DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Novembar 2018

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-384/2018 30.11.2018. Rješenje Ministarstvo finansija - Poreska uprava ”Infostream” DOO Podgorica i žalbe Zajednička ponuda Saga d.o.o. Beograd i Saga CG d.o.o. Podgorica Nabavka usluge održavanja i unapređenja informacionog sistema - analiza rizika i stvaranje uslova za razvoj skladišta podataka
UP.0907-370/2018 30.11.2018. Rješenje Opština Herceg Novi "Institut za građevinarstvo" DOO Podgorica Nabavka usluge izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica
UP.0904-411/2018 30.11.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine, kasko osiguranje motornih vozila i obavezno osiguranje autoodgovornosti i odgovornosti vlasnika plovila za potrebe državnih organa
UP.0903-419/2018 30.11.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta Vrulja-Mijakovići dužine cca 7,5 km
UP.0904-413/2018 30.11.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Institut za građevinarstvo” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Glavnog projekta sanacije klizišta šireg područja lokacije Kanli Kule u Herceg Novom
UP.0906-417/2018 26.11.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka radova na opremanju dvije 35 kV ćelije u TS 110/35 kV Podi
UP.0906-343/2017 26.11.2018. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka ustupanje izvođenja radova: Rekonstrukcija krova na zgradi Službe održavanja
UP.0904-650/2016 26.11.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka mašinskih usluga za potrebe HE ”Piva” - Izrada i isporuka hladnjaka ulja kombinovanog generatora
UP.0903-414/2018 26.11.2018. Rješenje DOO "Komunalno" Budva "Vujačić Company" DOO Podgorica Nabavka auto-guma za kamione i putnička vozila
UP.0907-375/2018 26.11.2018. Rješenje JPU "Ljubica V. Jovanović - Maše" Budva "Interesta” DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu, po partijama, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0907-401/2018 26.11.2018. Rješenje "Sportski objekti" DOO Podgorica "Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0907-410/2018 26.11.2018. Rješenje Opština Budva Energetska agencija ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji trafostanica sa kablovskim vodovima u Dubovici, Smokovom vijencu i Petrovcu
UP.0906-412/2018 26.11.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnih radova ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka za vršenje usluga stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa ”Cmiljača” – Dalekovod 35 kV ”Ribarevina – Cmiljača” u opštini Bijelo Polje
UP.0904-366/2018 26.11.2018. Rješenje Ministarstvo pravde ”Gora” DOO Žabljak Nabavka bezbjedonosne opreme
UP.0902-407/2018 26.11.2018. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Eminent” DOO Podgorica Nabavka usluga za potrebe HE Perućica- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mHE: 1. Rijeka Crnojevića, 2. Podgor, 3. Šavnik, 4. Lijeva Rijeka, 5. Mušovića Rijeka
UP.0902-397/2018 26.11.2018. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj ”Put inžinjering” DOO Podgorica i žalbe ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta Šćepan Polje - Nikšić, dionica Zaborje – Jasenovo Polje od km 45+000 do km 65+000,  dužine L=19 km
UP.0902-416/2018 26.11.2018. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta „Smart Tech“ DOO Podgorica Nabavka usluge izrade informacionog sistema registra zaloga za Privredni sud Crne Gore
UP.0904-237/2018 16.11.2018. Rješenje ”Komunalne usluge” DOO Podgorica Zajednička ponuda ”Nova energija” Nabavka radova na rekonstrukciji javne rasvjete (nabavka i ugradnja LED svetiljki) na području Glavnog grada Podgorica i gradskih opština Golubovci i Tuzi
UP.0907-409/2018 16.11.2018. Rješenje Energetska agencija ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Opština Budva Nabavka radova na izgradnji trafostanica sa kablovskim vodovima u Dubovici, Smokovom vijencu i Petrovcu
UP.0903-404/2018 16.11.2018. Rješenje Ministarstvo pravde ”Voli trade” DOO Podgorica Nabavka voća, povrća i konzerviranog voća i povrća i zimske salate, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0903-405/2018 16.11.2018. Rješenje Ministarstvo pravde ”Voli trade” DOO Podgorica Nabavka voća, povrća i konzerviranog voća i povrća i zimske salate, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0907-359/2018 16.11.2018. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Termo Tim PG” DOO Podgorica Nabavka servisiranja termotehničkih instalacija na objektima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore
UP.0905-303/2018 16.11.2018. Rješenje Opština Berane DOO "Drvoprex" PJ Hotel "S" Berane Nabavka za pružanje hotelskih usluga smještaja i ugostiteljskih usluga na teritoriji Opštine Berane, po partijama
UP.0902-388/2018 16.11.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica ”Danilo I” Cetinje Konzorcijuma ”Tri Best” DOO Podgorica i ”Tri Best” DOO  Banja Luka Nabavka bolničkog električnog lifta
UP.0902-379/2018 16.11.2018. Rješenje Montecargo AD Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka osiguranja željezničkih voznih sredstava
UP.0903-392/2018 06.11.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Ing Invest” DOO Danilovgrad, ”Urbi Pro” DOO Podgorica i ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluga stručnog nadzora u toku izgradnje žičare i 3 km staza na lokaciji "Cmiljača" u Opštini Bijelo Polje
UP.0906-399/2018 06.11.2018. Rješenje Univerzitet Crne Gore ”Drvex” DOO Bijelo Polje Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe organizacionih jedinica, po partijama
UP.0904-377/2018 06.11.2018. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Demetra tours" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga snadbijevanja avio kartama u avio saobraćaju - rezervacija, kupovina i isporuka avio karata
UP.0902-283/2018 06.11.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direkcija javnh radova ”Artek” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji predškolske ustanove-dječjeg vrtića u Opštini Rožaje
UP.0907-340/2018 02.11.2018. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Raduč” DOO Nikšić Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu 1 (Nikšićn i Plužine) tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma od 24 mjeseci
UP.0907-330/2018 02.11.2018. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ”APS Aviation Parts Service” DOO Novi Beograd Nabavka putničkih stepenica
UP.0905-306/2018 02.11.2018. Rješenje Pošta Crne Gore ”VM KOD” DOO Podgorica Nabavka usluga procijenjene vrijednosti nekretnina Pošte Crne Gore AD Podgorica za računovodstvene svrhe u skladu sa zahtjevima MRS 16 i 36, sa stanjem na dan 31.12.2016.g.
UP.0902-378/2018 02.11.2018. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”K-M Trust” DOO Nikšić Nabavka pružanja usluga sprovođenja administrativnih izvršenja rješenja o rušenju, rušenju dotrajalih objekata, odnosno uklanjanja bespravno započetih i izgrađenih objekata, postavljanja neprozirnih zastora na fasadi i ograde, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-368/2018 02.11.2018. Rješenje Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ”Lans WGH” DOO Beograd Nabavka rezervnih djelova za automatsku meteorološku stanicu ”Lanbrecht” i automatsku hidrološku stanicu ”OTT”, po partijama
UP.0902-363/2018 02.11.2018. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarisjkog materijala
UP.0903-385/2018 01.11.2018. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca
UP.0903-389/2018 01.11.2018. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 24 mjeseca
UP.0907-350/2018 01.11.2018. Rješenje Uprava za imovinu ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije, održavanje linkova za elektroprenosni nadzor osuđenih lica i prenosa podataka (internet) za potrebe državnih organa
UP.0906-380/2018 01.11.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica Nikšić „Professional Development Group PDG“ DOO Podgorica Nabavka papira za medicinske aparate
UP.0906-386/2018 01.11.2018. Rješenje Uprava za imovinu “Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja za lica zaposlena u državnim organima
UP.0905-315/2018 01.11.2018. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka i sukcesivne isporuke obrazaca
UP.0904-277/2018 01.11.2018. Zaključak Ministarstvo finansija – Uprava carina ROFA Laboratory and Process Analyzers, Mag. Matthias Fiedler, Kritzendorf, Austrija i žalbi Standard – Istruments Ltd Tower Gate Place TAL – QroQQ Street Misida MSD 1703 Malta Nabavka opreme za carinsku laboratoriju prema specifikaciji, po partijama
UP.0904-277/1-2018 01.11.2018. Rješenje Ministarstvo finansija – Uprava carina ROFA Laboratory and Process Analyzers, Mag. Matthias Fiedler, Kritzendorf, Austrija i žalbi Standard – Istruments Ltd Tower Gate Place TAL – QroQQ Street Misida MSD 1703 Malta Nabavka opreme za carinsku laboratoriju prema specifikaciji, po partijama
UP.0902-289/2018 01.11.2018. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Čikom” DOO Podgorica Nabavka roba-toneri i kasete sa tonerom
UP.0902-373/2018 01.11.2018. Rješenje JZU Opšta bolnica ”Blažo Orlandić” Bar ”Montemedicom” DOO Podgorica Nabavka opreme sa pratećim softverom za digitalizaciju RTG dijagnostike