DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jun 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-109/2020 25.06.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "Trinaest" DOO Podgorica i žalba "Katarina" DOO Mostar Nabavka usluga izrade studija za revalorizaciju optičke infrastrukture, predlog novog telekomunikacionog prenosnog sistema CGES-a i izrada ankete za sagledavanje zainteresovanosti trećih lica (potencijalnih korisnika) za korišćenje usluga CGES-a
UP.0906-98/2020 25.06.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Electro Team“ DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 5 (Kotor, Tivat i Herceg Novi) – tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-122/2020 25.06.2020. Rješenje Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Civil Engineer” DOO Nikšić Nabavka usluga revizije Glavnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane ”Pljevlja”- Blok I
UP.0902-123/2020 25.06.2020. Rješenje Elektoprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Civil Engineer” DOO Nikšić Nabavka usluga revizije Glavnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane ”Pljevlja”- Blok I
UP.0907-107/2020 18.06.2020. Rješenje "Vodovod i kanalizacija" DOO Kotor "Sigillum CO" DOO Podgorica Nabavka vodovodnih cijevi i spojnica
UP.0906-106/2020 18.06.2020. Rješenje Skupština Crne Gore ”AYLI Planet” DOO Podgorica Nabavka usluga rezervacije i izdavanja aviokarata u aviosaobraćaju
UP.0905-92/2020 18.06.2020. Rješenje AD ”Marina” Bar ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka robe plutajućeg pontonskog gata i ostale opreme
UP.0904-103/2020 18.06.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro Team” DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 6 (Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac)
UP.0902-104/2020 18.06.2020. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica "Avio Petrol" DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4-zona 2” za potrebe opremanja UP 1-17, UP 1-18 i UP 1-19 (Ulica 20)
UP.0903-102/1-2020 12.06.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Višni“ DOO Podgorica Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila za period od godinu dana
UP.0903-102/2020 11.06.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica “Višni“ DOO Podgorica Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila za period od godinu dana
UP.0903-101/2020 11.06.2020. Rješenje Zavod za zapošljavanje Crne Gore ”Žitomlin” DOO Nikšić Nabavka tekućeg građevinskog održavanja poslovnih prostorija
UP.0904-105/2020 11.06.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Aqua Engineering” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Opštini Rožaje
UP.0902-97/2020 11.06.2020. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore „GRAND DESIGN“ DOO Podgorica Nabavka, postavljanje i skladištenje kupališne  opreme (bove za obilježavanje kupališta sa morske strane, kabine za presvlačenje, kante za otpatke, informativne table, spasilačka oprema, oprema za pse)
UP.0907-96/2020 11.06.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica je u ime i za račun "Putevi" DOO u reorganizaciji "Alfa Project" DOO Podgorica Nabavka radova na bojanju oznaka na asfaltnim površinama
UP.0907-86/2020 04.06.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica "Kastex" DOO Podgorica Nabavka tonera za potrebe organizacionih jedinica
UP.0906-93/2020 04.06.2020. Rješenje Opština Tivat ”Toškovići” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice MR2
UP.0906-94/2020 04.06.2020. Rješenje Opština Tivat ”Toškovići” DOO Podgorica Nabavka izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice MR2
UP.0905-88/2020 04.06.2020. Rješenje Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Crnogorski Telekom” AD Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije
UP.0905-87/2020 04.06.2020. Rješenje Opština Budva ”Kastex” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama
UP.0904-91/2020 04.06.2020. Rješenje Sekretarijat Sudskog savjeta ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe svih sudova na teritoriji Crne Gore, sa mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma na period od dvije godine