DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

April 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0907-456/2018 25.04.2019. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Demetra Tours” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih  agencija - nabavka avio karata za službena putovanja zaposlenih, primjenom okvirnog sporazuma na period od četiri godine
UP.0907-55/2019 25.04.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Baranka Export - Import Pejanović" DOO Bar Nabavka radova za potrebe HE "Perućica": isporuka, montaža i puštanje u rad tropolnih rastavljača 110 kV
UP.0907-72/2019 25.04.2019. Rješenje „Deponija“ DOO Podgorica „Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme
UP.0907-73/2019 25.04.2019. Rješenje „Deponija“ DOO Podgorica „Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme
UP.0907-61/2019 25.04.2019. Rješenje Opština Šavnik "Ramel" DOO Nikšić Nabavka radova na adaptaciji sistema javne rasvjete
UP.0906-51/2019 25.04.2019. Rješenje Uprava javnih radova Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije za izgradnju šestosjedne žičare, za izgradnju cca 4 km ski staza, na lokaciji ”Savin kuk” u Opštini Žabljak
UP.0906-80/2019 25.04.2019. Rješenje Opština Tivat Konzorcijuma ”Alfa Tofi” Nabavka izvođenja radova na nadkrivanju bućarskog terena u Gradiošnici
UP.0906-79/2019 25.04.2019. Rješenje Opština Tivat Konzorcijuma ”Alfa Tofi” Nabavka izvođenja radova na nadkrivanju bućarskog terena u Gradiošnici
UP.0902-77/2019 25.04.2019. Rješenje Rektorat Univerziteta Crne Gore Konzorcijuma ”Art-grafika” DOO Nikšić i ”Štamparija Ostojić” DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja knjiga i sličnog materijala
UP.0905-56/2019 24.04.2019. Rješenje "Montecargo" AD Podgorica ”Centroslavija” DOO Podgorica Nabavka i sukcesivne isporuke službene i zaštitne odjeće i obuće
UP.0903-68/2019 24.04.2019. Rješenje DOO "Komunalno" Budva ”Vujačić Company” DOO Podgorica Nabavka auto-guma za kamione
UP.0903-75/2019 24.04.2019. Rješenje Univerzitet Crne Gore "Golbi" DOO Podgorica Nabavka usluga štampanja diploma i suplemenata, uz primjenu okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0905-83/2019 24.04.2019. Rješenje Opština Tivat "Avio Petrol" DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije na Seljanovu
UP.0905-82/2019 24.04.2019. Rješenje Opštine Tivat "Avio Petrol" DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji atmosferske kanalizacije na Seljanovu
UP.0904-76/2019 24.04.2019. Rješenje Opština Herceg Novi ”Profil Ing.” DOO Bar Nabavka usluga izrade Glavnog projekta lokalnog puta na poluostrvu Luštica
UP.0903-28/2019 11.04.2019. Rješenje DOO "Komunalno" Budva "Vujačić Company" DOO Podgorica Nabavka auto-guma za kamione
UP.0904-58/2019 11.04.2019. Rješenje Opština Herceg Novi ”Nik Com” DOO Nikšić Nabavka vršenja usluge izrade Glavnog projekta izgradnje vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica
UP.0902-67/2019 11.04.2019. Rješenje Centar za posredovanje ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka usluga putničkih agencija-hotelske usluge, usluge iznajmljivanja sala, usluge organizacije seminara, usluge nabavke avio karata i usluge transfera
UP.0907-6/2019 08.04.2019. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Zajednička ponuda Baranka - Kolektor Etra Nabavka usluga projektovanja i izrade trofaznih, dvonamotajnih, uljnih blok (generatorskih) transformatora 121/10,5 kV, 40.000kVA, fabričkog ispitivanja, pakovanja, utovara, transporta, osiguranja, istovara, nabavke i isporuke rezervnih djelova i specijalnih alata, demontaže postojećih blok transformatora i montaže novih, ispitivanja u hidroelektrani i puštanje u pogon
UP.0906-60/2019 08.04.2019. Rješenje JU Centar za stručno obrazovanje ”Ayli Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga turističke agencije za nabavku avio karata, usluge rezervacije hotela i rezervacije restoranskih usluga za potrebe zaposlenih JU CSO i učesnika na seminarima/radionicama/okruglim stolovima/konferencijama za EPALE Projekat
UP.0904-487/2018 08.04.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Demetra tours” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga snadbijevanja aviokartama (rezervacija, kupovina i isporuka avio karata)
UP.0903-65/2019 05.04.2019. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma Univerziteta Crne Gore Nabavka za izradu Programa održivog razvoja nautičkog turizma Crne Gore 2020 – 2023. godine, sa akcionim planom do 2023. godine
UP.0907-48/2019 05.04.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”MVE - Antiseptici” DOO Podgorica Nabavka sistema za uzorkovanje biološkog  materijala (vakum sistema) za potrebe Kliničkog centra Crne Gore i drugih JZU Crne Gore, po partijama
UP.0905-62/2019 05.04.2019. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”Baneb” DOO Bar i ”Kralj” DOO Bar Nabavka usluge održavanja ispravnosti voznog parka
UP.0905-63/2019 05.04.2019. Rješenje JZU Dom zdravlja Bar ”Baneb” DOO Bar i ”Kralj” DOO Bar Nabavka usluge održavanja ispravnosti voznog parka
UP.0904-387/2018 05.04.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Demetra tours” d.o.o. Podgorica Nabavka usluga snadbijevanja aviokartama (rezervacija, kupovina i isporuka avio karata)
UP.0902-42/2019 05.04.2019. Rješenje Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Projectman” DOO Podgorica Nabavka ustupanja radova na izgradnji pristupnog puta do objekta RDC-a na lokaciji Urljača