DKZKPJNKOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U 

POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Obavještenje

_________________________________________________________________________________________________

Interni oglas- samostalni/a savjetnik/ca I u Stručnoj službi Stručne službe Komisije za zaštitu prava


Interni oglas samostalni savjetnik IObavještenje

_____________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2019. godinu  ( proslijedjen Skupštini CG na usvajanje)


Obavještenje

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Postovani zbog greške u radu sajta  tabela Aktivnosti  nije u funkciji a izvještaj Državne komisije za 2019.godinu biće objavljen na tabeli Obavještenja


Hvala na razumijevanju 
ObavještenjePoštovani,

Obavještavamo Vas da se odluke sa sjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki održanih od 19. maja 2016 g. više neće uporedo objavljivati na sajtu Uprave za javne nabavke i Državne komisije, već će se iste samo objavljivati na sajtu Državne komisije u odjeljku “pregled rješenja i zaključaka”.

Hvala na razumjevanju,

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki  promijenila mjesto sjedišta, te se iz poslovnih prostorija u Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.130, PC Kula, preselila u nove poslovne prostorije, u ul.Vuka Karadžića bb. Državna komisija će se na novoj adresi nalaziti od ponedeljka 06.04.2015.g.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


ObavještenjePoštovani,

Obavještavamo Vas da su odluke Državne komisije donijete dana 29.08.2014.g. javno objavljene na sajtu Uprave za javne nabavka Crne Gore, i iste možete naći u rubrici “ODLUKE DK". Takođe Vas obavještavamo da će se i ubuduće donijete odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki objavljivati na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore i to sve dok se ne otkloni tehnički problem na softveru.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje


Poštovani,

Obavještavamo Vas da zbog  tehničkih  problema u radu softvera, stručna služba Državne komisije nije u mogućnosti da objavi na sajtu odluke donijete dana 29.08.2014.godine.

Donjete odluke Državne komisije će biti objavljene odmah nakon otklanjanja smetnji na softveru.

Hvala na razumjevanju,

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki


Obavještenje za žalioce


NAKNADA ZA VOĐENJE POSTUPKA

Član 188 Zakona o javnim nabavkama (”Sl. list CG”, br. 74/19)

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka, u visini 1% procijenjene vrijednosti javne nabavke ili da ovaj dokaz dostavi najkasnije do isteka roka za žalbu.

Visina naknade iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od 20.000,00 eura.

Ako je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, Komisija za zaštitu prava je dužna da podnosiocu žalbe vrati iznos uplaćene naknade iz stava 3 ovog člana, u roku od 15 dana, od dana pravosnažnosti rješenja po žalbi.

Ako je podnosilac žalbe dostavio dokaz o uplati naknade iz stava 3 ovog člana u manjem iznosu od propisanog, Komisija za zaštitu prava će podnosiocu žalbe da vrati iznos uplaćenih sredstava.

Sredstva od naknade koja nijesu vraćena podnosiocu žalbe u skladu sa stavom 5 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.


UPLATA SE VRŠI U KORIST KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, NA ŽIRO RAČUN NLB MONTENEGROBANKA AD PODGORICA BROJ 530-20240-15, S NAZNAKOM SVRHE UPLATE: NAKNADA ZA VOĐENJE POSTUPKA.

Član 125 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

,,Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.

Naknadu iz stava 2 ovog člana plaća podnosilac žalbe u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 20.000 EUR-a.

Državna komisija će rješenjem odbiti žalbu kao nepotpunu, ako podnosilac žalbe uz žalbu:

1) ne dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u roku za podnošenje žalbe; ili

2) dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u manjem iznosu od iznosa propisanog stavom 3 ovog člana.

Naknada za vođenje postupka je prihod budžeta Crne Gore.

Ako je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, Državna komisija je dužna da podnosiocu žalbe vrati naknadu iz stava 3 ovog člana, u roku od 15 dana, od dana pravosnažnosti odluke po žalbi.

Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore ili odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.


Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka  iz inostranstva 


PLAĆANJE NAKNADE ZA VOĐENJE POSTUPKA
(član 125. stav 3. Zakona o javnima nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011)

Žalilac je obavezan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u visini od 1 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, s tim da visina naknade ne smije biti veća od 8.000 EUR-a.
Uplata se vrši u korist Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na žiro račun NLB MONTENEGROBANKA AD PODGORICA broj 530-20240-15, s naznakom svrhe uplate: naknada za vođenje postupka.
Naknada za vođenje postupka je prihod budžeta Crne Gore.

NAPOMENA ŽALIOCIMA

Ukoliko je u postupku po žalbi odlučeno u korist podnosioca žalbe, naknada za vođenje postupka vraća se podnosiocu žalbe.
Podnosilac žalbe koji nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je da odredi punomoćnika za prijem pismena na teritoriji Crne Gore ili odredi drugi način dostave pismena koji neće odugovlačiti postupak dostave.

Obavještenje za naručioceKontrola postupaka javnih nabavki ( Zakona o javnima nabavkama "Sl. list CG", br. 42/2011)

Predmet kontrole

Član 144

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke čija vrijednost prelazi 500.000 EUR-a, u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi Državnoj komisiji potpunu dokumentaciju u postupku javne nabavke radi kontrole postupka javne nabavke.

Kontrolu iz stava 1 ovog člana vrši Državna komisija u roku od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije o sprovođenju postupka javne nabavke.

Ako je protiv odluke o izboru najpovoljnije ponude izjavljena žalba, o kontroli iz stava 1 ovog člana i žalbi rješava se istom odlukom.

Ukoliko u vršenju kontrole Državna komisija utvrdi da je postupak javne nabavke sproveden suprotno odredbama ovog zakona može, u cjelosti ili djelimično, poništiti postupak javne nabavke i donijete odluke, ukazati naručiocu na učinjene nepravilnosti i naložiti sprovođenje novog postupka i odlučivanja ili preduzimanje potrebnih mjera kojima se učinjene nepravilnosti otklanjaju.

U postupku kontrole primjenjuju se odredbe ovog zakona kojima je uređen postupak rješavanja Državne komisije po žalbi.

Ugovor o javnoj nabavci ne smije se zaključiti do donošenja odluke Državne komisije u postupku kontrole.

Ugovor o javnoj nabavci zaključen suprotno stavu 6  ovog člana ništav je.


Propuštanje roka

Član 145

Ako protiv odluke o izboru najpovoljnije ponude nije izjavljena žalba, a kontrola ne bude izvršena u roku od 25 dana od dana isteka roka za žalbu, smatra se da je postupak javne nabavke sproveden u skladu sa zakonom.

You are here Obavještenja