DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES

Obavještenje za žaliocePLAĆANJE NAKNADE ZA VOĐENJE POSTUPKA

(član 125. stav 3. Zakona o javnima nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011)

Žalilac je obavezan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000 EUR-a.
Uplata se vrši u korist Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, na žiro račun NLB MONTENEGROBANKA AD PODGORICA broj 530-20240-15, s naznakom svrhe uplate: naknada za vođenje postupka.
Naknada za vođenje postupka je prihod budžeta Crne Gore.

NAPOMENA ŽALIOCIMA

Ukoliko je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, naknada za vođenje postupka vraća se podnosiocu žalbe.
Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore ili odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.

PLAĆANJE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Žalilac je obavezan da uz žalbu priloži dokaz o uplati administrativne takse u visini od 5,00 € (tarifni broj 2 Zakona o administrativnim taksama („ Sl. list RCG“, br. 55/03.... 02/06 i „Sl. list CG“, br. 22/08 .... 26/11).

Uplata se vrši u korist Budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832-3161-26, s naznakom svrhe uplate: administrativna taksa.

Administrativna taksa je prihod budžeta Crne Gore.


Obavještenje za naručioceKontrola postupaka javnih nabavki

Predmet kontrole

Član 144

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke čija vrijednost prelazi 500.000 EUR-a, u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi Državnoj komisiji potpunu dokumentaciju u postupku javne nabavke radi kontrole postupka javne nabavke.

Kontrolu iz stava 1 ovog člana vrši Državna komisija u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije o sprovođenju postupka javne nabavke.

Ako je protiv odluke o izboru najpovoljnije ponude izjavljena žalba, o kontroli iz stava 1 ovog člana i žalbi rješava se istom odlukom.

Ukoliko u vršenju kontrole Državna komisija utvrdi da je postupak javne nabavke sproveden suprotno odredbama ovog zakona može, u cjelosti ili djelimično, poništiti postupak javne nabavke i donijete odluke, ukazati naručiocu na učinjene nepravilnosti i naložiti sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preduzimanje potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

U postupku kontrole primjenjuju se odredbe ovog zakona kojima je uređen postupak rješavanja Državne komisije po žalbi.

Ugovor o javnoj nabavci ne smije se zaključiti do donošenja odluke Državne komisije u postupku kontrole.

Ugovor o javnoj nabavci zaključen suprotno stavu 6  ovog člana ništav je.


Propuštanje roka

Član 145

Ako protiv odluke o izboru najpovoljnije ponude nije izjavljena žalba, a kontrola ne bude izvršena u roku od 25 dana od dana isteka roka za žalbu, smatra se da je postupak javne nabavke sproveden u skladu sa zakonom.

You are here: Announcements