DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Mart 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-44/2020 19.03.2020. Rješenje JU "Centar savremene umjetnosti Crne Gore" ”Pro File” DOO Podgorica Nabavka usluga štampe i grafičkog dizajna publikacija za potrebe realizacije projekata
UP.0903-51/2020 19.03.2020. Rješenje DOO ”Komunalno Kotor” Kotor “Kov Car“ DOO Tivat Nabavka 5 (pet) novih putničkih – dostavnih vozila za potrebe obilaska i rada na terenu, prevoza alata i radnika
UP.0903-50/2020 19.03.2020. Rješenje DOO “Komunalno Kotor“ Kotor “Kov Car“ DOO Tivat Nabavka 5 (pet) novih putničkih – dostavnih vozila za potrebe obilaska i rada na terenu, prevoza alata i radnika
UP.0906-43/2020 19.03.2020. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica ”MAF NK” DOO Nikšić Nabavka robe – građevinskog materijala za zanatske radove
UP.0905-52/2020 19.03.2020. Rješenje DOO "Komunalno Kotor" Kotor “Ben Kov” DOO Tivat Nabavka novog teretnog specijalnog motornog vozila sa grajferom
UP.0905-37/2020 19.03.2020. Rješenje JU Zavod za geološka istraživanja ”MapSoft“ DOO Beograd Nabavka usluge lasersko-topografskog snimanja terena u opštinama Tivat i Kotor
UP.0905-49/2020 19.03.2020. Rješenje DOO “Komunalno Kotor“ Kotor „Ben Kov“ DOO Tivat Nabavka novog teretnog specijalnog motornog vozila sa grajferom
UP.0904-39/2020 19.03.2020. Rješenje PPOV Kotor i Tivat DOO, Tivat ”Professional Development Group” DOO Podgorica Nabavka kreča i polimera za stabilizaciju i separaciju mulja, po partijama
UP.0902-30/2020 19.03.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Eurozox” DOO Danilovgrad Nabavka opreme za Centralni depo JU Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju
UP.0903-38/2020 12.03.2020. Rješenje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka robe – vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije
UP.0902-41/2020 12.03.2020. Rješenje Opština Tivat ”Europrojekt” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji kule Buća-Luković
UP.0902-42/2020 12.03.2020. Rješenje Opština Tivat ”Europrojekt” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji kule Buća-Luković
UP.0902-34/2020 12.03.2020. Rješenje ”Vodovod” DOO Pljevlja ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala
UP.0906-328/2019 06.03.2020. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i iznajmljivanja internet linka, po partijama
UP.0904-158/2016 06.03.2020. Zaključak Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore „Civil engineer“ DOO Podgorica Nabavka usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju objekta centralnih funkcija sa djelatnostima na urbanističkoj parceli broj 214 koju čini dio katastarske parcele broj 2438 KO Ulcinj, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a ”Ulcinj-Grad” za lokalitet ”Pristan” u opštini Ulcinj