DKZKPJNCOMMISSION FOR THE CONTROL OF PUBLIC

PROCURAMENT PROCEDURES


Arhiva - Načelni stavovi


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom nastalih problema u izvršenju naloga Državne komisije i dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama, na sjednici održanoj dana 07. oktobra 2010 godine, zauzela je


N A Č E L N I  S T A V

Kao pravno valjani dokaz o urednom izmirivanju dospjelih poreskih obaveza, može se prihvatiti isključivo uvjerenje nadležnog državnog organa-Poreske uprave, ako iz tog dokaza proizilazi da je zainteresovani ponuđač uredno izmirio poreske obaveze, najkasnije šest mjeseci prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

Download


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom nastalih problema u izvršenju naloga Državne komisije i dosljedne primjene Zakona o javnim nabavkama, na sjednici održanoj dana 23. septembra 2010 godine, zauzela je

N A Č E L N I  S T A V

Preporučuje se naručiocima javnih nabavki da, u javnom pozivu i tenderskoj dokumentaciji, navedu sve uslove koje moraju ispunjavati ponuđači, koji uslovi su predviđeni posebnim zakonima i dokaze kojima se utvrđuje ispunjenost tih uslova.

Eventualno propuštanje naručioca da, izričito predvidi uslove i dokaze predviđene posebnim zakonima, ne mogu isključiti primjenu tih zakona.

Ovaj načelni stav primjenjivaće se od dana njegovog zauzimanja.

Download


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom učestalih zahtijeva više naručilaca, za zauzimanje načelnog stava radi pravilne primjene člana 48. Zakona o javnim nabavkama, koji se odnose na formu dostavljanja finansijskih iskaza-bilansa stanja i bilansa uspjeha, na sjednici održanoj dana 04.13.2010 godine, zauzela je

N A Č E L N I  S T A V

Za pravnu valjanost i vjerodostojnost dokaza o ekonomsko - finansijskoj sposobnosti nije neophodno da ponuđači uz bilans stanja i bilans uspjeha dostave i dokaz da su isti primljeni od strane Centralnog registra Privrednog suda.

Download


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom zahtijeva više naručilaca, za zauzimanje načelnog stava radi pravilne primjene člana 77. Zakona o javnim nabavkama, na sjednici održanoj dana 24.12.2008 godine, zauzela je

N A Č E L N I  S T A V

Naručilac je obavezan da se pridržava uslova i načina nabavke određenih ovim zakonom prema utvrđenim vrijednostima i ne smije dijeliti predmet nabavke tokom budžetske ili finansijske godine s namjerom izbjegavanja primjene ovog zakona i propisanog postupka nabavke.

Download


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom zahtijeva više ponuđača, za zauzimanje načelnog stava radi pravilne primjene člana 88. Zakona o javnim nabavkama, na sjednici održanoj dana 04.12.2008 godine, zauzela je

N A Č E L N I  S T A V

Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke, odnosno učinjene radnje kojom su povrijeđena prava, odnosno druge preduzete mjere ili radnje kojom se povređuju prava u postupku.

Download


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom zahtijeva Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, za zauzimanje načelnog stava radi pravilne primjene čl 45 i 47 Zakona o javnim nabavkama, a u vezi posjedovanja poslovno – profesionalne sposobnosti, u dijelu posjedovanja licence za izvođenje radova, na sjednici održanoj dana 19.09.2008 godine, zauzela je

N A Č E L N I  S T A V

Ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati da posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost predviđenu Zakonom i pozivom za javno nadmetanje

Download


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG“,br.46/2006), povodom učestalih zahtjeva za zauzimanje načelnog stava radi pravilne primjene čl 45 i 46 Zakona o javnim nabavkama, koji se odnose na vrstu dokaza o neosuđivanosti u krivičnom i drugom postupku, na sjednici održanoj dana 19.09.2008 godine, zauzela je

N A Č E L N I  S T A V

1. Ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati da nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim Zakonaom (član 46. Zakona – krivično djelo zločinačkog udruživanja, krivično djelo korupcije, krivično djelo prevare, krivično djelo pranja novca, krivično djelo u vezi profesionalnog obavljanja svoje djelatnosti).
2. Ponuđač u postupku nadmetanja, mora dokazati da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
3. Dokazi o podobnosti se dostavljaju isključivo za pravno lice koje je ponuđač u postupku javne nabavke, pa se ne može zahtijevati podnošenje dokaza za odgovorno lice u pravnom licu.

Download


N A Č E L N I  S T A V

Kao valjani dokaz o podobnost za učešće na javnom nadmetanju, u pogledu činjenica o urednom izvršavanju dospjelih obaveza nastalih po osnovu poreza i doprinosa, ima se smatrati da je ispravna ponuda, koja sadrži:

- objedinjeni dokaz o plaćanju poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, koji se izdaje saglasno nacionalnom zakonodavstvu ili
- pojedinačne dokaze od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa.

Ovaj načelni stav primjenjivaće se od dana njegovog zauzimanja.

Download

You are here: Archive