/2018 29.06.2018. Rješenje Ministarstvo rada i socijalnog staranja ”Kreativa Centar” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0906-175/2018 29.06.2018. Rješenje Ministarstvo ekonomije ”Porta Aperta” DOO Podgorica Nabavka prevođenja
UP.0906-636/2017 29.06.2018. Rješenje Uprava za imovinu “Was Design” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja
UP.0905-85/2018 29.06.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka roba, po partijama
UP.0905-111/2018 29.06.2018. Rješenje Skupština Crne Gore ”Smart tech” DOO Podgorica Nabavka usluga softverskog paketa za upravljanje sistemom
UP.0904-716/2017 29.06.2018. Rješenje JPU ”Ljubica V. Jovanović-Maše” Budva “Winterhalter Gastronom Montenegro” DOO Budva Nabavka opreme za kuhinje
UP.0904-792/1-2017 29.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Agencija za projektovanje i razvoj” DOO Rožaje Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova II faze na sanaciji odlagališta otpada Vasove vode u Opštini Berane
UP.0904-792/2017 29.06.2018. Zaključak Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Agencija za projektovanje i razvoj” DOO Rožaje Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova II faze na sanaciji odlagališta otpada Vasove vode u Opštini Berane
UP.0904-192/2018 29.06.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica u ime i za račun ”Putevi” DOO Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka boje za označavanje puteva i razređivača
UP.0904-743/2017 29.06.2018. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Tekom Promet” DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu za potrebe sudova u Crnoj Gori
UP.0902-75/2018 29.06.2018. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica „Urbi Pro“ DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta sportske dvorane na up 50 u zahvatu LSL Tuzi-dio planske zone 19
UP.0902-129/2018 29.06.2018. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Tenegro Group” DOO Podgorica Nabavka pića, napitaka i sredstava za higijenu
UP.0902-135/2018 29.06.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Vis Solis Montenegro d.o.o. Podgorica” Nabavka radova na izgradnji DTS 10/0,4kV 400 kVA "Orja Luka" , po sistemu ”ključ u ruke”
UP.0902-76/2018 29.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Nik com” DOO Nikšić Nabavka izrade Glavnog projekta I faze rekonstrukcije vodovodne mreže u opštini Žabljak
UP.0907-179/2018 22.06.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić ”Šljukić Co” DOO Nikšić Nabavka mlijeka na godišnjem nivou
UP.0907-103/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Urbi.Pro” DOO Podgorica Nabavka vršenje revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekta ZOO vrta sa CITES centrom u Opštini Berane
UP.0907-102/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Europrojekt” DOO Podgorica Nabavka vršenje revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekta ZOO vrta sa CITES centrom u Opštini Berane
UP.0907-104/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka vršenje revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekta ZOO vrta sa CITES centrom u Opštini Berane
UP.0906-824/2017 22.06.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Kotor ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka ventila i fazonskih komada
UP.0905-198/2018 22.06.2018. Rješenje J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva JZU Dom zdravlja Bar Nabavka usluga ispitivanja kvaliteta vode za piće
UP.0905-80/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Urbi.pro” DOO Podgorica Nabavka usluga revizije Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici
UP.0905-186/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “UNIPRED” DOO Bijelo Polje Nabavka radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa "Cmiljača"- Dalekovod 35kV "Ribarevina-Cmiljača" u opštini Bijelo Polje
UP.0904-369/2017 22.06.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Humci” DOO Cetinje Nabavka lož ulja
UP.0902-140/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova “Temko“ DOO Nikšić Nabavka izvođenja radova na izgradnji sportsko-rekreativnog igrališta u Opštini Šavnik
UP.0903-109/2018 22.06.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova
UP.0903-202/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo prosvjete ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka za pružanje usluga putničkih agencija – nabavka avio karata
UP.0904-506/2017 22.06.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka odbojnih ograda
UP.0904-158/2018 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Civil Engineer” DOO Podgorica i ”Europrojekt” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekta ZOO vrt sa CITES centrom u Opštini Berane
UP.0904-200/2018 22.06.2018. Rješenje ”Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica Energetske agencije „Vis Solis Montenegro“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/04 kV, 1x1000 kVA ”Rudo Polje”, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima – Nikšić, po revidovanom Glavnom projektu
UP.0904-461/2017 22.06.2018. Rješenje Opština Tivat ”HLB Mont Audit” DOO Podgorica Nabavka usluga procjene vrijednosti urbanističkih parcela
UP.0902-86/2018 22.06.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ben Kov” DOO Tivat Nabavka vozila za potrebe HE ”Piva”, po partijama
UP.0902-123/2018 22.06.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ljetopis-Automotive” DOO Podgorica Nabavka vozila za potrebe HE ”Piva”, po partijama
UP.0902-728/2016 22.06.2018. Rješenje Ministarstvo unutrašnjih poslova ”Grand Desing” DOO Podgorica Nabavka šopingom kancelarijskog namještaja
UP.0904-748/2017 15.06.2018. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Surfmont” DOO Kotor Nabavka potrošnog materijala za hotele na godišnjem nivou, po partijama
UP.0902-176/2018 15.06.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Unis Telekom” DOO Mostar Nabavka konsultantskih usluga mapiranja poslovnih procesa
UP.0902-42/2018 15.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova „Urbi Pro“ DOO Podgorica Nabavka vršenja usluga revizije Glavnog projekta turističke valorizacije-uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-127/2018 15.06.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj “Profil ing” DOO Bar Nabavka izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M2 Debeli brijeg-Herceg Novi
UP.0903-131/2018 15.06.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0903-193/2018 15.06.2018. Rješenje JU Muzički centar Crne Gore ,,AYLI Planet” DOO Podgorica Nabavka putnih karata u javnom prevozu
UP.0907-166/2018 15.06.2018. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ”Đokić Group” DOO Bar Nabavka radova na uklanjanju bespravno postavljenih objekata i vanredna čišćenja zone morskog dobra
UP.0907-197/2018 15.06.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Elektromontaža” DOO Kraljevo Nabavka radova - nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke 35 kV mreže Ulcinj
UP.0907-152/2018 15.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova Konzorcijuma ”Jawel Crna Gora DOO Danilovgrad Nabavka izrade Glavnog projekta primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine - dalekovod 35kV ”Nedakusi-Bistrica”
UP.0907-191/2018 15.06.2018. Zaključak Opština Budva ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilnog telefonskog operatera
UP.0906-199/2018 15.06.2018. Rješenje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka za pružanje usluga avio prevoza i agencijske usluge, po partijama
UP.0906-698/2017 15.06.2018. Rješenje Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva Mesne industrije ”Goranović” DOO Nikšić Nabavka suhomesnatih proizvoda, na godišnjem nivou
UP.0904-26/2018 15.06.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Winsoft” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Studije sistema korišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Lim u Crnoj Gori
UP.0904-892/2017 15.06.2018. Rješenje Opština Bar “Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta skloništa za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom
UP.0904-951/2017 15.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”ARHINGinženjering” DOO Bijelo Polje Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta za turističku stazu od Manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad Vražjim firovima
UP.0904-70/2018 15.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Grand Design”  DOO Podgorica Nabavka radova na opremanju Lamele B i Lamele C – Osnovne škole u Gukama
UP.0904-891/2017 15.06.2018. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore ”Knjaz” DOO Podgorica Nabavka usluga obrade arhivske građe
UP.0904-666/2015 12.06.2018. Rješenje ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica Konzorcijuma ”ING INVEST” DOO Danilovgrad i ”PLANPLUS” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji tipiziranih grobnica na proširenju gradskog groblja ”Čepurci”, V faza sa ugradnjom elektroinstalacija jake struje, instalacija vodovoda i kanalizacije i uređenja terena
UP.0903-181/2018 08.06.2018. Rješenje JKP ”Komunalno Nikšić” “Grand Design“ DOO Podgorica Nabavka daske za šalovanje, talpi i ankera
UP.0903-141/2018 08.06.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Termo Tim PG” DOO Podgorica Nabavka isporuke i ugradnje uređaja za sušenje zraka u postrojenja 35 kV u trafostanicama Ribarevine, Podgorica 1, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja 1, Berane, Danilovgrad, Cetinje i Virpazar
UP.0907-57/2018 08.06.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Top Force System” DOO Nikšić Nabavka izrade plana zaštite objekta
UP.0907-137/2018 08.06.2018. Rješenje Opština Bijelo Polje - Direkcija za izgradnju i investicije ”Konstruktor Group” DOO Bijelo Polje Nabavka izvođenja radova na uređenju "Otoke" u naselju Loznice
UP.0906-189/2018 08.06.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za željeznicuje ”Ribnica Commerce” DOO Podgorica Nabavka usluge – zakup poslovnog prostora u Podgorici, za potrebe Direkcije za željeznicu
UP.0906-418/2017 08.06.2018. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Tivat OD ”Madžarević Biro Konto i ortaci” Herceg Novi Nabavka šopingom za nabavku, pripremu i štampanje obrazaca računa
UP.0905-516/2017 08.06.2018. Rješenje DOO ”Čistoća” Pljevlja ”Monte Logistics” DOO Podgorica Nabavka šopingom klupa za rezervne igrače
UP.0905-78/2018 08.06.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka vršenje revizije Idejnog projekta za izgradnju mosta na rijeci Tari na lokaciji KO Podbišće i KO Bjelojevići, u opštini Mojkovac
UP.0904-595/2017 08.06.2018. Rješenje Agencija za ljekove i medicinska sredstva ”Boka Union” DOO Tivat Nabavka usluga održavanja higijene i zelenila, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci.
UP.0904-481/2017 08.06.2018. Rješenje Agencija za nadzor osiguranja ”Double L” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0904-730/2017 08.06.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”OMNIOIL” DOO Podgorica Nabavka turbinskog ulja za potrebe HE Perućica
UP.0904-252/2017 08.06.2018. Zaključak ”Luka Bar” AD Bar ”Sigilum Co” DOO Podgorica Nabavka građevinskog materijala, po partijama
UP.0906-965/2017 08.06.2018. Rješenje JU Crnogorsko narodno pozorište ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka usluga vazdušnog prevoza
UP.0902-464/2016 08.06.2018. Rješenje JU Zavod za geološka istraživanja ”Akting” DOO Podgorica Nabavka radova na preuređivanju unutrašnosti zgrade
UP.0902-465/2016 08.06.2018. Zaključak JU Zavod za geološka istraživanja „Grand Design” DOO Podgorica Nabavka radova na preuređivanju unutrašnosti zgrade
UP.0902-953/2015 08.06.2018. Zaključak ”Pogrebne usluge” DOO Podgorica ”Usluga” AD Bačka Topola, Republika Srbija Nabavka pogrebne opreme
UP.0903-178/2018 05.06.2018. Rješenje Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje ”Reviko” DOO Podgorica Nabavka male vrijednosti broj  013-404/18-175/5 za potrebe izrade revizije završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2017.g.
UP.0907-128/2018 05.06.2018. Rješenje Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica V.U.”Veterinum" Ulcinj Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0906-195/2017 05.06.2018. Rješenje Glavni grad Podgorica u ime i za račun ”Putevi” DOO u reorganizaciji Podgorica ”Energogroup” DOO Podgorica Nabavka boja za označavanje puteva i razređivača
UP.0906-290/2017 05.06.2018. Rješenje Opština Pljevlja ”Fini dom” DOO Podgorica Nabavka šopingom izgradnje prilazne saobraćajnice do objekta ”Okov”
UP.0905-251/2016 05.06.2018. Zaključak Hotelska grupa ”Budvanska rivijera” AD Budva ”Frutko Company” DOO Budva Nabavka svježeg voća, povrća i orašastih plodova
UP.0904-317/2017 05.06.2018. Rješenje Ministarstvo finansija – Uprava carina ”ROFA Laboratory and Process Analyzers, Mag. Matthias Fiedler”, Kritzendorf, Austrija Nabavka opreme za carinsku laboratoriju prema specifikaciji, po partijama
UP.0902-903/2017 05.06.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Energetska agencija Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji TS 10/0,4 kV, 2x1000kVA ”Stari grad 9”
UP.0902-52/2018 05.06.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Tangenta” DOO Nikšić Nabavka isporuke i ugradnje invertora za trafostanice
UP.0902-8/2018 05.06.2018. Rješenje Ministarstvo pravde “Educo centar” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0902-6/2018 05.06.2018. Rješenje Ministarstvo pravde ”Montenegro Tourist Service” DOO Podgorica Nabavka usluga turističke agencije za rezervacije i kupovine avio karata i rezervaciju hotela, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 48 mjeseci
UP.0902-81/2016 05.06.2018. Rješenje „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica “Surfmont” DOO Kotor Nabavka sredstava i materijala za održavanje higijene, po partijama