DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Februar 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-28/2019 28.02.2019. Rješenje Željeznička infrastruktura AD Podgorica "Tehnotim" DOO Podgorica Nabavka alata i potrošnog materijala za Sektor ETD-a, po partijama
UP.0904-929/2017 28.02.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro team” DOO Budva Nabavka radova na izgradnji NDTS 10/0,4kV 630kVA Stadion 2, sa uklapanjem u 10kV i NN mrežu
UP.0902-294/2018 28.02.2019. Zaključak Glavni grad Podgorica „Kastex“ DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala
UP.0902-18/2019 22.02.2019. Rješenje ”Montecargo” AD Podgorica ”Lovćen osiguranje” AD Podgorica Nabavka osiguranja željezničkih voznih sredstava
UP.0902-469/2018 22.02.2019. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta „Winsoft“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade informacionog sistema registra zaloga za Privredni  sud Crne Gore
UP.0903-15/2019 15.02.2019. Rješenje "Monteput" DOO Podgorica - Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare "Put - Inženjering" DOO Podgorica Nabavka usluga izrade Idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare
UP.0907-21/2019 15.02.2019. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica ”Tehnoinženjering - Šljivančanin” DOO Podgorica Nabavka uređaja za kuhinju, po partijama
UP.0906-20/2019 15.02.2019. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro Team” DOO Budva Nabavka zaštitnih releja, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-16/2019 15.02.2019. Rješenje JZU Opšta bolnica ”Danilo I” Cetinje ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja imovine i zaposlenih lica, po partijama
UP.0902-492/2018 15.02.2019. Rješenje Uprava za imovinu ”Stratus” DOO Podgorica i žalbe ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe državnih organa, po partijama
UP.0903-2/2019 11.02.2019. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” AD Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta Vrulja-Mijakovići dužine cca 7,5 km
UP.0903-419/2018 11.02.2019. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji puta Vrulja-Mijakovići dužine cca 7,5 km
UP.0907-14/2019 11.02.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Lager” DOO Posušje Nabavka viljuškara za potrebe TE Pljevlja
UP.0905-8/2019 11.02.2019. Rješenje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Direkcija za saobraćaj ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Dinoša - Cijevna Zatrijebačka, dužine cca 17,3 km
UP.0905-13/2019 11.02.2019. Rješenje Elektroprivreda  Crne Gore AD Nikšić "Artek“ DOO Podgorica Nabavka za potrebe HE Perućica, čišćenje kanala korita rijeke Mrkošnice
UP.0902-5/2019 11.02.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova ”Strucon&Bartolet Konzorcij” Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare, projektovanje i izvođenje radova na izgradnji 4 km ski staze na lokaciji “Savin kuk” u Opštini Žabljak
UP.0904-406/2018 01.02.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”WINSOFT” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, izdavanja saglasnosti od strane glavnog državnog/gradskog arhitekte, pribavljanja od organa za tehničke uslove kopije plana i lista nepokretnosti, saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih zakonom od strane revidenta, izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole za složene inženjerske objekte i pribavljanja saglasnosti za izvođenje pripremnih radova na izgradnji složenih inženjerskih objekata od strane Vlade Crne Gore
UP.0907-269/2018 01.02.2019. Rješenje Ministarstvo odbrane ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka tehničkih ulja, masti i drugih tečnosti za održavanje tehničkih pokretnih stvari, po partijama, primjenom okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0907-495/2018 01.02.2019. Rješenje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ”Crnogorski telekom” AD Podgorica Nabavka telefonskih usluga i usluga prenosa podataka
UP.0905-916/2015 01.02.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova ”Bartholet Maschinenbau AG” Lochriet 8890 Flums, Švajcarska Nabavka usluga projektovanja i izvođenja radova na izgradnji žičare “Kolašin 1600” i usluga projektovanja ski staza, sistema za osnježavanje i akumulacionog jezera u opštini Kolašin