DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Septembar 2020

Broj Datum        Rješenja/ Zaključk Vrsta Rješenja/ Zaključka Naručilac Žalilac Predmet i vrsta postupka
UP.0906-182/2020 25.09.2020. Rješenje Pošta Crne Gore AD Podgorica "Beoteleprom" DOO Beograd Nabavka koverata sa predštampom za Hibridnu poštu
UP.0904-183/2020 25.09.2020. Rješenje Ministarstvo održivog razvoja i turizma ”WINSOFT” D.O.O. Podgorica Nabavka usluga nadogradnje, implementacije i održavanja postojećeg informacionog sistema u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata
UP.0904-189/2020 25.09.2020. Rješenje Uprava javnih radova ”Vukotić – trejd” d.o.o. Podgorica Nabavka radova na uređenju korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja (II faza)
UP.0905-187/2020 25.09.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Miacom” DOO Podgorica Nabavka deterdženta za pranje veša i omekšivača veša
UP.0903-166/2020 24.09.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Grand Design” DOO Podgorica Nabavka i ugradnje robe - taktilne staze za lakše kretanje slabovidnih i slijepih osoba
UP.0903-195/2020 24.09.2020. Rješenje Uprava policije ”Efel Travel” DOO Cetinje i žalbe ”Omnioil” DOO Podgorica Nabavka usluge servisa vozila, po partijama
UP.0907-181/2020 24.09.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "Institut Sigurnost" DOO Podgorica Nabavka usluga pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija i sistema uzemljenja za potrebe HE Perućica
UP.0906-199/2020 24.09.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica “Omnioil“ DOO Podgorica Nabavka robe - Ulje (35/10/0,4 kV)
UP.0905-193/2020 24.09.2020. Rješenje "Čistoća" DOO Podgorica "Jugobicikl-promet" DOO Podgorica Nabavka auto-guma
UP.0902-190/2020 24.09.2020. Rješenje ,”Montecargo” AD Podgorica "IK REAL" DOO Podgorica Nabavka i sukcesivne isporuke euro dizela za lokomotive
UP.0907-192/2020 18.09.2020. Rješenje Državni arhiv Crne Gore "Akting" DOO Podgorica Nabavka radova na održavanju objekata
UP.0903-188/2020 17.09.2020. Rješenje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Štamparija ”Obod” A.D. Cetinje Nabavka usluga štampanja publikacija i propagandnog materijala
UP.0907-194/2020 17.09.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Marković Web" Ljubiša Marković S.P. Međaši, Bijeljina, Republika Srpska - BiH Nabavka radova - AMM projekat - proširenje treće faze
UP.0906-191/2020 17.09.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Obod” AD Cetinje Nabavka pružanja usluga-razni štampani materijal za potrebe organizacionih jedinica
UP.0905-175/2020 17.09.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica "Grand Design" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe organizacionih jedinica, po partijama
UP.0902-184/2020 17.09.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica "Kastex" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe organizacionih jedinica
UP.0903-180/2020 11.09.2020. Rješenje JU Srednja mješovita škola "Mladost" Tivat “Civil engineer“ DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji krova i fasade
UP.0903-179/2020 11.09.2020. Rješenje JU Srednja mješovita škola ”Mladost” Tivat ”MD - Momo” DOO Berane Nabavka radova na adaptaciji krova i fasade
UP.0907-186/2020 11.09.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica "Misedo” DOO Podgorica Nabavka radova na izgradnji TS 10/0,4kV  "BR.9-PMPG" sa priključnim vodom i uklapanjem u NN mrežu
UP.0906-149/2020 11.09.2020. Rješenje Turistička organizacija opštine Budva Institut za turizam Zagreb Nabavka vršenja usluge izrade Strategije razvoja turizma
UP.0905-146/2020 11.09.2020. Rješenje Radio-difuzni centar DOO Podgorica ”Telenor” DOO Podgorica Nabavka usluge mobilne telefonije sa mogućnošću zaključivanja okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0904-165/2020 11.09.2020. Rješenje Opština Plav ”TOFI” d.o.o. Rožaje Nabavka radova na rekonstrukciji Glavne gradske saobraćajnice u Plavu (ulica Racina i dio Čaršijske)
UP.0902-157/2020 11.09.2020. Rješenje Opština Budva ”BIM security” DOO Budva Nabavka usluga obezbjeđenja imovine i lica
UP.0903-178/2020 10.09.2020. Rješenje Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić "General Engineering" DOO Sarajevo Nabavka radova za potrebe HE Perućica - isporuka i montaža električnih zaštita DV NK I 110kV
UP.0907-150/2020 10.09.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore "Ljetopis" DOO Podgorica Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala - papirni materijal i pribor, po partijama
UP.0907-169/2020 10.09.2020. Rješenje Opština Gusinje "Putevi Bar" DOO Bar Nabavka radova na modernizaciji lokalnih puteva na području opštine Gusinje
UP.0906-177/2020 10.09.2020. Rješenje Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica ”Orbita” DOO Nikšić Nabavka robe - Ulje (35/10/0,4 kV)
UP.0906-159/2020 10.09.2020. Rješenje Opština Pljevlja "Vector System Security" DOO Nikšić Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja zgrade opštine Pljevlja
UP.0906-170/2020 10.09.2020. Rješenje ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor ”Fidas” DOO Podgorica Nabavka radova na adaptaciji i rekonstrukciji mokrih čvorova na odjeljenjima ustanove
UP.0905-171/2020 10.09.2020. Rješenje Aerodromi Crne Gore AD "Miacom" DOO Podgorica Nabavka opreme i sredstava za održavanje higijene, papirne galanterije i sitni inventar toaleta
UP.0905-174/2020 10.09.2020. Rješenje Glavni grad Podgorica ”Ening” DOO Nikšić Nabavka izvođenje radova na adaptaciji sistema grijanja i hlađenja
UP.0904-167/2020 10.09.2020. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo ”Stratus” d.o.o. Podgorica Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala, po partijama
UP.0902-168/2020 10.09.2020. Rješenje Agencija za civilno vazduhoplovstvo "Dazmont" DOO Podgorica Nabavka usluga čišćenja kancelarija, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-164/2020 10.09.2020. Rješenje ZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor "Veletex" DOO Podgorica Nabavka sredstava za higijenu i održavanje čistoće, sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od dvije godine
UP.0902-163/2020 10.09.2020. Rješenje ”Vodovod i kanalizacija” DOO Bar ”Sigillum Co” DOO Podgorica Nabavka pumpi i rezervnih djelova
UP.0904-173/2020 03.09.2020. Rješenje Klinički centar Crne Gore ”Farmegra” d.o.o. Podgorica Nabavka medicinskog potrošnog materijala – reagensa i opreme za laboratorijsku dijagnostiku, po partijama