DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Žalbena procedura


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG”, broj 42/17 od 30.06.2017.g.), izvršene su izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15) u dijelu žalbenog postupka:

Zakon o javnim nabavakama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) - prečišćeni tekst, koji se primjenjuje od 30.06.2017.g.


Pokretanje postupka

( Član 122 )

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija).

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom.

Žalba se može izjaviti protiv:

1) tenderske dokumentacije;

2) odluke o izboru najpovoljnije ponude;

3) odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

4) odluke o poništenju postupka javne nabavke.


Žalbom iz stava 3 tačka 1 ovog člana može se pobijati: 

1) sadržina tenderske dokumentacije;

2) način objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije;

3) izmjene, dopune i pojašnjenje tenderske dokumentacije;

4) propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.


Žalba iz stava 3 tač. 2 i 3 ovog člana može se izjaviti na: 

1) postupak prijema ponuda;

2) postupak javnog otvaranja ponuda, sadržaj i način dostavljanja zapisnika o javnom otvaranju ponuda;

3) postupak pregleda, ocjene, upoređivanja i vrednovanja ponuda;

4) zakonitost odluke o izboru najpovoljnije ponude;

5) zakonitost odluke o obustavljanju postupka javne nabavke.


Žalbom iz stava 3 tačka 4 ovog člana može se pobijati zakonitost odluke o poništenju postupka javne nabavke.

U slučaju iz stava 4 ovog člana žalbu može podnijeti zainteresovano lice od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

U slučaju iz stava 5 ovog člana žalbu može podnijeti ponuđač u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke.

U slučaju iz stava 6 ovog člana žalbu može podnijeti ponuđač u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke o poništavanju postupka javne nabavke.

Ako zainteresovano lice propusti da žalbu iz stava 3 tačka 1 ovog člana izjavi u roku iz stava 7 ovog člana, nema pravo da kao ponuđač razloge iz stava 4 ovog člana iznosi u žalbi protiv odluka naručioca iz stava 3 tač. 2, 3 i 4 ovog člana.

Aktivna legitimacija u postupku

( Član 123 )

Žalbu može podnijeti ponuđač i zainteresovano lice.

Pravne posljedice podnošenja žalbe

(Član 124)

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke po žalbi.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Državna komisija može da odobri nastavak postupka javne nabavke na zahtjev naručioca, ako bi zbog prekida postupka javne nabavke naručiocu nastupila znatna šteta koja je nesrazmjerna sa vrijednošću javne nabavke ili bi bio ugrožen interes Crne Gore i u slučaju iz člana 25 tačka 1 alineja 3 ovog zakona.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana može se podnijeti u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

O podnesenom zahtjevu iz stava 2 ovog člana Državna komisija odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako Državna komisija usvoji zahtjev iz stava 2 ovog člana, naručilac je dužan da o tome obavijesti sve učesnike u postupku, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.


Sadržaj žalbe

(Član 125)

Žalba naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

2) naziv i sjedište naručioca;

3) broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom javne nabavke;

4) broj i datum dostavljanja poziva za nadmetanje sa predmetom javne nabavke;

5) broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

6) razloge žalbe sa obrazloženjem;

7) predlog dokaza;

8) žalbeni zahtjev;

9) potpis ovlašćenog lica.


Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.

Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 20.000 EUR-a.

Državna komisija će rješenjem odbiti žalbu kao nepotpunu, ako podnosilac žalbe uz žalbu:


1) ne dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u roku za podnošenje žalbe; ili

2) dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u manjem iznosu od iznosa propisanog stavom 3 ovog člana.

Naknada za vođenje postupka je prihod budžeta Crne Gore

.

Ako je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, Državna komisija je dužna da podnosiocu žalbe vrati naknadu iz stava 3 ovog člana, u roku od 15 dana, od dana pravosnažnosti odluke po žalbi.

Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore ili odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.


Postupak sa neurednom žalbom

(Član 126)

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Državna komisija će, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema žalbe, zatražiti od podnosioca žalbe da se nedostaci otklone i odrediće rok u kome je dužan da to učini.

Ako podnosilac žalbe ne otkloni nedostatke u određenom roku, Državna komisija će rješenjem odbiti žalbu.


Način dostavljanja žalbe

(Član 127)

Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, "Sl. list CG", br. 57/14)


Postupak naručioca po dostavljenoj žalbi

(Član 128)

Naručilac je dužan da, u roku od osam dana od prijema žalbe, Državnoj komisiji dostavi:

1) žalbu i odgovor na žalbu;

2) spise i dokumentaciju javne nabavke sa popisom priloga;

3) originale dostavljenih ponuda;

4) druge dokaze od značaja za odlučivanje po žalbi.


Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

(Član 129)

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od osam dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je zamijeni drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak javne nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Državnoj komisiji.

Naručilac koji je iskoristio ovlašćenja iz stava 1 ovog člana dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Državnu komisiju i dostavi joj original nove odluke sa dokazima da je dostavljena svim učesnicima u postupku javne nabavke.


Poništenje postupka zbog nedostavljanja spisa

(Član 130)

U slučaju da naručilac ne postupi u skladu sa članom 128 ovog zakona i ne dostavi spise i dokumentaciju u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe naručiocu, Državna komisija može da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke.


Rokovi za donošenje odluke

(Član 131)

Državna komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku javne nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti najviše za 10 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku javne nabavke, o čemu se obavještavaju podnosilac žalbe i naručilac.

Odluku iz stava 1 ovog člana Državna komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe i naručiocu i objavljuje na svojoj internet stranici.


Odlučivanje Državne komisije

(Član 132)

Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje rješenjem kojim:

1) obustavlja žalbeni postupak;

2) odbija žalbu kao nedozvoljenu, neblagovremenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica.

Ako ne odbije žalbu zbog razloga iz stava 1 tačka 2 ovog člana, Državna komisija ispituje zakonitost ožalbenog akta u granicama zahtjeva postavljenog u žalbi, a po službenoj dužnosti vodi računa o postojanju bitnih povreda propisanih zakonom.

Nakon ispitivanja žalbe u skladu sa stavom 2 ovog člana Državna komisija će rješenjem:

1) odbiti žalbu kao neosnovanu, kada utvrdi da je naručilac pravilno sproveo postupak ili radnju javne nabavke ili da je odluka pravilna i na zakonu zasnovana;

2) usvojiti žalbu u cjelosti ili djelimično, poništiti odluku ili postupak ili radnju javne nabavke u dijelu u kojem je utvrđena nezakonitost, ukljućujući diskriminirajuće odredbe iz tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da postupi po odluci iz stava 3 tačka 2 ovog člana u roku određenom tom odlukom i o tome obavijesti Državnu komisiju u ostavljenom roku.

Ako naručilac ne sprovede odluku u ostavljenom roku, Državna komisija o tome obavještava Vladu, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave i inspektora za javne nabavke.


Pravila dokazivanja

(Član 133)

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka javne nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.


Bitne povrede zakona

(Član 134)

Bitne povrede zakona u postupku javne nabavke su:

1) sprovođenje postupka javne nabavke bez objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije;

2) sprovođenje postupka javne nabavke iz čl. 24 i 25 ovog zakona, bez prethodne saglasnosti nadležnog organa iz člana  31 ovog zakona;

3) neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničenja tržišne konkurencije ili je dovela do diskriminacije ponuđača ili do ograničenja tržišne konkurencije.

U slučaju postojanja bitne povrede zakona iz stava 1 ovog člana poništava se odluka i/​ili dio postupka ili postupak javne nabavke u cjelosti.

Naručilac je dužan da odluku o poništavanju javne nabavke, u roku od tri dana od dana donošenja, objavi na portalu javnih nabavki i dostavi svim ponuđačima.


Granice postupanja Državne komisije

(Član 135)

Državna komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda.

Državna komisija, po službenoj dužnosti, odlučuje o bitnim povredama iz člana 134 ovog zakona, nezavisno na koji dio postupka javne nabavke je izjavljena žalba.


Po Zakonu o javnim nabavakama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15), koji se primjenjivao do 30.06.2017.g.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________________________

Pokretanje postupka

(Član 122)

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija).

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom.

Žalba se može izjaviti protiv:

1) tenderske dokumentacije;

2) odluke o izboru najpovoljnije ponude;

3) odluke o obustavljanju postupka javne nabavke;

4) odluke o poništenju postupka javne nabavke.


Žalbom iz stava 3 tačka 1 ovog člana može se pobijati:

1) sadržina tenderske dokumentacije;

2) način objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije;

3) izmjene, dopune i pojašnjenje tenderske dokumentacije;

4) propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Žalba iz stava 3 tač. 2 i 3 ovog člana može se izjaviti na:

1) postupak prijema ponuda;

2) postupak javnog otvaranja ponuda, sadržaj i način dostavljanja zapisnika o javnom otvaranju ponuda;

3) postupak pregleda, ocjene, upoređivanja i vrednovanja ponuda;

4) zakonitost odluke o izboru najpovoljnije ponude;

5) zakonitost odluke o obustavljanju postupka javne nabavke.

Žalbom iz stava 3 tačka 4 ovog člana može se pobijati zakonitost odluke o poništenju postupka javne nabavke.

U slučaju iz stava 4 ovog člana žalbu može podnijeti zainteresovano lice od dana objavljivanja odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda, s tim što se žalba mora uručiti naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

U slučaju iz stava 5 ovog člana žalbu može podnijeti ponuđač u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke.

U slučaju iz stava 6 ovog člana žalbu može podnijeti ponuđač u roku od 10 dana od dana dostavljanja odluke o poništavanju postupka javne nabavke.

Ako zainteresovano lice propusti da žalbu iz stava 3 tačka 1 ovog člana izjavi u roku iz stava 7 ovog člana, nema pravo da kao ponuđač razloge iz stava 4 ovog člana iznosi u žalbi protiv odluka naručioca iz stava 3 tač. 2, 3 i 4 ovog člana.


Aktivna legitimacija u postupku

(Član 123)

Žalbu može podnijeti ponuđač i zainteresovano lice.


Pravne posljedice podnošenja žalbe

(Član 124)

Blagovremeno podnijeta žalba prekida sve dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, do donošenja odluke po žalbi.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Državna komisija može da odobri nastavak postupka javne nabavke na zahtjev naručioca, ako bi zbog prekida postupka javne nabavke naručiocu nastupila znatna šteta koja je nesrazmjerna sa vrijednošću javne nabavke ili bi bio ugrožen interes Crne Gore i u slučaju iz člana 25 tačka 1 alineja 3 ovog zakona.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana može se podnijeti u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

O podnesenom zahtjevu iz stava 2 ovog člana Državna komisija odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako Državna komisija usvoji zahtjev iz stava 2 ovog člana, naručilac je dužan da o tome obavijesti sve učesnike u postupku, u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.


Sadržaj žalbe

(Član 125)

Žalba naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

2) naziv i sjedište naručioca;

3) broj i datum objavljivanja javnog poziva sa predmetom javne nabavke;

4) broj i datum dostavljanja poziva za nadmetanje sa predmetom javne nabavke;

5) broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude, poništenju ili druge odluke naručioca;

6) razloge žalbe sa obrazloženjem;

7) predlog dokaza;

8) žalbeni zahtjev;

9) potpis ovlašćenog lica.

Uz žalbu se prilaže dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.

Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000 EUR-a.

Naknada za vođenje postupka je prihod budžeta Crne Gore.

Ako je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, naručilac je dužan da podnosiocu žalbe nadoknadi troškove iz stava 3 ovog člana, u roku od 15 dana, od dana pravosnažnosti odluke po žalbi.

Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore ili odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.


Postupak sa neurednom žalbom

(Član 126)

Ako žalba sadrži formalni nedostatak koji sprječava postupanje po žalbi ili je nerazumljiva ili nepotpuna, Državna komisija će, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema žalbe, zatražiti od podnosioca žalbe da se nedostaci otklone i odrediće rok u kome je dužan da to učini.

Ako podnosilac žalbe ne otkloni nedostatke u određenom roku, Državna komisija će zaključkom odbaciti žalbu.


Način dostavljanja žalbe

(Član 127)

Briše se.


Postupak naručioca po dostavljenoj žalbi

(Član 128)

Naručilac je dužan da, u roku od osam dana od prijema žalbe, Državnoj komisiji dostavi:

1) žalbu i odgovor na žalbu;

2) spise i dokumentaciju javne nabavke sa popisom priloga;

3) originale dostavljenih ponuda;

4) druge dokaze od značaja za odlučivanje po žalbi.


Ovlašćenja naručioca u vezi izjavljene žalbe

(Član 129)

Ako naručilac ocijeni da je žalba u cjelosti ili djelimično osnovana može, u roku od osam dana od dana prijema žalbe, da poništi odluku ili da je zamijeni drugom odlukom, ispravi učinjenu radnju u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak javne nabavke, o čemu je dužan da obavijesti sve učesnike postupka.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Državnoj komisiji.

Naručilac koji je iskoristio ovlašćenja iz stava 1 ovog člana dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Državnu komisiju i dostavi joj original nove odluke sa dokazima da je dostavljena svim učesnicima u postupku javne nabavke.Poništenje postupka zbog nedostavljanja spisa

(Član 130)

U slučaju da naručilac ne postupi u skladu sa članom 128 ovog zakona i ne dostavi spise i dokumentaciju u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe naručiocu, Državna komisija može da donese odluku o poništenju postupka javne nabavke.


Rokovi za donošenje odluke

(Član 131)

Državna komisija je dužna da odluči po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema spisa i potpune dokumentacije o postupku javne nabavke.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti najviše za 10 dana u slučaju potrebe angažovanja vještaka, pribavljanja mišljenja nadležnih organa i obimnosti dokumentacije u postupku javne nabavke, o čemu se obavještavaju podnosilac žalbe i naručilac.

Odluku iz stava 1 ovog člana Državna komisija, u roku od tri dana od dana donošenja, dostavlja podnosiocu žalbe i naručiocu i objavljuje na svojoj internet stranici.

Odlučivanje Državne komisije

(Član 132)

Državna komisija u postupku po žalbi odlučuje zaključkom i rješenjem.

Državna komisija zaključkom:

1) odbacuje žalbu, ako je nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od strane neovlašćenog lica;

2) obustavlja postupak, prijemom pisanog obavještenja podnosioca žalbe da odustaje od podnijete žalbe.


Državna komisija rješenjem:

1) odbija žalbu kao neosnovanu;

2) usvaja žalbu i u cjelosti ili djelimično poništava postupak javne nabavke i donijetu odluku, ukazuje naručiocu na učinjene nepravilnosti i nalaže mu sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preuzimanja potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

Odluka Državne komisije mora biti obrazložena.

Naručilac je dužan da postupi po odluci i o tome obavijesti Državnu komisiji u ostavljenom roku.

Ako naručilac ne sprovede odluku u ostavljenom roku, Državna komisija o tome obavještava Vladu, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave i predlaže pokretanje postupka odgovornosti.


Pravila dokazivanja

(Član 133)

U postupku po žalbi stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlože dokaze kojima se te činjenice potvrđuju.

U postupku zaštite prava naručilac je dužan da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je preduzeo pojedine radnje u postupku i donio odluke, koje su predmet žalbe.

U postupku zaštite prava podnosilac žalbe je dužan da dokaže ili učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga povrede postupka javne nabavke ili povrede materijalnog prava, koji su istaknuti u žalbi.


Bitne povrede zakona

(Član 134)

Bitne povrede zakona u postupku javne nabavke su:

1) sprovođenje postupka javne nabavke bez objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije;

2) sprovođenje postupka javne nabavke iz čl. 24 i 25 ovog zakona, bez prethodne saglasnosti nadležnog organa iz člana 31 ovog zakona;

3) neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničenja tržišne konkurencije ili je dovela do diskriminacije ponuđača ili do ograničenja tržišne dokumentacije.

U slučaju postojanja bitne povrede zakona iz stava 1 ovog člana poništava se odluka i/ili dio postupka ili postupak javne nabavke u cjelosti.

Naručilac je dužan da odluku o poništavanju javne nabavke, u roku od tri dana od dana donošenja, objavi na portalu javnih nabavki i dostavi svim ponuđačima.


Granice postupanja Državne komisije

(Član 135)

Državna komisija odlučuje u granicama žalbenih navoda. Državna komisija, po službenoj dužnosti, odlučuje o bitnim povredama iz člana 134 ovog zakona, nezavisno na koji dio postupka javne nabavke je izjavljena žalba.

You are here Žalbena procedura