DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Žalbena procedura


Zakonom o javnim nabavkama („Sl. list CG“, broj 74/19, 3/23 i 11/23),propisano je:

Pokretanje postupka zaštite prava

Član 185

Postupak zaštite prava pokreće se žalbom koja se izjavljuje Komisiji za zaštitu prava, preko naručioca.

Žalba iz stava 1 ovog člana podnosi se putem ESJN.

Žalba se može izjaviti protiv:

1) tenderske dokumentacije;

2) izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije;

3) odluke o isključenju iz postupka javne nabavke;

4) odluke o izboru najpovoljnije ponude,

5) odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Žalbom iz stava 3 tač. 1 i 2 ovog člana može da se osporava zakonitost tenderske dokumentacije odnosno izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije.

Žalbom protiv izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije, ne može da se osporava dio tenderske dokumentacije koji nije izmijenjen.

Žalbom se ne može osporavati izmjena tenderske dokumentacije koju naručilac vrši u drugoj fazi konkurentskog postupka sa pregovorima, konkurentskog dijaloga i partnerstva za inovacije.

Žalbom iz stava 3 tačka 3 ovog člana može da se osporava:

1) postupak prijema prijave za kvalifikaciju;

2) postupak otvaranja prijave za kvalifikaciju;

3) postupak ocjene i vrednovanja prijave za kvalifikaciju;

4) zakonitost odluke o isključenju iz postupka podnosioca prijave za kvalifikaciju.

Žalbom iz stava 3 tač. 4 i 5 ovog člana može da se osporava:

1) postupak dostavljanja poziva za dostavljanje ponuda, odnosno poziva na dijalog;

2) postupak prijema ponuda;

3) postupak otvaranja ponuda;

4) sadržaj i način dostavljanja zapisnika o otvaranju ponuda;

5) postupak pregleda i ocjene ponuda;

6) postupak pregovaranja i vođenja dijaloga;

7) postupak vrednovanja ponuda;

8) razlozi o isključenju kandidata, odnosno ponuđača iz postupka;

9) zakonitost odluke o izboru najpovoljnije ponude;

10) zakonitost odluke o poništenju postupka javne nabavke

Pravo na žalbu i rok za žalbu

Član 186

Žalbu iz člana 185 stav 3 tač. 1 i 2 ovog zakona može da izjavi privredni subjekat:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalbu iz člana 185 stav 3 tačka 3 ovog zakona može da izjavi podnosilac prijave za kvalifikaciju u roku od deset dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz postupka javne nabavke.

Žalbu iz člana 185 stav 3 tač. 4 i 5 ovog zakona može da izjavi kandidat, odnosno ponuđač u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Ako privredni subjekat propusti da žalbu iz člana 185 stav 3 tač. 1 i 2 ovog zakona izjavi u roku od deset dana prije dana koji je određen radi otvaranja prijava za kvalifikacije, odnosno ponuda, nema pravo da kao podnosilac prijave za kvalifikaciju, kandidat ili ponuđač, razloge, nezakonitosti tenderske dokumentacije, odnosno izmjena ili dopuna tenderske dokumentacije, iznosi u žalbi protiv odluka naručioca iz člana 185 stav 3 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona.

Nakon isteka roka iz st. 2 i 3 ovog člana žalba se ne može mijenjati niti dopunjavati.

Dejstvo žalbe

Član 187

Žalbom se prekidaju dalje radnje naručioca u postupku javne nabavke do donošenja rješenja po žalbi, osim u slučaju iz člana 59 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Sadržaj žalbe

Član 188

Žalba, zavisno od faze postupka javne nabavke, mora da sadrži:

1) podatke o podnosiocu žalbe (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

2) naziv i sjedište naručioca;

3) broj i datum objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

4) broj i datum odluke o isključenju, odluke o izboru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju postupka javne nabavke;

5) razloge žalbe sa obrazloženjem;

6) dokaze;

7) žalbeni zahtjev;

8) potpis ovlašćenog lica.

Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa opunomoćenim licem, ili da odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka, u visini 1% procijenjene vrijednosti javne nabavke ili da ovaj dokaz dostavi najkasnije do isteka roka za žalbu.

Visina naknade iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od 20.000,00 eura.

Ako je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, Komisija za zaštitu prava je dužna da podnosiocu žalbe vrati iznos uplaćene naknade iz stava 3 ovog člana, u roku od 15 dana, od dana pravosnažnosti rješenja po žalbi.

Ako je podnosilac žalbe dostavio dokaz o uplati naknade iz stava 3 ovog člana u manjem iznosu od propisanog, Komisija za zaštitu prava će podnosiocu žalbe da vrati iznos uplaćenih sredstava.

Sredstva od naknade koja nijesu vraćena podnosiocu žalbe u skladu sa stavom 5 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.

Postupanje naručioca po žalbi

Član 189

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe, objavi u ESJN obavještenje da je podnijeta žalba i da su prekinute dalje radnje u postupku javne nabavke do donošenja rješenja po žalbi.

Naručilac može da, u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe, rješenjem odbije žalbu kao:

1) nedozvoljenu, ako se odnosi na odluku ili radnju naručioca u odnosu na koju žalba nije dozvoljena ili ako nije podnesena u skladu sa članom 185 stav 2 ovog zakona;

2) neblagovremenu, ako je izjavljena nakon isteka propisanog roka;

3) izjavljenu od strane neovlašćenog lica, ako je izjavljena od strane lica koje nije ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u skladu sa članom 186 ovog zakona ili ako je izjavljena od strane ponuđača koji nije uz ponudu dostavio garanciju ponude ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili neispravnu garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona;

4) nepotpunu, ako uz žalbu ili u roku za izjavljivanje žalbe nije dostavljen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka po žalbi u skladu sa članom 188 stav 3 ovog zakona ili je dostavljen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka po žalbi na manji iznos od propisanog.

Naručilac može da, u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe, usvoji žalbu u cjelini i da, zavisno od toga na koju se fazu postupka javne nabavke žalba odnosi, poništi pobijanu odluku ili je zamijeni drugom odlukom, izvrši izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije u skladu sa zahtjevom iz žalbe ili poništi postupak javne nabavke u dijelu ili cjelini.

Ako je podneseno više žalbi, koje se u cjelini usvajaju, naručilac može da koristi pravo iz stava 3 ovog člana.

Naručilac koji je postupio u skladu sa stavom 4 ovog člana, dužan je da:

1) izmjenu i/ili dopunu tenderske dokumentacije sačini u skladu sa zahtjevima iz žalbe i da navede razloge osnovanosti žalbenih navoda, kao i da donese i objavi rješenje kojim će odlučiti o troškovima postupka na ime sastavljanja žalbe, ako je žalba sačinjena od strane advokata;

2) novu odluku donese u skladu sa svim navodima i zahtjevima žalbe i da tom odlukom ocijeni svaki žalbeni navod i navede razloge za usvajanja žalbe, kao i da odluči o troškovima postupka na ime sastavljanja žalbe, ako je žalba sačinjena od strane advokata.

Naručilac je dužan da akt iz st. 2 i 5 ovog člana objavi u ESJN u roku od tri dana od dana donošenja, osim ako je žalba izjavljena na odluku o isključenju iz postupka, kad je dužan da rješenje, odnosno odluku dostavi podnosiocu prijave za kvalifikaciju na kojeg se odnosi.

Danom objavljivanja akata iz st. 2 i 5 ovog člana u ESJN smatra se da su uredno dostavljena podnosiocu žalbe.

Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja akta iz st. 2 i 5 ovog člana obavijesti Komisiju za zaštitu prava da je izjavljena žalba i da je po toj žalbi postupio.

Protiv akta iz st. 2 i 5 ovog člana može se izjaviti žalba, u skladu sa ovim zakonom.

Naručilac ne može da usvoji žalbu koja je nedozvoljena, neblagovremena, uz koju nije dostavljen dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka u skladu sa članom 188 stav 3 ovog zakona ili koja je izjavljena od neovlašćenog lica.

Ako naručilac ne koristi pravo iz st. 2 i 3 ovog člana dužan je da, u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe, dostavi Komisiji za zaštitu prava putem ESJN žalbu i sve priloge koje je podnosilac žalbe dostavio uz žalbu, kao i dokumentaciju postupka javne nabavke u kojem je žalba izjavljena, osim uzoraka ponuđenog predmeta nabavke koje je dužan da dostavi neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Naručilac može uz žalbu da dostavi i odgovor na žalbu i dokaze kojim osporava žalbene navode podnosioca žalbe.

Odustanak od žalbe

Član 190

Podnosilac žalbe može odustati od žalbe do dana objavljivanja rješenja po žalbi, odnosno do dana dostavljanja rješenja ako je žalba izjavljena na odluku o isključenju iz postupka javne nabavke.

Podnesak o odustanku od žalbe podnosi se na način propisan članom 185 stav 2 ovog zakona.

Ako žalbu izjavi ponuđač koji je podnosilac zajedničke ponude, odnosno prijave za kvalifikaciju, odustanak od žalbe proizvodi pravno dejstvo ako svi članovi zajedničke ponude, odnosno prijave odustanu od žalbe ili ako od žalbe odustane član zajedničke ponude, odnosno prijave koji je ovlašćen za podnošenje žalbe.

Podnosilac žalbe koji je odustao od žalbe nema pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime naknade za vođenje žalbenog postupka, osim ako je podnesak o odustanku od žalbe podnesen istog dana kada je žalba izjavljena.

Postupanje u slučaju nedostavljanja spisa

Član 191

Ako naručilac ne dostavi uz žalbu kompletnu dokumentaciju postupka javne nabavke, u roku i na način propisan članom 189 ovog zakona, Komisija za zaštitu prava će opomenuti naručioca i ostaviti mu rok od pet dana za dostavljanje dokumentacije, uz upozorenje da će u protivnom usvojiti žalbu i poništiti postupak ili dio postupka na koji se žalba odnosi.

Odlučivanje Komisije za zaštitu prava

Član 192

Komisija za zaštitu prava u postupku po žalbi odlučuje rješenjem o:

1) obustavi postupka po žalbi, ako podnosilac žalbe odustane od izjavljene žalbe;

2) odbijanju žalbe kao nedozvoljene, ako se odnosi na odluku ili radnju naručioca u odnosu na koju žalba nije dozvoljena, ili ako nije podnesena u skladu sa članom 185 stav 2 ovog zakona;

3) odbijanju žalbe kao neblagovremene, ako je izjavljena nakon isteka propisanog roka;

4) odbijanju žalbe kao izjavljene od strane neovlašćenog lica, ako je izjavljena od strane lica koje nije ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u skladu sa članom 186 ovog zakona ili ako je izjavljena od strane ponuđača koji uz ponudu nije dostavio garanciju ponude ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od zahtijevanog ili neispravnu garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona;

5) odbijanju žalbe kao nepotpune, ako uz žalbu ili u roku za izjavljivanje žalbe nije dostavljen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka po žalbi u skladu sa članom 188 stav 3 ovog zakona ili je dostavljen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka po žalbi na manji iznos od propisanog;

6) odbijanju žalbe kao neuredne, ako podnosilac žalbe u ostavljenom roku ne otkloni nedostatak koji sprječava da se po žalbi postupi;

7) odbijanju žalbe kao neosnovane, kad utvrdi da su žalbeni navodi u cjelini neosnovani;

8) usvajanju žalbe u cjelini ili djelimično i poništenju odluke ili postupka ili radnje naručioca u dijelu u kojem je utvrđena nezakonitost.

Izuzetno od stava 1 tačka 7 ovog člana, žalba na odluku o izboru najpovoljnije ponude odbiće se kao neosnovana, ako podnosilac žalbe:

1) ne osporava svoje isključenje iz postupka javne nabavke ili neispravnost svoje ponude, a ne dokaže da prvorangiranog ponuđača treba isključiti iz postupka javne nabavke ili da su sve ostale ponude neispravne;

2) ne dokaže da ne postoji razlog za njegovo isključenje iz postupka javne nabavke i da je njegova ponuda najpovoljnija.

Naručilac je dužan da postupi po rješenju iz stava 1 tačka 8 ovog člana u roku od 15 dana, od dana objavljivanja rješenja, odnosno dostavljanja rješenja i da o tome, u propisanom roku, obavijesti Komisiju za zaštitu prava.

Ako naručilac ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, Komisija za zaštitu prava dužna je da o tome obavijesti Ministarstvo i inspektora za javne nabavke.

Naručilac ne može odlukom donesenom u postupku izvršenja rješenja iz stava 3 ovog člana da ističe razloge za neispravnost ponude podnosioca žalbe i/ili isključenje podnosioca žalbe iz postupka koje nije naveo u poništenoj odluci, ali je dužan da date naloge i uputstva za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti primijeni u odnosu na svaku ponudu i svakog ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

Podnosilac žalbe po kojoj je donijeto rješenje iz stava 3 ovog člana nema pravo da u žalbi protiv odluke koja je donijeta u postupku izvršenja tog rješenja osporava tu odluku u dijelu u kojem nije činjenično drugačija u odnosu na prvobitnu odluku.

Ako Komisija za zaštitu prava odbije žalbu protiv tenderske dokumentacije ili obustavi postupak zbog odustanka podnosioca žalbe od žalbe, naručilac je dužan da u ESJN objavi obavještenje o određivanju novog roka za podnošenje ponuda, koji ne može da bude kraći od osam dana.

Obavještenje iz stava 7 ovog člana ne predstavlja izmjenu tenderske dokumentacije.

Ako Komisija za zaštitu prava poništi postupak javne nabavke, naručilac je dužan da obavještenje o poništenju postupka objavi u ESJN, u roku od pet dana, od dana dostavljanja rješenja.

Rokovi za donošenje odluke

Član 193

Komisija za zaštitu prava dužna je da:

1) rješenje iz člana 192 stav 1 tačka 1 donese u roku od osam dana od dana prijema podneska o odustajanju podnosioca žalbe;

2) rješenje iz člana 192 stav 1 tač. 2 do 6 donese u roku od osam dana od dana dostavljanja žalbe i kompletnih spisa predmeta.

3) rješenje iz člana 192 stav 1 tač. 7 i 8 donese u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe i kompletnih spisa predmeta.

Rok iz stava 1 tačka 3 ovog člana može da se produži najviše za deset dana ako je potrebno angažovati vještaka, pribaviti mišljenja nadležnih organa i zbog obimnosti dokumentacije u postupku javne nabavke, o čemu se obavještavaju podnosilac žalbe i naručilac.

Komisija za zaštitu prava dužna je da rješenje iz stava 1 ovog člana objavi u ESJN i na svojoj internet stranici, u roku od tri dana od dana donošenja, osim ako je rješenjem odlučeno po žalbi na odluku o isključenju podnosioca prijave iz postupka javne nabavke koje je dužna da dostavi podnosiocu žalbe i naručiocu, u roku od tri dana od dana donošenja.

Danom objavljivanja rješenja u ESJN smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku.

Do dana uspostavljanja ESJN smatra se da je rješenje uredno dostavljeno strankama u postupku kada je objavljeno na Portalu javnih nabavki i internet stranici Komisije za zaštitu prava.

Pravila dokazivanja

Član 194

Podnosilac žalbe je dužan da u žalbi dokaže postojanje činjenica na kojim temelji svoje žalbene navode.

Komisija za zaštitu prava može da, za razjašnjenje određenog stručnog pitanja, angažuje vještaka ili da zatraži mišljenje nadležnog organa državne uprave ili organizacije koja vrši javna ovlašćenja.

Bitne povrede pravila postupka

Član 195

Bitna povreda pravila postupka javne nabavke postoji ako:

1) naručilac sprovede postupak javne nabavke iz člana 59 ovog zakona koji nije u skladu sa mišljenjem Ministarstva, osim u slučaju iz člana 59 stav 1 tačka 3 ovog zakona;

2) tenderska dokumentacija ne sadrži obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke i/ili obavezne osnove za isključenje iz postupka javne nabavke;

3) naručilac nastavi postupak prije donošenja rješenja po žalbi, koji nije u skladu sa članom 187 stav 1 ovog zakona;

4) odlukom o izboru najpovoljnije ponude nije odlučeno o podnesenim ponudama;

5) naručilac ne postupi u skladu sa članom 95 st. 2 i 3 ovog zakona, ako je to od bitnog uticaja za ispunjavanje uslova za učešće u postupku javne nabavke, sačinjavanje ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke i/ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci;

6) u sprovođenju postupka javne nabavke je učestvovao predstavnik naručioca iz člana 41 stav 2 ovog zakona koji nije potpisao izjavu o nepostojanju sukoba interesa ili koji je zbog sukoba interesa morao da bude izuzet iz postupka javne nabavke;

7) naručilac ne postupi u skladu sa članom 145 stav 1 ovog zakona.

Ako se bitna povreda pravila postupka iz stava 1 ovog člana može naknadno otkloniti, Komisija za zaštitu prava će ispitati žalbene navode, odlučiti o bitnim povredama zakona koje podnosilac žalbe nije istakao u žalbi i poništiti radnju, odluku ili dio postupka na koji se bitna povreda odnosi.

U slučaju postojanja bitne povrede pravila postupka iz stava 1 ovog člana koja se ne može naknadno otkloniti, a koju podnosilac žalbe nije istakao u žalbi, Komisija za zaštitu prava će povodom žalbe, ne ispitujući žalbene navode, poništiti postupak javne nabavke u cjelini, odnosno postupak za određenu partiju na koju se žalba odnosi.

Postupanja po službenoj dužnosti

Član 196

Komisija za zaštitu prava, po službenoj dužnosti, vodi računa o bitnim povredama iz člana 195 ovog zakona, nezavisno na koji dio postupka javne nabavke je izjavljena žalba.

Sudska zaštita

Član 197

Protiv rješenja Komisije za zaštitu prava može se pokrenuti upravni spor.

Tužba podnijeta protiv rješenja Komisije za zaštitu prava nema suspenzivni karakter za zaključenje ugovora o javnoj nabavci.

Komisija za zaštitu prava je dužna da obavještenje o pokrenutom upravnom sporu iz stava 1 ovog člana i rješenje po tužbi objavi na svojoj internet stranici i na ESJN.

Svako lice koje je pretrpjelo štetu zbog povreda ovog zakona ima pravo da podnese tužbu za naknadu štete pred nadležnim sudom u skladu sa zakonom.

You are here Žalbena procedura