DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jul 2019

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-182/2019 31.07.2019. Rješenje Opština Budva ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0907-155/2019 31.07.2019. Rješenje "Komunalno Kotor" DOO Kotor "Računovodstvo i revizija" DOO Tivat i žalbe "VM Kod" DOO Podgorica Nabavka usluga nezavisnog ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013 g.
UP.0904-183/2019 31.07.2019. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”BEN KOV” DOO Tivat Nabavka teretnih motornih vozila - tegljač /6x4/ min. snaga 300 KW i poluprikolica – kiper
UP.0902-178/2019 31.07.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Professional Development Group PDG" DOO Podgorica Nabavka laboratorijskog materijala od plastike, stakla i metala, po partijama
UP.0904-142/2019 26.07.2019. Rješenje Opština Berane ”Artek” DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji komunikacija u zgradi Opštine Berane
UP.0902-171/2019 26.07.2019. Rješenje Uprava carina ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka carinskih obilježja (carinske plombe, sigurnosne naljepnice i bezbjedonosne vreće)
UP.0903-85/2019 25.07.2019. Rješenje Turistička organizacija Opštine Budva “Pro File“ DOO Podgorica Nabavka usluga priprema za štampu, štampa promotivnog i drugog štampanog materijala (vizit karte, manifestacijski i drugi promo flajeri, katalozi, mape, brošure, posteri, pozivnice, bilborda i sity light plakata, back wall, roll up, back drop, kalendari, kese i ambalaža)
UP.0903-168/2019 25.07.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore "Medika" d.o.o. Podgorica Nabavka medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije - Hormoni i specifični markeri za potrebe Opštih bolnica u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od 4 godine
UP.0905-167/2019 25.07.2019. Rješenje DOO Mediteran reklame Budva "Incom" DOO Podgorica Nabavka ledbilborda, bech lightova, city lightova
UP.0905-132/2019 25.07.2019. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Spark” DOO Nikšić Nabavka robe, tekstilnog programa
UP.0902-184/2019 25.07.2019. Rješenje Ministarstvo javne uprave ”Orion telekom” DOO Podgorica Nabavka usluga zakupa telekomunikacionih linkova MPLS i dodatnih MPLS servisa
UP.0902-166/2019 25.07.2019. Rješenje Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ”Montefarm” ”Professional Development Group PDG” DOO Podgorica i žalbe ”Urion” DOO Podgorica Nabavka medicinskih sredstava i hemikalija za potrebe JZU Crne Gore i ZU Apoteke Crne Gore ”Montefarm”, po partijama
UP.0905-174/2019 18.07.2019. Rješenje Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove "Grafo group" DOO Podgorica Nabavka štampanje i isporuka privremenih pasoša za telad i pasoša za kućne ljubimce
UP.0902-170/2019 18.07.2019. Rješenje Uprava carina ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka roba-carinska obilježja (carinske plombe, sigurnosne naljepnice i bezbjednosne vreće)
UP.0903-175/2019 17.07.2019. Rješenje Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica "Nacional auto Montenegro" d.o.o. Podgorica Nabavka usluga servisa i popravke vozila, po partijama
UP.0907-144/2019 17.07.2019. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica "Sava osiguranje" AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja od nesreće i usluga osiguranja imovine, po partijama: Partija 1. Kolektivno osiguranje radnika od nezgode i Partija 2. Osiguranje imovine
UP.0907-144/1-2019 17.07.2019. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica "Sava osiguranje" AD Podgorica Nabavka usluga osiguranja od nesreće i usluga osiguranja imovine, po partijama: Partija 1. Kolektivno osiguranje radnika od nezgode i Partija 2. Osiguranje imovine
UP.0906-149/2019 17.07.2019. Rješenje ”Putevi” DOO Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka saobraćajnih znakova
UP.0906-153/2019 17.07.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluga održavanja motornih vozila
UP.0904-160/2019 17.07.2019. Rješenje Uprava javnih radova „EKO RECIKLAŽA“ DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji saobraćajnice u Biznis zoni u Opštini Mojkovac
UP.0904-152/2019 17.07.2019. Rješenje JU Dom učenika i studenata Podgorica “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0903-159/2019 10.07.2019. Rješenje ”Montenegro bonus” DOO Cetinje "E.C. Auto trade" d.o.o. Podgorica Nabavka pružanje usluga prevoza mazuta, po partijama
UP.0906-162/2019 10.07.2019. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka PVC zatvornica
UP.0905-106/2019 10.07.2019. Rješenje Turistička organizacija Opštine Kotor "Pro file" DOO Podgorica i žalbe ”Golbi” DOO Podgorica Nabavka usluga razne štampe
UP.0904-105/2019 10.07.2019. Rješenje Uprava javnih radova ”Erlang” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra ”Cmiljača”, u Opštini Bijelo Polje
UP.0902-161/2019 10.07.2019. Rješenje Rudnik uglja AD Pljevlja ”Montenegro Defence Industry” DOO Podgorica Nabavka eksploziva i eksplozivnih sredstava, po partijama
UP.0905-90/2019 05.07.2019. Rješenje Agencija za stanovanje DOO Podgorica „Zeta car” DOO Podgorica Nabavka vršenja usluga servisa i popravke vozila marke "Renault" i "Dacia"
UP.0905-119/2019 05.07.2019. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga kasko osiguranje motornih vozila, registracija i obavezno osiguranje motornih vozila svih sudova Crne Gore
UP.0905-119/1-2019 05.07.2019. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga kasko osiguranje motornih vozila, registracija i obavezno osiguranje motornih vozila svih sudova Crne Gore
UP.0904-151/2019 05.07.2019. Rješenje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ”FarmaLab” DOO Podgorica Nabavka ultrazvučnih aparata, za potrebe JZU Crne Gore
UP.0902-154/2019 05.07.2019. Rješenje Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove „AYLI Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga rezervacije avio karata i hotelskog smještaja za Upravu za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
UP.0902-148/2019 05.07.2019. Rješenje Uprava za imovinu "Saga CG" DOO Podgorica Nabavka roba-objedinjena nabavka računara, računarske opreme i sistema video nadzora, isporuka i instalacija istih, za potrebe državnih organa, po partijama
UP.0902-143/2019 05.07.2019. Rješenje „Vodovod i kanalizacija” DOO Kotor ”Auditor” DOO Podgorica Nabavka usluga eksterne revizije
UP.0904-134/2019 01.07.2019. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Civil engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade idejnog projekta sa geomehaničkim istraživanjima rakonstrukcije dalekovoda 110kV Podgorica1 – Trebješica – Andrijevica
UP.0902-136/2019 01.07.2019. Rješenje Sudski savjet ”Sava osiguranje” AD Podgorica Nabavka usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih 1833 lica na 24 sata svuda i na svakom mjestu, za lica zaposlena u svim sudovima Crne Gore i Sekretarijatu Sudskog savjeta