DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Jul 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0903-154/2020 31.07.2020. Rješenje DOO ”Komunalno” Budva DOO ”DKS Comerc” Tivat Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila
UP.0904-112/2020 31.07.2020. Rješenje Uprava javnih radova Energetska agencija ”Vis Solis Montenegro” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji trafostanice 10/04 kV, 2x630 kVA sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici u Podgorici
UP.0902-156/2020 31.07.2020. Rješenje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Nebojša Carević iz Budve i „Piastra“ DOO Budva Nabavka ponuda za zakup javnog kupališta u opštini Kotor prema Atlasu crnogorskih plaža i kupališta
UP.0902-133/2020 31.07.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”BIP Hotels” DOO Podgorica Nabavka i isporuke usluga keteringa-narodna kuhinja
UP.0905-135/2020 30.07.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu Podgorica Nabavka usluga tehničkog pregleda DV Čevo-Pljevlja: dionica 400 kV Čevo-Brezna, dionica 400+110 kV Brezna-Njegovuđa i tehnički pregled DV 110 kV Brezna-Žabljak, dionica Njegovuđa-Žabljak
UP.0904-137/2020 30.07.2020. Rješenje JU Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica ”Danlab” D.O.O. Podgorica Nabavka laboratorijskog pribora i staklarije
UP.0904-145/2020 30.07.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”HydroGIS System” DOO Podgorica Nabavka usluga izrade glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Opštini Rožaje
UP.0902-142/2020 30.07.2020. Rješenje JZU Dom zdravlja Podgorica ”Osmi red-D” DOO Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi, kontrole, kalibratori i drugi potrošni materijal) za određivanje biohemijskih laboratorijskih analiza i odgovarajućih analizatora sa pratećom opremom (printeri, UPS sistemi i dejonizatori)
UP.0902-129/2020 30.07.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova na građevinskoj sanaciji GPO
UP.0902-125/2020 30.07.2020. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”Porta aperta” DOO Podgorica Nabavka usluga prevođenja
UP.0903-144/2020 24.07.2020. Rješenje Opština Žabljak "Lager" d.o.o. Posušje, Bosna i Hercegovina Nabavka mašine za čišćenje snijega (građevinska mašina-utovarivač na točkovima).
UP.0904-140/2020 24.07.2020. Rješenje Opština Nikšić ”Stratus” DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala (ponovljeni postupak)
UP.0902-131/2020 24.07.2020. Rješenje „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka stepenica za opsluživanje vazduhoplova, po partijama
UP.0902-132/2020 24.07.2020. Rješenje „Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica ”Osmanagić CO” DOO Nikšić Nabavka stepenica za opsluživanje vazduhoplova, po partijama
UP.0902-127/2020 24.07.2020. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”Arhitektura Aurea” DOO Podgorica Nabavka izrade Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od kružnog toka na magistralnom putu M2 do skretanja za aerodromski terminal sa nadvožnjakom sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu LSL ”Cijevna planska jedinica 2.5” DUP-a ”Mahala” i DUP-a ”Balijače-Mojanovići”
UP.0906-134/2020 24.07.2020. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "DIS MNE" DOO Nikšić Nabavka koverata sa predštampom za Hibridnu poštu
UP.0906-111/2020 24.07.2020. Rješenje Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica “Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluga mobilne telefonije i iznajmljivanja internet linka, po partijama
UP.0907-139/2020 17.07.2020. Rješenje JZU Dom zdravlja Nikšić "Jolly Commerce" DOO Nikšić Nabavka kancelarijskog materijala i birotehničke opreme za potrebe ustanove na period od godinu dana
UP.0907-130/2020 17.07.2020. Rješenje "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica "Osmanagić CO" DOO Nikšić Nabavka vozila za odleđivanje i zaštitu vazduhoplova
UP.0903-136/2020 17.07.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Decom Montenegro” DOO Podgorica Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora na rekonstrukciji i adaptacija objekata Dom zdravlja ”Nova Varoš” i Dom zdravlja ”Stara Varoš” u  Podgorici
UP.0902-90/2020 17.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Televex" DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji 35/10kV ”Duklo” (2x8MVA) sa uklapanjem u 35kV i 10kV mrežu
UP.0903-124/2020 06.07.2020. Rješenje Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica "Efel Motors" d.o.o. Cetinje Nabavka usluga redovnog održavanja voznog parka Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica
UP.0907-120/2020 06.07.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica "Tenegro Group" DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu organizacionih jedinica Glavnog grada Podgorica
UP.0904-103-1/2020 06.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Electro Team” DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 6 (Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac)
UP.0905-121/2020 06.07.2020. Rješenje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO ”Avio Petrol” DOO Podgorica Nabavka radova opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VI-Stara Varoš", UP 42 i 43- (Ulica Buda Tomovića)
UP.0905-95/2020 06.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Dewaco” DOO Beograd Nabavka specijalnih vozila za potrebe CEDIS-a - Kamion - dizalica i auto-dizalica - korpa
UP.0906-128/2020 06.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica „Electro Team“ DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 1 (Nikšić i Plužine) – tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0906-114/2020 06.07.2020. Rješenje Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova za izgradnju seoskih vodovoda, po partijama
UP.0906-115/2020 06.07.2020. Rješenje Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova za izgradnju seoskih vodovoda, po partijama
UP.0906-116/2020 06.07.2020. Rješenje Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova za izgradnju seoskih vodovoda, po partijama
UP.0906-117/2020 06.07.2020. Rješenje Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova za izgradnju seoskih vodovoda, po partijama
UP.0906-118/2020 06.07.2020. Rješenje Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova za izgradnju seoskih vodovoda, po partijama
UP.0906-119/2020 06.07.2020. Rješenje Opština Pljevlja ”Ving” DOO Pljevlja Nabavka radova za izgradnju seoskih vodovoda, po partijama
UP.0907-99/2020 02.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro Team" DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 7 (Pljevlja i Žabljak) - tekuće i havarijsko održavanje
UP.0905-100/2020 02.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Electro Team" DOO Budva Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 3 (Berane, Rožaje, Andrijevica, Plav, Gusinje i Petnjica), tekuće i havarijsko održavanje
UP.0904-126/2020 02.07.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica Konzorcijuma ”Ramel” doo i ”RMA Inženjering” doo Nabavka građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u regionu 6 (Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac)