DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Maj 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-89/2020 28.05.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Glosarij” DOO Podgorica Nabavka robe – medicinskog potrošnog materijala za ishemijski stroke (AIMU) Angio sala, po partijama
UP.0906-76/2020 28.05.2020. Rješenje ''Čistoća'' DOO Podgorica ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka ulja i maziva, koja će se nabavljati periodično u zavisnosti od potreba naručioca, po partijama
UP.0906-85/2020 28.05.2020. Rješenje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ”Marco Polo Travel Agency” DOO Podgorica Nabavka usluga organizovanja seminara i konferencija u Crnoj Gori i pružanja hotelskih usluga smještaja u Crnoj Gori i inostranstvu
UP.0902-77/2020 28.05.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Inženjering put” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na regulaciji korita rijeke Bistrice na lokaciji za potrebe izgradnje objekta vizitornog centra Đalovića pećine u Opštini Bijelo Polje
UP.0906-83/2020 20.05.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici – II faza radova
UP.0902-84/2020 20.05.2020. Rješenje Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj „Desetka Berane“ DOO Berane Nabavka betonskih i AB cijevi
UP.0907-78/1-2020 08.05.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "Montex - elektronika" DOO Podgorica Nabavka sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
UP.0904-68/2020 07.05.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Alfa Project” DOO Podgorica Nabavka odbojnih ograda
UP.0907-71/2020 07.05.2020. Rješenje Ministarstvo odbrane "Grand Design" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme, po partijama
UP.0907-78/2020 07.05.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "Montex - elektronika" DOO Podgorica Nabavka sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
UP.0906-61/2020 07.05.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica ”Civil Engineer” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade idejnog projekta za rekonstrukciju sabirnica u TS Budva
UP.0905-80/2020 07.05.2020. Rješenje JU OŠ “Ratko Žarić” Nikšić ”Montenegro tourist service” DOO Podgorica Nabavka organizovanja đačke ekskurzije za učenike IX razreda na relaciji Crna Gora – BiH –Srbija - Crna Gora u periodu od 11.05.2020. do 15.05.2020. g.