DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Complaint procedure 


Pokretanje postupka

(Član 122. Zakona o javnim nabavkama)

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija).
Primjerak žalbe iz stava 1 ovog člana podnosilac žalbe istog dana dostavlja naručiocu, o čemu dostavlja dokaz Državnoj komisiji u roku od tri dana od dana dostavljanja žalbe naručiocu.
Žalba se može izjaviti na:

 1.  sadržaj i način objavljivanja poziva za javno nadmetanje;
 2.  sadržaj poziva za nadmetanje;
 3.  sadržaj, pojašnjenje i dostupnost tenderske dokumentacije zainteresovanim licima;
 4.  postupak javnog otvaranja ponuda, sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda;
 5.  zaključak o odbacivanju ponude;
 6.  rješenje o odbijanju ponude;
 7.  postupak vrednovanja ponuda;
 8.  odluku o izboru najpovoljnije ponude;
 9.  zaključak o obustavi postupka javne nabavke;
 10.  odluku o poništenju postupka javne nabavke.


Žalba se podnosi u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje, preuzimanja odnosno otkupa ili odbijanja pojašnjenja tenderske dokumentacije, javnog otvaranja ponuda, prijema zaključka, rješenja i odluke ponuđača, odnosno zainteresovanog lica ili propuštanja radnje naručioca, kojima se povređuju prava ponuđača ili zainteresovanog lica u postupku javne nabavke.
Podnosilac žalbe koji je propustio da izjavi žalbu u roku iz stava 4 ovog člana, u slučaju iz stava 3 tač. 1, 2, 3 i 4 ovog člana, nema pravo na podnošenje žalbe u kasnijoj fazi postupka.
O podnijetoj žalbi naručilac obavještava sve učesnike u postupku javne nabavke, u roku od tri dana od dana prijema žalbe.


Aktivna legitimacija u postupku

(član 123. Zakona o javnim nabavkama)

Žalbu mogu podnijeti ponuđači i druga zainteresovana lica.
Pod zainteresovanim licem iz stava 1 ovog člana smatra se lice koje je dostavilo zahtjev za uvid, odnosno otkupilo tendersku dokumentaciju, kao i lice koje dokaže da je pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu zbog odluke, radnje ili propuštanja radnje naručioca, odnosno postupanja suprotno odredbama ovog zakona.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

( član 124. Zakona o javnim nabavkama)

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke po žalbi.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, Državna komisija može da odobri nastavak postupka javne nabavke na zahtjev naručioca, ako bi zbog prekida postupka javne nabavke naručiocu nastupila znatna šteta koja je nesrazmjerna sa vrijednošću javne nabavke ili bi bio ugrožen interes Crne Gore i u slučaju iz člana 25 tačka 1 alineja 3 ovog zakona.
Zahtjev iz stava 2 ovog člana može se podnijeti u roku od pet dana od dana prijema žalbe.
O podnesenom zahtjevu iz stava 2 ovog člana Državna komisija odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ako Državna komisija usvoji zahtjev iz stava 2 ovog člana, naručilac je dužan da o tome obavijesti sve učesnike u postupku, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Sadržaj žalbe

( član 125. Zakona o javnim nabavkama)

Žalba naročito sadrži:


 1.  podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);
 2.  naziv i sjedište naručioca;
 3.  broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom javne nabavke;
 4.  broj i datum dostavljanja poziva za nadmetanje sa predmetom javne nabavke;
 5.  broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;
 6.  razloge žalbe sa obrazloženjem;
 7.  predlog dokaza;
 8.  žalbeni zahtjev;
 9.  potpis ovlašćenog lica.


Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.
Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1% procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000 EUR-a.
Naknada za vođenje postupka je prihod budžeta Crne Gore.
Ukoliko je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, naknada iz stava 3 ovog člana vraća se podnosiocu žalbe.
Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore ili odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.


Postupak sa neurednom žalbom

( član 126. Zakona o javnim nabavkama)

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Državna komisija će, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema žalbe, zatražiti od podnosioca žalbe da se nedostaci otklone i odrediće rok u kome je dužan da to učini.
Ako podnosilac žalbe ne otkloni nedostatke u određenom roku, Državna komisija će zaključkom odbaciti žalbu.

Način dostavljanja žalbe

( član 127. Zakona o javnim nabavkama)

Žalba se dostavlja neposrednom predajom, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektronskim putem.

Postupak naručioca po dostavljenoj žalbi

(član 128. Zakona o javnim nabavkama)

Naručilac je dužan da, u roku od osam dana od prijema žalbe, Državnoj komisiji dostavi:

 1.  odgovor na žalbu, sa izjašnjenjem o žalbenim navodima;
 2.  spise i dokumentaciju javne nabavke sa popisom priloga;
 3.  originale dostavljenih ponuda;
 4.  druge dokaze od značaja za odlučivanje po žalbi.Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

(član 129. Zakona o javnim nabavkama)

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od osam dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je zamijeni drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak javne nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.
Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Državnoj komisiji.
Naručilac koji je iskoristio ovlašćenja iz stava 1 ovog člana dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Državnu komisiju i dostavi joj original nove odluke sa dokazima da je dostavljena svim učesnicima u postupku javne nabavke.

Poništenje postupka zbog nedostavljanja spisa

( član 130. Zakona o javnim nabavkama)

U slučaju da naručilac ne postupi u skladu sa članom 128 ovog zakona i ne dostavi spise i dokumentaciju u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe naručiocu, Državna komisija može da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke.

Rokovi za donošenje odluke

(član 131. Zakona o javnim nabavkama)

Državna komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku javne nabavke.
Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti najviše za 10 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku javne nabavke, o čemu se obavještavaju podnosilac žalbe i naručilac.
Odluku iz stava 1 ovog člana Državna komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe i naručiocu i objavljuje na svojoj internet stranici.

Odlučivanje Državne komisije

( član 132. Zakona o javnim nabavkama)

Državna komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.
Državna komisija zaključkom:

 1.  odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;
 2.  obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.


Državna komisija rješenjem:

 1.  odbija žalbu kao neosnovanu;
 2.  usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak javne nabavke i donijetu odluku, ukazuje naručiocu na učinjene nepravilnosti i nalaže mu sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Državne komisije mora biti obrazložena.
Naručilac je dužan da postupi po odluci i o tome obavijesti Državnu komisiji u ostavljenom roku.
Ako naručilac ne sprovede odluku u ostavljenom roku, Državna komisija o tome obavještava Vladu, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave i predlaže pokretanje postupka odgovornosti.


Pravila dokazivanja

( član 133. Zakona o javnim nabavkama)

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.
U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.
U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka javne nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.

Bitne povrede zakona

( član 134. Zakona o javnim nabavkama)

Bitne povrede zakona u postupku javne nabavke su:


 1.  sprovođenje postupka javne nabavke bez donošenja odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke;
 2.  neusaglašenost tenderske i druge dokumentacije za javno nadmetanje sa zakonom, koja je dovela ili koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača ili ograničenja tržišne konkurencije;
 3.  neusaglašenost tenderske dokumentacije i poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje u pogledu uslova za učestvovanje u postupku;
 4.  objavljivanje poziva za javno nadmetanje, odluke o izboru najpovoljnije ponude i ugovora o javnoj nabavci koji nijesu u skladu sa ovim zakonom;
 5.  ako je odluku donio stvarno nenadležan organ naručioca;
 6.  propusti u postupku otvaranja ponuda, a odnose se na nedostatak podataka o učesnicima postupka, ponuđenoj cijeni i druge podatke od značaja za ispravnost ponuda;
 7.  propusti učinjeni u postupku pregleda, ocjene, upoređivanja i vrednovanja ponuda, a posebno nepostojanje razloga i dokaza na osnovu kojih je donijeta odluka;
 8.  ako su u postupku javne nabavke prekršene odredbe ovog zakona o upotrebi jezika i pisma;
 9.  izbor ponude čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti javne nabavke;
 10.  izbor ponude koja nije najpovoljnija;
 11.  izbor neispravne ponude kao najpovoljnije.Granice postupanja Državne komisije

( član 135. Zakona o javnim nabavkama)

Državna komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.
Državna komisija, po službenoj dužnosti, odlučuje o bitnim povredama iz člana 134 ovog zakona, nezavisno na koji dio postupka javne nabavke je izjavljena žalba.


You are here: Complaints procedure